Jimdo – Algemene Voorwaarden


Omdat we weten dat juridische teksten vaak erg verwarrend en ingewikkeld zijn, hebben we een klein overzicht van onze Algemene voorwaarden voor je samengesteld.

Bedenk echter dat de hier vermelde inhoud slechts een klein deel is van onze Algemene voorwaarden. Deze inhoud vervangt de Algemene voorwaarden op geen enkele manier en in niet wettelijk bindend. Lees daarom ook onze volledige Algemene voorwaarden door!


Jimdo GmbH, Stresemannstr. 375, 22761 Hamburg, Duitsland ('Jimdo' of 'wij') biedt verschillende diensten als online dienst ('online dienst') aan. Met name maken we het gebruikers (gezamenlijk: 'gebruiker' of 'u') mogelijk, eigen websites en webshops volgens een modulair systeem te maken, deze door Jimdo te laten hosten en gebruik te maken van diensten in verband met het gebruik van de website. Wij stellen de gebruiker de functionaliteiten van de online dienst zowel afzonderlijk als in pakketvorm ('pakket') ter beschikking. Bovendien bieden we uitbreidingen aan op de pakketten ('uitbreiding').

Voor elke overeenkomst tussen de gebruiker en Jimdo (afzonderlijk ook 'partij' en gezamenlijk 'partijen') over het gebruik van de online dienst in het kader van de overeengekomen diensten, pakketten en uitbreidingen ('overeenkomst') gelden de volgende algemene voorwaarden ('AV'). Daarnaast kunnen voor het gebruik van afzonderlijke diensten, pakketten en uitbreidingen telkens aanvullende voorwaarden ('aanvullende voorwaarden') gelden, die wij met de gebruiker overeenkomen en die bij afwijkingen ten opzichte van de AV steeds voorrang hebben.

Inhoudsopgave

A. Algemene voorwaarden

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1 Via de online dienst van Jimdo kunt u gebruikmaken van de overeengekomen pakketten en uitbreidingen evenals overige overeengekomen diensten (in hun totaliteit en afzonderlijk als 'diensten' aangeduid).

1.2 Om gebruik te maken van de online dienst moet u een gebruikersaccount ('Jimdo-account') aanmaken en akkoord gaan met deze AV. Via het Jimdo-account kunt u zowel onze gratis als onze betaalde diensten bestellen en in het bijzonder websites ('Jimdo-website') maken, beheren en bewerken.

1.3 De details van onze diensten en vergoedingen in het kader van de pakketten en uitbreidingen vindt u in de respectievelijke actuele beschrijving van diensten<span style="text-decoration:underline;">.</span> De concrete omvang van de pakketten is afhankelijk van het betreffende gekozen pakket.

1.4 Wanneer u meerdere pakketten of uitbreidingen bestelt, dan wordt voor elk van deze pakketten evenals voor elke uitbreiding een aparte overeenkomst gesloten.

1.5 Wij bieden onze diensten zowel aan consumenten als aan bedrijven aan. Wanneer u deze overeenkomst sluit voor doeleinden die overwegend niet aan uw zakelijke noch aan uw zelfstandige beroepsmatige activiteiten kunnen worden toegerekend, handelt u als consument. Wij bieden onze diensten alleen aan consumenten aan die minimaal 16 jaar oud zijn.

2. Totstandkoming van de overeenkomst bij bestelling van pakketten en uitbreidingen

2.1 Totstandkoming van de overeenkomst tussen u en ons gebeurt uitsluitend online. Daarvoor moet u een Jimdo-account aanmaken of inloggen en een dienst, pakket of uitbreiding selecteren. Via de knop 'tegen betaling bestellen' stemt u in met deze AV en verstrekt ons een bindende aanbieding voor totstandkoming van de overeenkomst.

2.2 Vervolgens sturen we u een e-mail, waarin we de ontvangst van uw bestelling bevestigen en de bestelling accepteren of afwijzen. De overeenkomst of overeenkomsten komen pas tot stand wanneer wij per e-mail hebben bevestigd deze te accepteren.

3. Diensten van Jimdo, wijzigingen in de diensten en onderaannemers

3.1 We proberen tegen economisch haalbare kosten u de online dienst zodanig ter beschikking te stellen, dat deze geschikt is voor het overeengekomen gebruik. Om technische redenen en door externe oorzaken (bijv. onbeschikbaarheid van de communicatienetwerken, onderbreking van de stroomvoorziening, hardware- en softwarefouten) is een ononderbroken beschikbaarheid van de Jimdo-websites niet haalbaar. De actuele status van ons systeem kunt u op www.jimdo-status.com bekijken.

3.2 We bieden de online dienst als standaarddienst voor een groot aantal gebruikers en stellen de afzonderlijke gebruiker de online dienst daarom in diens algemeen beschikbare vorm ter beschikking. We behouden ons voor diensten of functies uit te breiden, te wijzigen, te wissen en verbeteringen door te voeren, met name wanneer deze de technische vooruitgang bevorderen en/of deze noodzakelijk lijken en om misbruik te voorkomen. We zullen deze wijzigingen bij betaalde diensten alleen uitvoeren wanneer deze voor onze gebruikers gepast zijn of wanneer wij vanwege wetgeving hiertoe verplicht zijn. Dergelijke wijzigingen leiden voor u niet tot extra kosten. Voor zover een wijziging van de online dienst een wijziging van de overeenkomst vereist, is punt 25 van toepassing. De bepalingen in dit punt 3.2 gelden niet, voor zover we uitdrukkelijk de beschikbaarstelling van specifieke functionaliteiten of content zijn overeengekomen.

3.3 Voor zover we u onze diensten gratis ter beschikking stellen, is dat steeds op 'as is'-basis. We garanderen in dit geval geen bepaalde functionaliteiten of overige kenmerken, met name met betrekking tot de beschikbaarheid. In afwijking van punt 3.2 kunnen we u in dit geval op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen, geactualiseerde of gewijzigde gratis diensten ter beschikking stellen.

3.4 Voor consumenten: als consument kunt u een betaalde overeenkomst binnen 30 dagen kosteloos beëindigen, wanneer de wijziging van de online dienst niet slechts in geringe mate afbreuk doet aan de toegankelijkheid of bruikbaarheid van de online dienst. Voor het overige gelden de wettelijke garantierechten.

3.5 Voor ondernemers: voor onze betaaldiensten garanderen we een gemiddelde beschikbaarheid van 98% berekend over een kalenderjaar, voor zover in deze overeenkomst niet anders is overeengekomen. Buiten de berekening van beschikbaarheid vallen (i) onderhoudstijden tot vier (4) uur per week en (ii) onderbrekingen in de beschikbaarheid die buiten onze macht liggen. We streven ernaar onderhoudstijden zo kort mogelijk te houden en lang genoeg van tevoren aan te kondigen.

3.6 We hebben het recht bij het leveren van onze diensten gelieerde ondernemingen en eventuele andere onderaannemers in te schakelen.

4. Afgifte en ontvangst van verklaringen

Voor zover we u in het kader van de online dienst de afgifte resp. de ontvangst van berichten of verklaringen mogelijk maken, handelen wij steeds alleen als boodschapper. U bent ervoor verantwoordelijk te zorgen dat een dergelijke verklaring u op elk moment kan worden toegestuurd. Verklaringen die wij u per e-mail doen toekomen, proberen we op de dag waarop deze via de online dienst zijn binnengekomen, drie keer af te leveren. Daarna stoppen we onze pogingen.

5. Modelteksten

We stellen u zo nodig standaard modelteksten (bijv. 'Over mij'-pagina, cookiebanner-teksten, enz.) ter beschikking, die u op uw Jimdo-websites kunt gebruiken ('modelteksten'). U mag de modelteksten voor gebruik op uw Jimdo-website aanpassen. Jimdo staat niet in voor de juistheid, volledigheid en legaliteit van de modelteksten, zie ook punt 17.1.

6. Betalingsvoorwaarden, factuur en prijsaanpassing

6.1 Voor de beschikbaarstelling van de online dienst, het gebruik van de overeengekomen pakketten en uitbreidingen en het leveren van overige diensten bent u verplicht ons de overeengekomen prijs vooraf en voor zover niet anders overeengekomen over de betreffende initiële looptijd van de overeenkomst te betalen. Alle aangegeven prijzen zijn exclusief de geldende omzetbelasting.

6.2 De vergoeding is veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur verschuldigd, voor zover we niets anders zijn overeengekomen. Jimdo zal alle betalingen via de door de gebruiker gekozen betaalwijze innen. Indien automatische afboeking niet mogelijk is, stuurt Jimdo de gebruiker op de dag van de verlenging van de overeenkomst een betaallink. De betaling voor de nieuwe looptijd van de overeenkomst moet binnen 14 dagen via deze link plaatsvinden. Op dat tijdstip gaat ook de periode in voor een eventuele toegekende korting. Indien diensten op grond van een overeengekomen korting tegen een lagere prijs worden geleverd, heeft dit betrekking op de in het bestelproces van Jimdo aangegeven diensten met korting en, voor zover niet anders aangegeven, op de eerste contractperiode van de looptijd van een overeenkomst. De overeenkomst wordt aansluitend verlengd tegen de prijs zonder korting.

6.3 Bij overmaking dient het door Jimdo vermelde kenmerk te worden vermeld. Indien de gebruiker een ander kenmerk invult, dient hij Jimdo daarover onmiddellijk te informeren en Jimdo een bewijs van betaling te doen toekomen. Op dit bewijs dienen de volgende gegevens volledig en leesbaar vermeld te zijn: rekeningnummer (IBAN) van degene die overmaakt, naam van de eigenaar van de rekening, betaaldatum, bedrag, kenmerk en rekeningnummer (IBAN) van de ontvanger. De bewijslast voor betaling rust bij de Jimdo-gebruiker.

6.4 Jimdo heeft het recht de toegang tot de online dienst volledig of gedeeltelijk te blokkeren en/of het leveren van de diensten volgens de overeenkomst op te schorten, indien de gebruiker meer dan dertig (30) dagen geheel of gedeeltelijk in verzuim is bij het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. In dit geval heeft Jimdo eveneens het recht het domein van de gebruiker bij de betreffende uitgevende instantie te laten verwijderen ('CLOSE') en de bijbehorende e-mail-accounts te wissen de e-mails in de postvakken). Jimdo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uitval, schade of omzetverlies door blokkering van de website als gevolg van foutieve of te late betaling indien de fout of de vertraging te wijten is aan de gebruiker.

6.5 Terugboekingen: Indien bij een betaling een retourboeking plaatsvindt door de gebruiker, dan behoudt Jimdo zich het recht voor het desbetreffende Jimdo-account te blokkeren en de desbetreffende overeenkomst(en) op te zeggen. De Jimdo-online dienst kan pas weer worden gebruikt zodra alle openstaande vorderingen zijn voldaan. Kosten voor Jimdo door terugboeking, afwijzing van betaling of ten gevolge van een geschil kunnen worden verhaald op de Jimdo-gebruiker.

6.6 Wij kunnen de prijzen voor onze diensten met werking voor de toekomst wijzigen, voor zover hierdoor de equivalentieverhouding tussen dienst en wederdienst niet verandert. Dat is met name het geval bij wijziging van de kosten voor de beschikbaarstelling van onze diensten waarop de berekening van de prijs is gebaseerd, of wanneer wij de leveringsomvang wijzigen (bijv. hogere kosten voor hosting, beschikbaarstelling van nieuwe functionaliteiten). Bij bestaande overeenkomsten waarvoor betaling verschuldigd is, gaan de wijzigingen in op het moment dat de volgende contractperiode ingaat. Wij zullen u hierover minimaal zes (6) weken vóór het ingaan van de wijziging informeren. Voor zover u zich niet binnen zes (6) weken na ontvangst van de kennisgeving hiertegen verzet en u onze diensten ook na afloop van deze termijn blijft gebruiken, worden de wijzigingen beschouwd als overeengekomen en treden deze na afloop van deze termijn in werking. In de wijzigingsmededeling zullen wij u opnieuw wijzen op uw recht van bezwaar en op de gevolgen van bezwaar.

6.7 Voor een in een andere lidstaat van de EU gevestigde ondernemer: om van ons een factuur te ontvangen waarop de omzetbelasting niet in rekening is gebracht, dient u bij bestelling van een pakket een geldig btw-nummer te vermelden. U bent in dit geval zelf verantwoordelijk voor de aangifte van belasting over de dienst; hiervoor ontvangt u een dienovereenkomstige nettofactuur met vermelding van de verleggingsregeling. Gebruikers die buiten Duitsland en buiten een lidstaat van de EU zijn gevestigd, ontvangen een nettofactuur.

7. Systeemvereisten, domein, naleving van toepasselijk recht en community standards

7.1 Voor het gebruik van de diensten moet aan bepaalde systeemvereisten worden voldaan, met name gebruik van een van de wereldwijd meest gebruikte browsers (bijv. Google Chrome, Mozilla Firefox) en besturingssystemen (iOS en Android) in hun actuele en vroegere versie.

7.2 U kunt een beschikbaar subdomein kiezen, waaronder we uw Jimdo-website publiceren. U hebt niet het recht een extern gehost domein op een gratis Jimdo-website door te linken of de gratis Jimdo-website binnen een externe website weer te geven (bijv. integratie via frame of iframe).

7.3 Bij gebruik van de online dienst en andere diensten bent u verplicht

 • zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving, inclusief wetgeving inzake bescherming van jongeren, productaansprakelijkheid, productveiligheid, e-commerce (met name wettelijke verplichtingen met betrekking tot leveranciersidentificatie), mededinging, gegevensbeveiliging (met name de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679 ('AVG') en belasting evenals in het bijzonder alle vereiste toestemmingen en machtigingen op eigen kosten te verkrijgen en in stand te houden;

 • zich te houden aan de richtlijnen van onze community standards in de telkens actuele versie en in verband met de diensten geen content, inclusief teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, domeinnamen, informatie, algemene voorwaarden en/of privacyverklaringen te gebruiken waarvan het gebruik niet in lijn is met onze community standards;

 • bij registratie voor de online dienst persoonsgegevens naar waarheid en volledig aan te geven en deze voortdurend te actualiseren. Wij behouden ons voor een passend bewijs van identiteit van u te vragen;

 • ons per omgaande te informeren, voor zover u van omstandigheden en met name van incidenten op de hoogte geraakt, waaruit valt af te leiden dat mogelijk niet is voldaan aan bovenstaande richtlijnen van punt 7.3 ('storing'). Op ons verzoek en voor zover mogelijk en gepast helpt u ons via passende maatregelen de storing op te lossen.

 • een natuurlijke persoon als contactpersoon voor ons aan te wijzen.

  7.4 Wij zijn niet verplicht uw Jimdo-websites op eventuele onwettigheden te controleren.

8. Koppeling met socialemediaplatforms

8.1 Voor zover we u de technische mogelijkheid bieden de Jimdo-website met een account bij een socialemediaplatform (een socialemedia-account) te koppelen, hebt u toegang tot content die in het socialemedia-account is opgeslagen en kunt u deze direct in uw afbeeldingenbibliotheek in de online dienst opslaan resp. op uw Jimdo-website gebruiken.

8.2 Met de koppeling van een socialemedia-account geeft u ons opdracht naar relevante, publiek toegankelijke gegevens te zoeken, die met het socialemedia-account zijn verbonden. Wij zoeken dan met behulp van een interface naar het/de socialemediaplatform(s) naar voor u vermoedelijk relevante, publiek toegankelijke informatie en stellen u deze ter integratie in de Jimdo-website ter beschikking. Punt 14 is overeenkomstig van toepassing.

9. Beveiliging van gegevens

Wij maken regelmatig veiligheidskopieën (back-ups) van onze webservers. Het is niet mogelijk op basis van deze back-ups afzonderlijke Jimdo-websites en/of content te herstellen. Om schade door verlies van gegevens te vermijden, moet u daarom zelf regelmatig back-ups van alle content van uw Jimdo-websites maken. Dit geldt in het bijzonder voor gegevens over producten en kopers. Meer informatie hierover vindt u in een hulpartikel.

10. Integratie van externe diensten

10.1 Via uw beheerdersgedeelte hebt u in principe de mogelijkheid voor eigen risico diensten, producten en tools van geselecteerde externe dienstverleners te kiezen en met uw Jimdo-website te koppelen, resp. deze te integreren ('diensten van derden').

10.2 Jimdo kan de integratie van de betreffende diensten van derden in de Jimdo-website weigeren wanneer deze in strijd zijn met de gerechtvaardigde belangen van Jimdo of van deze derde aanbieder van diensten.

10.3 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een contractuele relatie over het gebruik van dergelijke diensten van derden uitsluitend tussen u en de aanbieder van deze diensten gesloten. In verband met diensten van derden zijn wij in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

 • a) de goede uitvoering van de dienst van deze derde,

 • a) de compatibiliteit van de dienst van derden met de online dienst resp. met de Jimdo-website,

 • a) de contractuele relaties tussen de gebruiker en de aanbieder van deze dienst van derden,

 • a) schade die door gebruik van de dienst van derden ontstaat. Voor de definitieve implementatie van de geselecteerde dienst van derden, voor de beoordeling van de compatibiliteit van de dienst van derden met de Jimdo-website en naleving van de richtlijnen inzake gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van de aanbieder van de dienst van derden bent uitsluitend u verantwoordelijk.

  10.4 We zullen ons inspannen de online dienst zodanig vorm te geven, dat u keuze hebt uit diensten van derden ter integratie in de online dienst. We behouden ons echter het recht voor de keuze uit diensten van derden te wijzigen. Over elke wijziging zullen wij u zo vroeg mogelijk informeren. Punt 3.2 is overeenkomstig van toepassing.

  10.5 De aard en omvang van het gebruik van diensten van derden zijn ook afhankelijk van de betreffende Algemene voorwaarden en privacyverklaringen van de gekozen dienst van derden, waarbij u zich verplicht u daaraan te houden. In geval van een daadwerkelijke of vermoede inbreuk dient u ons overeenkomstig punt 18 te vrijwaren.

11. Onze reclameactiviteiten

11.1 Wanneer u gebruik maakt van een gratis pakket, hebben wij het recht naar eigen goeddunken reclame voor producten en diensten van Jimdo of derden op uw Jimdo-website weer te geven. Hiervoor zijn wij u niets verschuldigd. De geplaatste reclame mag u niet bewerken, verwijderen of verbergen. Mocht u door de weergave van reclame op de Jimdo-website schade lijden, dan zullen wij deze aan u vergoeden.

11.2 Wij hebben het recht het beheerdersgedeelte (bijv. in het dashboard of CMS) naar eigen inzicht vorm te geven. Met name hebben wij het recht productgerelateerde advertenties en andere commerciële of gesponsorde content in het beheerdersgedeelte weer te geven, die naar ons inzicht waardevol of nuttig kunnen zijn bij het maken, vormgeven of onderhouden van uw Jimdo-website.

12. Gegevensanalyse voor kwaliteitsborging en verdere ontwikkeling evenals aanbod van onze producten

12.1 Wij behouden ons voor ten behoeve van kwaliteitsborging en verdere ontwikkeling van onze producten en diensten gegevens over de werking ervan en het gebruik van de online dienst (bijv. bezoekduur van afzonderlijke Jimdo-pagina's, aantal aangemaakte subpagina's enz.) door u te verzamelen en statistisch te evalueren. We gebruiken de aldus verzamelde gegevens voor eigen doeleinden, in het bijzonder om fouten op te lossen en het gebruik van de online dienst evenals de gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod te verbeteren.

12.2 Bovendien hebben we het recht puur ondernemingsgerelateerde gegevens van uw gebruik van de Jimdo-online dienst (bijv. aantal bezoekers aan uw website binnen een bepaalde periode, branche, aantal via de website geannuleerde en afgehandelde bestellingen, categorieën van aangeboden artikelen/diensten, ontvangende landen bij internationale verkoop) statistisch te evalueren en ter ontwikkeling van Jimdo-producten en ter verbetering van ons personaliseerde aanbod te verwerken.

13 Intellectuele eigendom

13.1 We verlenen u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare recht eigen ontwerpmodellen, die wij u ter opname in uw Jimdo-website ter beschikking stellen (bijv. afbeeldingen, teksten, lay-out, lettertypes) op uw Jimdo-website te gebruiken ('Jimdo-content'). Gebruik van de Jimdo-content buiten de Jimdo-website, zoals bijv. in gedrukte media of op andere platforms op internet, is niet toegestaan. Op via ons verstrekte content van derden is punt 14 van toepassing.

13.2 U verleent Jimdo en onze onderaannemers het niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, sublicentieerbare recht zonder dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd, de door u of derden, waarvoor u het gebruik van de online dienst mogelijk maakt, in verband met de online dienst ter beschikking gestelde content inclusief ontwerpen, teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, softwarecode, algemene voorwaarden, privacyverklaringen en merken, met name logo's evenals de afbeelding van uw website of webshop (samen 'gebruikerscontent') ten behoeve van het voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, het gebruik van de online dienst, de marketing, met name van online-, zoekmachine- en socialemediamarketing, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen en instructies van de overheid te gebruiken en andere Jimdo-gebruikers op passende wijze of publiekelijk te wijzen op uw gebruik van de online dienst incl. gemaakte websites of webshops (bijv. in het kader van een aanbeveling in de webshop of zoekfunctie). De auteur van de gebruikerscontent ziet af van het recht van auteursvermelding, naamsvermelding is eventueel naar oordeel van Jimdo toegestaan. Wij behouden ons het recht voor de gebruikerscontent alleen te publiceren op de Jimdo-website wanneer u een passend bewijs beschikbaar stelt voor uw bevoegdheid de gebruikerscontent op de Jimdo-website te gebruiken.

14. Voorgestelde content van derden

Voor zover wij u door derden gepubliceerde content (bijv. links, stockafbeeldingen, etc.) voorstellen voor gebruik op of in verband met de Jimdo Website ("Third Party Content"), is het volgende van toepassing:

 • a) Bij de selectie maken we gebruik van diensten, technologieën en externe diensten en aanbieders van foto’s die op basis van hun eigen automatische algoritmes en technologieën content voor de Jimdo-website van de gebruiker voorstellen.
 • b) We streven ernaar u relevante bronnen en/of foto-informatie voor de content van derden ter beschikking te stellen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld en geven geen garantie voor de juistheid of betrouwbaarheid van de beschikbaar gestelde informatie of de content van derden.
 • c) U alleen bent ervoor verantwoordelijk alle door ons (of door ons ingeschakelde onderaannemers) voorgestelde content van derden vóór publicatie op de Jimdo-website zorgvuldig te controleren. Punt 7.5 geldt overeenkomstig ook voor content van derden.

15. Looptijd, opzegging en wisseling van pakket

15.1 De looptijd van een overeenkomst blijkt uit de looptijd van het pakket.

15.2 Tenzij in de dienstbeschrijving iets anders is bepaald, wordt de overeenkomst steeds met de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij de overeenkomst één (1) maand vóór afloop van de betreffende looptijd is opgezegd. We zullen de gebruiker uiterlijk zes (6) weken vóór de datum waarop de overeenkomst wordt verlengd via een afzonderlijke e-mail wijzen op de verlenging van de overeenkomst.

15.3 Voor consumenten met een factuuradres in Duitsland en Nederland geldt het volgende: een overeenkomst die vanaf 1-3-2022 wordt gesloten, wordt na afloop van de aanvankelijk overeengekomen looptijd automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, als de overeenkomst niet één (1) maand voor afloop van de betreffende looptijd is opgezegd. U kunt uw overeenkomst na afloop van de initiële looptijd op elk moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een overeenkomst die uiterlijk 28-2-2022 is gesloten, wordt steeds met de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd wanneer de overeenkomst niet één maand voorafgaande aan het einde van de huidige looptijd wordt opgezegd. U wordt uiterlijk 6 weken vóór de datum waarop de overeenkomst wordt verlengd via een afzonderlijke e-mail gewezen op de verlenging van de overeenkomst. De verlenging van de overeenkomst geldt als overeengekomen wanneer u niet tijdig bezwaar maakt tegen deze verlenging resp. de overeenkomst niet op tijd opzegt. In deze kennisgeving wijzen wij u ook opnieuw op uw recht tot opzegging resp. bezwaar, de termijnen die daarvoor gelden en de gevolgen indien u geen bezwaar maakt, resp. niet opzegt.

15.4 De afzonderlijke pakketten en uitbreidingen zijn zelfstandige diensten. In combinatie met een pakket komen de looptijd en betaalvoorwaarden van de uitbreidingen overeen met de looptijd en de betaalvoorwaarden van de overeenkomst in verband waarmee u de uitbreiding gebruikt.

15.5 U kunt uw overeenkomst met ons online via de opzegknop op de Jimdo.com-website resp. in de instellingen van uw Jimdo-website of in schriftelijke vorm (bijv. per e-mail) opzeggen. Opzegging per e-mail dient te gebeuren op het e-mailadres dat bij de contactgegevens is vermeld. In geval van beëindiging van de overeenkomst voor een betaald pakket zullen wij de Jimdo-website in het kader van een gratis pakket in stand houden. U kunt deze (gratis) Jimdo-website overeenkomstig ‎punt 20.4 op elk moment wissen.

15.6 Op het moment van verlenging van de overeenkomst hebt u het recht door een bericht aan ons, te wisselen naar een lager pakket. Om de ononderbroken beschikbaarheid van de diensten te waarborgen, moet u ons dit uiterlijk één (1) maand vóór afloop van de looptijd van de overeenkomst meedelen.

15.7 Jimdo heeft het recht de contractuele relatie op elk moment zonder opgave van redenen met inachtneming van een termijn van twaalf (12) weken op te zeggen. Betalingen die vooraf zijn gedaan, worden de gebruiker naar rato (in verhouding) gerestitueerd.

15.8 Het recht tot opzegging om een zwaarwegende reden overeenkomstig § 314 van het Duits Burgerlijk Wetboek zonder inachtneming van een opzegtermijn blijft onaangetast. Tot de redenen die ons het recht geven tot buitengewone opzegging behoren onder andere alle omstandigheden die ons het recht geven de toegang van de gebruiker tot de online dienst in zijn geheel of gedeeltelijk te blokkeren of de beschikbaarheid van de diensten overeenkomstig de overeenkomst te schorsen, bijvoorbeeld vanwege reputatieschade van Jimdo door schending door de gebruiker van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst of overtreding van de community standards. Het recht schadevergoeding te eisen, blijft door opzegging onaangetast.

16. Verwijderen van gegevens na beëindiging van de overeenkomst

Tijdens de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst bent u zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw gegevens. Wij hebben het recht alle gegevens van uw Jimdo-website uiterlijk 4 weken na beëindiging van de overeenkomst onherroepelijk te verwijderen.

17 Aansprakelijkheid

17.1 Elke aansprakelijkheid voor modelteksten die wij gratis en los van een bepaald pakket of bepaalde uitbreiding beschikbaar stellen, sluiten wij uit.

17.2 Jimdo is in verband met de beschikbaarstelling van de online dienst en overige diensten niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid, voor zover er geen sprake is van niet-nakoming van contractuele verplichtingen waarvan nakoming vereist is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en op nakoming waarvan u als gebruiker regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen (kardinale plichten). In dit geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst.

17.3 Voor ondernemers: alle claims tot schadevergoeding die uit of in verband met de overeenkomst tegenover ons ontstaan, verjaren uiterlijk binnen een (1) jaar.

17.4 De beperking van aansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid overeenkomstig punt 17.1 t/m 17.3 zijn niet van toepassing, (i) voor zover de aansprakelijkheid volgens toepasselijk recht niet kan worden beperkt of uitgesloten, met name overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid, (ii) bij opzet of grove nalatigheid, (iii) in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid, (iv) bij kwade trouw, evenals (v) in geval van niet-nakoming van een overeengekomen garantie.

17.5 Geen van de verplichtingen van Jimdo uit hoofde van de overeenkomst verplicht tot een gegarandeerde eigenschap of andere garantie. Voor gebreken die reeds bij de totstandkoming van de overeenkomst bestonden, sluiten we elke objectieve aansprakelijkheid uit.

17.6 Alle in dit punt 17 genoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van gelieerde ondernemingen, besturen, directeuren, medewerkers, gevolmachtigden, toeleveranciers, onderaannemers en andere partijen die Jimdo behulpzaam zijn.

18. Voor ondernemers: vrijwaring van aansprakelijkheid

18.1 Als ondernemer vrijwaart u Jimdo, aan Jimdo gelieerde ondernemingen en onderaannemers van alle claims, schade en kosten (inclusief proces- en juridische advieskosten evenals kosten voor experts), waarop op grond van of in verband met een daadwerkelijke of vermoede schending door u of een persoon voor wie u het gebruik van de diensten mogelijk maakt, met name tegen de richtlijnen van punt 7.3 t/m 7.6, aanspraak wordt gemaakt.

18.2 De plicht tot vrijwaring overeenkomstig punt 18.1 geldt niet voor zover het ontstaan van de betreffende claims, schade resp. kosten aan Jimdo of een derde toe te schrijven zijn.

19 Verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging

19.1 Tegenover Jimdo bent u in dezelfde mate als voor uw eigen doen en laten verantwoordelijk voor al het doen en laten van medewerkers evenals dat van voor u handelende derden en van derden waarvoor u het gebruik van de diensten mogelijk maakt. Met name bent u er volledig voor verantwoordelijk dat derden voor wie u het gebruik van de diensten mogelijk maakt, alle voorwaarden van de overeenkomst volledig nakomen; voor het mogelijk maken van het gebruik van de diensten van Jimdo door derden inclusief gelieerde ondernemingen is uitdrukkelijke toestemming van Jimdo vereist.

19.2 U bent ervoor verantwoordelijk dat alle personen voor wie u het gebruik van de online dienst mogelijk maakt, in het kader van de aan hen verstrekte toegangs- en gebruiksmogelijkheden inclusief het verstrekken van verklaringen van juridisch belang gerechtigd zijn.

20. Verwijderen en blokkeren van content en gegevens en overige beschermingsmaatregelen

20.1 Jimdo heeft het recht van u of derden voor wie u het gebruik van de online dienst mogelijk maakt, in verband met de online dienst ter beschikking gestelde content te verwijderen en/of de toegang tot dergelijke content te blokkeren, wanneer en voor zover Jimdo dit met het oog op de content billijk acht, wanneer niet aan de eisen in deze overeenkomst, in het bijzonder punt 7.3 t/m 7.6 is voldaan.

20.2 Verder heeft Jimdo het recht uw toegang tot de online dienst volledig of gedeeltelijk te blokkeren en/of het leveren van de diensten uit hoofde van de overeenkomst te onderbreken, voor zover u meer dan dertig (30) dagen geheel of gedeeltelijk in verzuim bent bij het nakomen van uw betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of u uw overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst in verregaande mate niet nakomt of een dergelijke blokkering om juridische redenen vereist is. In dit geval is Jimdo er verder toe gerechtigd het domein van de Jimdo-gebruiker bij de desbetreffende uitgevende instantie te laten verwijderen ('CLOSE').

20.3 Voor zover u alleen een gratis dienst van ons gebruikt, hebben wij het recht uw account en eventuele Jimdo-websites en daarop aanwezige content onherroepelijk te verwijderen wanneer u zich gedurende een periode van 180 dagen niet op uw account aanmeldt. Punt 15.8 blijft hierdoor onaangetast.

20.4 Wij hebben het recht alle vereiste beschermingsmaatregelen te nemen om een inbreuk op de beveiliging op de Jimdo-website en verstoring van de online dienst te voorkomen. Dit geldt in het bijzonder wanneer het risico bestaat dat klantgegevens ongeoorloofd openbaar worden gemaakt. U bent verplicht ons naar beste weten en uitgebreid ondersteuning te bieden bij de beschermingsmaatregelen.

21. Communicatie

21.1. Wij zijn het erover eens dat wij in principe uitsluitend elektronisch communiceren. Wanneer niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, kunnen we u contractgerelateerde informatie naar eigen goeddunken via e-mail toesturen of op het dashboard laten zien.

21.2 Onder 'elektronische communicatie' dient te worden verstaan de doorgifte van alle verklaringen van juridisch belang die betrekking hebben op deze overeenkomst (bijv. mededelingen over de uitvoering, prijs- of contractuele aanpassingen), documenten inclusief facturen en overige mededelingen (samen 'documenten') per e-mail of via het Jimdo-account dat met een wachtwoord is beveiligd. Documenten worden niet per post verstuurd. Het staat ons echter vrij documenten in individuele gevallen per post te versturen, bijvoorbeeld wanneer volgens de wetgeving een striktere vorm dan elektronische communicatie is voorgeschreven.

22. Voor consumenten: herroeping

Als consument hebt u het recht op herroeping wanneer u een pakket of uitbreiding bestelt. De procedure voor herroeping en een voorbeeldformulier voor herroeping vindt u hier.

23. Voor ondernemers: recht op ontbinding

23.1 Daarnaast hebt u, wanneer u ondernemer bent, het recht binnen 14 dagen vanaf de dag van totstandkoming van een overeenkomst over een pakket of uitbreiding deze overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden.

23.2 De ontbinding van de overeenkomst met ons over de beschikbaarstelling van de online dienst heeft geen gevolgen voor een overeenkomst inzake domeinregistratie en -beheer, dat met de uitgevende instantie is gesloten (zie daartoe de aanvullende voorwaarden voor het gebruik van een eigen domein). De ondernemer kan daarom ook de door ons gegeven opdracht voor registratie van een domein niet ontbinden. Voor zover wij kosten voor registratie van het domein hebben gemaakt (met name registratiekosten), is de gebruiker verplicht ons deze te vergoeden. De ondernemer kan ons in dit geval opdracht geven het domein/de domeinen evenals eventuele bijbehorende e-mailaccounts over te dragen aan een andere provider; in dit opzicht is punt 4.3 van de aanvullende voorwaarden voor het gebruik van een eigen domein naar gelang het geval van toepassing.

24. Gegevensbescherming en verwerking in opdracht

24.1 Informatie over de gegevensverwerking vindt u in onze privacyverklaring.

24.2 Voor zover we overeenkomstig art. 28 AVG in uw opdracht persoonsgegevens verwerken, geldt de volgende overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens.

25. Wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomst

25.1 Jimdo heeft te allen tijde het recht deze AV en aanvullende voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen kunnen plaatsvinden ter aanpassing aan geldende wetgeving of ter realisatie van de verdere ontwikkeling van contractueel overeengekomen diensten, voor zover deze wijzigingen de overeengekomen verhouding van dienst en wederdienst niet aanzienlijk ten gunste van Jimdo zouden verschuiven. We delen u gewijzigde contractvoorwaarden ten minste dertig (30) dagen voorafgaande aan de inwerkingtreding mee. De kennisgeving kan plaatsvinden via e-mail of via de mogelijkheid tot downloaden in het inloggedeelte (dashboard).

25.2 De gewijzigde contractuele voorwaarden gaan in wanneer u hiertegen niet binnen de in de kennisgeving vermelde termijn schriftelijk bezwaar aantekent (bijv. per e-mail of via het contactformulier dat via een link bereikbaar is) en de online dienst na afloop van deze termijn blijft gebruiken. We zullen u in het kader van deze kennisgeving separaat hierop wijzen. Overige opzeggingsrechten van de partijen blijven onaangetast.

26. Slotbepalingen

26.1 Mochten een of meerdere bepalingen in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan laat dit de overige regelingen van de overeenkomst onverlet.

26.2 Op overeenkomsten tussen u en ons is uitsluitend het Duitse recht van toepassing
met uitsluiting van de bepalingen van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG, 'VN-Kooprecht'). Voor zover u consument bent, blijven dwingende richtlijnen inzake consumentenrecht van het land waarin u gewoonlijk verblijft, door de rechtskeuze onaangetast (met name met het oog op de totstandkoming van de overeenkomst en het garantierecht). Voor ondernemers: uw commerciële voorwaarden maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met hun geldigheid.

26.3 Voor ondernemers: Hamburg, Duitsland is (i) de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit of op grond van de overeenkomst en/of met het oog op de geldigheid van de overeenkomst ontstaan, en (ii) de plaats van uitvoering voor alle diensten van de partijen uit of in verband met de overeenkomst.

26.4. De partijen sluiten de overeenkomst in de Nederlandse taal. In het geval van afwijkingen in de interpretatie die voortvloeien uit de vertaling, is de Duitse tekst doorslaggevend.

26.5 Voor consumenten: op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/ biedt de Europese Commissie de mogelijkheid een klachtenprocedure voor online-geschillenbeslechting voor consumenten (ODR) te voeren. Wij zijn niet bereid en niet verplicht aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een consumentenbemiddelingsorgaan deel te nemen.

B. Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van een eigen domein

Indien u een eigen domein gebruikt, gelden in dit opzicht naast de AV de volgende aanvullende voorwaarden:

1. Registratie van een domein

1.1 We bieden onze gebruikers als uitbreiding de mogelijkheid een eigen domein voor de Jimdo-website te registreren. Domeinen worden voor verschillende top-level-domains (bijv. '.de' of '.com') door verschillende organisaties (elk een 'uitgevende instantie') beheerd. Elk van deze uitgevende instanties heeft individuele voorwaarden voor registratie en beheer van domeinen, die in de relatie tussen de uitgevende instantie en de gebruiker als domeinhouder gelden; bij DE-domeinen zijn dit bijv. de DENIC-registratievoorwaarden en de DENIC-registratierichtlijnen van de DENIC e.G. De registratie van een domein bij een uitgevende instantie kan alleen worden aangevraagd door een daar geaccrediteerde registrar ('registrar') waarmee Jimdo samenwerkt.

1.2 Om een eigen domein te gebruiken, moet u ons via een zgn. agentuurovereenkomst opdracht geven dit domein in uw naam aan te vragen. Als uw vertegenwoordiger zullen we het domein vervolgens via een registrar, die wij opdracht geven, bij de uitgevende instantie aanvragen. Wij hebben het recht bij de nakoming van de overeenkomst met een registrar van onze keuze samen te werken.

1.3 De overeenkomst inzake uw eigen domein komt steeds rechtstreeks tussen u en de uitgevende instantie tot stand ('domeinregistratie- en beheersovereenkomst') en zal het domein op de door u aangegeven naam registreren. We zullen het domein namens u beheren.

1.4 U draagt de kosten van registratie van het domein indien wij deze niet uitdrukkelijk hebben overgenomen.

1.5 Wij hebben het recht het domein pas na betaling van de voor registratie overeengekomen vergoeding voor u aan te vragen.

1.6 Registratie van het domein gebeurt volgens een geautomatiseerd proces, waarbij wij uw gegevens aan de betreffende uitgevende instantie doorgeven. In veel gevallen is verificatie per e-mail vereist. We hebben geen invloed op de domeinafgifte door de betreffende uitgevende instantie en kunnen derhalve ook niet garanderen dat de voor u aangevraagde domeinen worden toegekend en/of toegekende domeinen vrij zijn van rechten van derden of zullen blijven bestaan.

1.7 Registratie kan mislukken, ondanks voorafgaand aan de overeenkomst verstrekte elektronische informatie van beschikbaarheid. De uitgevende instantie kan de registratie overeenkomstig haar toekennings- en gebruiksvoorwaarden afwijzen. Pas bij registratie van het domein door de uitgevende instantie en inschrijving in de database van de uitgevende instantie is het domein toegekend.

1.8 Wanneer een door u aangevraagd domein tot aan doorgifte van de aanvraag aan de uitgevende instantie aan iemand anders is toegekend, dan kunt u een ander domein kiezen.

1.9 Na aanvraag van de registratie bij de uitgevende instantie kunt u het aangevraagde domein niet meer wijzigen.

2. Uw rechten en plichten

2.1 U bent verplicht

 • al het bewijs te leveren waarom de betreffende uitgevende instantie voor registratie van een domein vraagt (bijv. bewijs van bedrijfsnaam/merk);

 • alleen juiste en volledige informatie aan ons te verstrekken (bijv. gegevens van de domeinhouder ('Owner-C') en de administratieve contactpersoon ('Admin-C') evenals contactgegevens). Mochten deze gegevens wijzigen, dan dient u ons direct te informeren.

 • ervoor te zorgen dat het aangevraagde domein geen inbreuk maakt op rechten van derden of in strijd is met relevante wetgeving;

 • ons onmiddellijk te informeren wanneer u de rechten op een voor u geregistreerd domein verliest, in het bijzonder wanneer u tegenover de uitgevende instantie of de registrar afziet van het domein.

  2.2 Indien de uitgevende instantie de domeinregistratie- en beheersovereenkomst opzegt, hebt u tegenover ons geen aanspraak op een vervangend domein.

  2.3 Voor consumenten: indien u daarmee instemt, beginnen wij direct met onze dienstverlening ten behoeve van registratie van het domein. In dit geval vervalt uw herroepingsrecht, zodra wij de dienst volledig hebben geleverd (dus bij het indienen van de registratie bij de uitgevende instantie). Indien wij zijn begonnen met de uitvoering van de dienst, maar deze vóór uitoefening van het herroepingsrecht nog niet volledig is geleverd, moet u ons een redelijk bedrag betalen, dat overeenkomt met het deel van de reeds uitgevoerde dienst op het moment van de herroeping ten opzichte van de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

3. Wijziging van een voor een Jimdo-website gebruikt domein en domeinoverdracht

3.1 U kunt het domein dat u voor de Jimdo-website gebruikt, op elk moment wisselen, bijvoorbeeld door ons opdracht te geven een nieuw domein voor de Jimdo-website aan te vragen.

3.2 U kunt ook beslissen uw domein door een andere provider (registrar of reseller) te laten beheren. Hiervoor moet u een aanvraag voor wisseling van provider indienen. We zullen de overdracht van het domein dan voor u in gang zetten en de uitgevende instantie alle benodigde verklaringen verstrekken. We stellen u resp. uw toekomstige domeinprovider de overdrachtscode (Auth-Code) ter beschikking. De overdracht van een domein heeft geen gevolgen voor de rest van de overeenkomst met ons.

3.3 Voor consumenten: de overdracht van het domein is pas mogelijk na afloop van de wettelijke herroepingstermijn.

4. Opzegging van de domeinregistratie- en beheersovereenkomst en wisseling van provider

4.1 Wanneer u de domeinregistratie- en beheersovereenkomst bij de uitgevende instantie wilt opzeggen, moet u ons deze opzegging schriftelijk meedelen. Wij zullen die dan namens u bij de uitgevende instantie opzeggen.

4.2 Wanneer u de domeinregistratie- en beheersovereenkomst bij de uitgevende instantie zoals in punt 4.1 opzegt of wanneer de uitgevende instantie de domeinregistratie- en beheersovereenkomst aan u opzegt, zullen wij u vragen vóór beëindiging van de domeinregistratie- en beheersovereenkomst een nieuw domein voor de Jimdo-website te kiezen. Wanneer u niet op tijd op deze vraag reageert, hebben wij het recht onze diensten op te schorten tot u een ander bruikbaar domein bepaalt.

4.3 Wanneer de overeenkomst tussen u en ons over de overeengekomen online diensten eindigt, moet u ons op tijd, uiterlijk een (1) week vóór beëindiging van deze overeenkomst, opdracht geven tot een providerwisseling, zodat deze het domein (/de domeinen) ook na beëindiging van deze overeenkomst kan blijven gebruiken. Indien de gebruiker niet op tijd opdracht geeft tot de providerwisseling, zal de uitgevende instantie het domein evenals de bijbehorende e-mailaccounts (inclusief de e-mails in de postvakken) onherroepelijk verwijderen.

5. Verwijderen van een domein door Jimdo

Indien u punt 2.1, 2.2 en 2.3 van deze aanvullende voorwaarden overtreedt, hebben wij het recht de agentuurovereenkomst met u inzake het aanvragen en beheren van het domein op te zeggen en verwijdering van het domein bij de uitgevende instantie aan te vragen. Dit omvat het wissen van de bijbehorende e-mailaccounts (inclusief de e-mails in de postvakken).

6. Vorm van verklaringen

Alle verklaringen, in het bijzonder inzake opzegging en verwijdering van een domein, dienen de schriftelijke vorm te hebben of kunnen, voor zover dit in het beheerdersgedeelte wordt aangeboden, door de gebruiker aldaar of via de opzegknop op de Jimdo.com-website elektronisch aan Jimdo worden doorgegeven.

C. Aanvullende voorwaarden voor het maken van statistieken

Indien het gebruik van statistieken is overeengekomen, gelden in dit opzicht naast de AV de volgende aanvullende voorwaarden:

1.1 We bieden gebruikers een analysetool van Jimdo ('Statistieken'), die gebruikers kunnen gebruiken voor statistische evaluatie van het gebruik van hun Jimdo-websites door bezoekers van de websites.

1.2 De gebruiker kan de statistieken op elk moment in het dashboard deactiveren en activeren.

1.3 Statistieken werkt zonder gebruik van cookies of soortgelijke technologieën en er wordt geen informatie op het eindapparaat van de bezoekers van de Jimdo-websites opgeslagen of geopend. De gegevens van de bezoekers van uw websites worden bij het bezoek aan de website automatisch verzameld, samengevoegd en voor evaluatiedoeleinden voor de gebruiker verwerkt en overeenkomstig in het dashboard weergegeven.

1.4 De verzamelde gegevens worden ingekort, als hash-waarde opgeslagen en aanvullend versleuteld met een toevalswaarde (SALT) die om de 24 uur verandert. Daarmee worden herleidingen naar de identiteit van afzonderlijke websitebezoekers uitgesloten. Ook worden de verwerkte gegevens daarnaast niet gecombineerd.

1.5 De verwerking van de gegevens van de websitebezoekers door middel van statistieken is overeenkomstig de privacywetgeving gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de gebruiker volgens art. 6 (1), lid 1 f AVG. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit het verzamelen van relevante informatie via het gebruik van de websites ten behoeve van optimalisatie van het aanbod. Jimdo verwerkt de voor de gebruiker verzamelde gegevens op basis van een overeenkomst tot verwerking in opdracht.

1.6 Bij gebruik van statistieken worden persoonsgegevens van de websitebezoekers van de gebruiker verwerkt, zodat de gebruiker eventueel aanpassingen aan zijn eigen privacyverklaring moet doen. Dit geldt niet wanneer de gebruiker gebruikmaakt van de manager voor juridische teksten, omdat in dit geval de teksten automatisch worden aangepast door uw partner TrustedShops.

D. Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van webshops

Indien het gebruik van het pakket Webshop is overeengekomen, gelden in dit opzicht naast de AV de volgende aanvullende voorwaarden:

1.1 Wij stellen u als technisch dienstverlener de online dienst voor het in bedrijf hebben van uw webshop ter beschikking (het pakket wordt met 'Webshop' aangeduid). Voor de vormgeving, het exploiteren en voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten van de webshop en de in dat verband gemaakte websites bent alleen u verantwoordelijk.

1.2 De webshop dient zo door u te worden vormgegeven dat elke bezoeker duidelijk weet wie de exploitant van de webshop is. In het bijzonder moet u in de webshop met het oog op het gebruik ervan door de bezoekers een eigen colofon en een eigen privacyverklaring hebben evenals evt. algemene verkoopvoorwaarden en dient u te voldoen aan alle pre- en postcontractuele informatieplichten overeenkomstig §§ 312ff van het Duits Burgerlijk Wetboek.

1.3 Tussen ons en uw shopbezoekers of klanten komt geen contractuele relatie en/of servicerelatie over het gebruik van de webshop of over artikelen tot stand en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het uitvoeren van opdrachten tegenover of door klanten en in het bijzonder niet voor de beschikbaarstelling van de webshop of de door u via de webshop aangeboden artikelen en voor verklaringen of overige handelingen van u of van uw klanten.

1.4 Uw plicht tot vrijstelling overeenkomstig punt 18 van de AV omvat tevens claims, schade en kosten waarop in verband met de volgende omstandigheden aanspraak wordt gemaakt resp. die daardoor ontstaan: claims van klanten of derden die daar op basis van of in verband met de beschikbaarstelling van de webshop door en/of de koop of het gebruik van door u via de webshop aangeboden artikelen aanspraak op maken, met dien verstande dat mogelijke verhaalsrechten van u tegenover ons onverlet blijven.

1.5 U erkent dat de webshop niet geschikt is voor de verkoop van digitale producten en digitale diensten (bijv. apps, e-books, digitale publicaties, pdf-bestanden, computerprogramma's, software, Software-as-a-Service, online games) en ontwikkeld is voor de verkoop van ondernemers aan consumenten (B2C). Verkoop aan ondernemers (B2B) wordt door Jimdo niet ondersteund.

1.6 U erkent dat de webshop niet voldoet aan de vereisten van de grondbeginselen voor correct bijhouden en bewaren van boeken, aantekeningen en documenten in elektronische vorm evenals voor toegang tot gegevens (GOBD) en dat met behulp van de webshop geen facturen, kwitanties of overige voor u evt. belastinggerelateerde documentatie kunnen worden gemaakt.

1.7 U alleen bent verantwoordelijk voor de vastlegging van gegevens overeenkomstig de wettelijke vereisten, in het bijzonder overeenkomstig fiscale en commerciële wetgeving.

1.8 Mocht u artikelen of diensten aanbieden die onder de jeugdbeschermingswet vallen, dan wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkende gespecialiseerde advocaat of expert. De webshop voldoet in het bijzonder niet aan alle vereisten inzake online verkoop van de volgende artikelen:

 • a) films of computergames die niet geschikt zijn voor personen jonger dan 18 jaar overeenkomstig § 14 van de Duitse jeugdbeschermingswet;

 • b) alcoholhoudende dranken, tabakswaren en andere nicotinehoudende producten;

 • c) producten die cannabidiol (CBD) bevatten en

 • d) andere content die een risico vormt voor personen jonger dan 18 jaar, zoals vastgelegd in de Duitse jeugdbeschermingswet.

  1.9 Wij raden af producten of diensten waarvan de verkoop in het bijzonder is gereguleerd, via de webshop te verkopen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het voldoen van de webshop aan wettelijke eisen inzake de verkoop van bepaalde producten en diensten.

E. Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van Logo Creator

Indien het gebruik van Logo Creator is overeengekomen, gelden in dit opzicht naast de AV de volgende aanvullende voorwaarden:

1.1 Met Logo Creator hebt u de beschikking over bepaalde symbolen/grafieken ('symbolen'), lettertypes, kleuren en andere vormgevingselementen (samen met de symbolen of afzonderlijk hierna 'vormgevingselementen' genoemd), waarmee u via een modulair systeem uw eigen logo kunt ontwerpen en aanpassen.

1.2 De symbolen worden geleverd door ons of door een derde (bijv. 'The Noun Project'), die de symbolen van de betreffende maker afneemt.

1.3 Wij kunnen diverse versies van Logo Creator aanbieden. Alle gratis logo's die met Logo Creator op het Jimdo-platform zijn gemaakt, worden in een gangbaar formaat op het dashboard van het Jimdo-account beschikbaar gesteld en kunnen via het Jimdo-account worden gedownload.

1.4 Het staat ons vrij het gratis gebruik van Logo Creator naar eigen goeddunken met werking voor de toekomst te beëindigen of vanaf dat moment tegen betaling aan te bieden.

1.5 Wij zijn niet verplicht de met Logo Creator ontworpen logo's te controleren op mogelijke schending van rechten. Wij hebben het recht (maar niet de plicht) naar eigen goeddunken content die via Logo Creator wordt gemaakt, af te wijzen of van onze websites te verwijderen.

1.6 Bij het gebruik van Logo Creator dient u zich te houden aan de voor het gebruik noodzakelijke zorgvuldigheidsplichten. Met name bent u verplicht regelmatig een back-up te maken van uw gegevens, met name het door u ontworpen logo, zodat deze in geval van verlies of een rechtmatige blokkering van uw Jimdo-account weer kunnen worden hersteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, voor zover dit verlies niet te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van ons.

1.7 Het is u verboden met het via Logo Creator ontworpen logo of met de vormgevingselementen activiteiten te ondernemen die in strijd zijn met deze voorwaarden of de community standards en/of die de toepasselijke wetgeving en/of de rechten van derden schenden. U verplicht zich ertoe bij het maken en gebruiken van eigen content in verband met het ontwerpen en gebruiken van het logo en het gebruik van het logo zelf, zich te houden aan de geldende wetgeving (bijv. straf-, mededingings- en jeugdbeschermingsrecht) en geen rechten van derden (bijv. naam-, merk-, auteurs- en gegevensbeschermingsrechten) te schenden.

1.8 Wij kunnen de toegang tot gebruik van Logo Creator of het Jimdo-platform te allen tijde en naar eigen goeddunken blokkeren of beëindigen wanneer er concrete aanwijzingen voor zijn dat u deze gebruiksvoorwaarden, de community standards en/of de wet hebt overtreden. Bij de beslissing over een eventuele blokkering zullen wij op passende wijze rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van alle betrokken partijen.

1.9 Op verzoek van ons dient u ons een passend identiteitsbewijs en/of het bewijs van rechten en licenties voor het gebruik van de door u op of met Logo Creator gebruikte/gemaakte intellectuele eigendom te kunnen overleggen.

1.10 Wij verstrekken u bij dezen een niet-exclusieve, onherroepelijke en niet overdraagbare wereldwijde licentie voor onbepaalde tijd, voor gebruik van het op het Jimdo-platform ontworpen logo, ten behoeve van weergave van en werving voor uw privé-, bedrijfs- en/of beroepsmatige activiteiten. Dit omvat het recht op openbaarmaking, verspreiding en reproductie evenals het recht op beschikbaarstelling aan het publiek voor dit doel. Dit omvat niet het recht tot bewerking en aanpassing van het logo (§ 23 van de Duitse wet op het auteursrecht).

1.11 De door ons of onze contractpartners beschikbaar gestelde afzonderlijke vormgevingselementen van het logo vallen niet onder het verleende gebruiksrecht. U hebt met name niet het recht om afzonderlijke of meerdere vormgevingselementen of een deel van de vormgevingselementen los van het logo te gebruiken of te verwerken. Alle andere rechten inzake het logo, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het logo, blijven eigendom van ons en/of onze deelnemers.

1.12 De toekenning van de in punt 1.10 verleende gebruiksrechten voor het ontworpen logo is voor het gebruik in verband met een artikel begrensd tot wederverkoop van maximaal 100 (honderd) per verkregen licentie. Een artikel voor wederverkoop is elk materieel goed, waarbij de substantiële waarde van het product het resultaat is van het gebruikte symbool (bijv. merchandise-artikelen).

1.13 Wij zien af van ons recht op auteursvermelding conform § 13 van de Duitse wet op het auteursrecht.

1.14 Wij spannen ons in om Logo Creator te verbeteren en verder te ontwikkelen, maar zijn hiertoe niet verplicht. Wij behouden ons het recht voor nieuwe functies kosteloos of tegen kosten beschikbaar te stellen en/of het verstrekken van kosteloze functies te beëindigen, Logo Creator resp. de bijbehorende diensten na kennisgeving aan de gebruiker naar eigen goeddunken te wijzigen, uit te breiden en te actualiseren. In het bijzonder behouden wij ons dit recht voor wanneer de wijzigingen de technische vooruitgang bevorderen, en/of om de door ons bepaalde gebruikerservaring te verbeteren, en/of wanneer deze noodzakelijk lijken en/of om misbruik te voorkomen. Voor het overige geldt punt 25 van de AV.

F. Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van Bedrijfsvermeldingen

1. Algemeen

1.1 Wij bieden de uitbreiding 'Bedrijfsvermeldingen' als onderdeel van een pakket of als individuele aanvullende dienst en behouden ons voor de uitbreiding als betaalde of gratis service aan te bieden. Bedrijfsvermeldingen is een dienst voor digitale locatiemarketing. Indien u Bedrijfsvermeldingen bestelt, kunt u informatie over een onderneming zoals bedrijfsnaam, adres, contactgegevens, foto's, logo's en verdere content (samen 'bedrijfslocatiegegevens') op verschillende online- en gps-systemen (bijv. Facebook, Google Maps) (een 'directorypartner') publiceren en bestaande publicaties controleren en zo nodig actualiseren.

1.2 Wij maken gebruik van Jimdo Brancheneinträge Uberall GmbH gevestigd op de Hussitenstraße 32-33, 13355 Berlijn, Duitsland als onderaannemer ('technisch aanbieder').

1.3 Met de invoer van de bedrijfsslocatiegegevens, evenals met het gebruik van Bedrijfsvermeldingen en de bevestiging van deze aanvullende voorwaarden stemt u in met publicatie van de bedrijfslocatiegegevens door de directorypartners.

1.4 Wij hebben het recht een verificatie van de door u ingediende bedrijfslocatiegegevens (bijv. per post of telefonisch met invoer van een pincode, platformverificatie/inloggen enz.) uit te voeren alvorens deze door de directorypartners kunnen worden gepubliceerd. Voor dit doel behouden we ons het recht voor, in het bijzonder wanneer dit door een directorypartner wordt geëist, deze pas te publiceren wanneer (i) u een bewijs van de bedrijfsidentiteit evenals een bewijs van de bevoegdheid tot vertegenwoordiging voor het bedrijf hebt overlegd of (ii) u zich met uw zakelijke rekening op het platform van de directorypartner hebt aangemeld om de controle van de bedrijfslocatiegegevens te voltooien (deze en verdere evt. vereiste maatregelen 'verificatiemaatregelen'). U erkent en verklaart u ermee akkoord, de verificatiemaatregelen door te voeren om Bedrijfsvermeldingen volledig te kunnen gebruiken.

1.5 Wij zullen de bedrijfslocatiegegevens doorgeven aan de technische aanbieder en voor u bij de technische aanbieder een gebruikersaccount aanmaken. Voor zover u al over een gebruikersaccount bij de technische aanbieder beschikt, zal de technische aanbieder het openen van nog een account afwijzen en u vragen een account voor het gebruik van Bedrijfsvermeldingen te kiezen. Wij informeren u over deze maatregelen.

1.6 Wij zullen economisch verantwoorde inspanningen leveren om de bedrijfslocatiegegevens automatisch aan de verschillende directorypartners ten behoeve van publicatie ter beschikking te stellen. De publicatie van de bedrijfslocatiegegevens kan tot drie (3) maanden duren; dit geldt in het bijzonder voor gps-directorypartners resp. platforms (bijv. TomTom, Cylex e.a.).

1.7 Wij behouden ons het recht voor aanvullende statistieken en tips met betrekking tot uw bedrijfslocatiegegevens in het beheerdersgedeelte aan te bieden, maar zijn daartoe niet verplicht. De statistieken (zoals klikfrequentie, paginaweergave) zijn het resultaat van volledig geanonimiseerde gegevens, die door elke directorypartner rechtstreeks op het platform worden verzameld en naar goeddunken en na vaststelling van de technisch aanbieder naar Jimdo worden verzonden voor weergave in het beheerdersgedeelte. De eventueel beschikbare extra statistieken kunnen niet (afzonderlijk) worden uitgeschakeld. Bij het opstellen, evalueren en beschikbaar stellen van de statistieken en tips gaan Jimdo of de technisch aanbieder uiterst zorgvuldig te werk. Alle opgenomen en gepresenteerde informatie, statistieken en mededelingen worden zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie ter beschikking gesteld. Voor de correctheid, volledigheid, wettigheid en betrouwbaarheid van de statistieken en tips wordt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard. Ook biedt Jimdo geen garantie dat de informatie aansluit op de specifieke omstandigheden van de gebruiker.

2. Directorypartners

2.1 De actuele lijst van directorypartners met wie we samenwerken kan op elk moment in de rubriek 'Bedrijfsvermeldingen' in het beheerdersgedeelte worden ingezien. Onverminderd de rechten tot wijzigingen van de dienst op basis van punt 3.2 van de AV zijn wij gerechtigd de directorypartners in uitzonderlijke gevallen die buiten onze macht liggen (bijv. faillissement van de directorypartner enz.) te wijzigen.

2.2 Wij kunnen de beschikbaarheid van de bedrijfslocatiegegevens in de systemen en diensten van de directorypartners niet garanderen. De directorypartners zijn geen onderaannemers van ons en hoeven zich niet aan onze instructies te houden. Er bestaat geen aanspraak op publicatie van bedrijfslocatiegegevens door een bepaalde directorypartner.

2.3 U erkent dat om redenen waarop we geen invloed hebben, de publicatie van de bedrijfslocatiegegevens niet kan plaatsvinden, in het bijzonder in geval van

 • a) ruimtebeperkingen in de directory,

 • b) incompatibiliteit van de bedrijfslocatiegegevens met de technische toepassing (de systemen) van de directorypartners,

 • c) gebruik van andere bronnen voor het zoeken van bedrijfslocatiegegevens door de directorypartners,

 • d) publicatie- en updatecycli van de directorypartner en

 • e) onze onmogelijkheid om bepaalde locaties aan een plaats toe te wijzen.

  2.4 In deze gevallen zijn wij alleen aansprakelijk wanneer u aantoont dat Jimdo aansprakelijk is voor bovengenoemde redenen. Punt 17 van de AV blijft onaangetast.

3. Intellectuele eigendom

3.1 Naast de verlening van rechten aan bedrijfslocatiegegevens overeenkomstig punt 13.2 van de AV verleent u ons voor onbepaalde tijd gebruiksrechten voor de bedrijfslocatiegegevens voor de volgende doeleinden:

 • a) het combineren van de bedrijfslocatiegegevens met de bij de technisch dienstverlener of diens gelieerde ondernemingen aanwezige gegevens, het wijzigen en/of opwaarderen ervan;

 • b) het intern binnen de database van de technisch aanbieder gebruiken van de bedrijfslocatiegegevens;

 • c) het opnemen van de bedrijfslocatiegegevens in de database van de technisch dienstverlener;

 • d) het verkopen, verspreiden, promoten van en adverteren voor producten die bedrijfslocatiegegevens bevatten;

 • e) het verspreiden van de bedrijfslocatiegegevens en/of afgeleide werken daarvan (rechtstreeks of via een distributieketen) aan elk van de directorypartners en

 • f) het gebruiken van de bedrijfslocatiegegevens door klanten van de directorypartners.

  3.2 In het geval u bedrijfslocatiegegevens in de online dienst wist of wijzigt, is dit niet van invloed op het aan ons verleende recht om de bedrijfslocatiegegevens tot op dit moment overeenkomstig punt 3 te gebruiken.

4. Uw algemene plichten

4.1 U stelt ons alle voor Bedrijfsvermeldingen vereiste documenten, informatie en materialen tijdig ter beschikking. U bevestigt dat de ons ter beschikking gestelde bedrijfslocatiegegevens en overige documenten en materialen volledig en juist zijn. Bovendien geldt in het bijzonder punt 7.5 van de AV ook voor bedrijfslocatiegegevens.

4.2 De bedrijfslocatiegegevens moet u in de rubriek 'Bedrijfsvermeldingen' in het beheerdersgedeelte van de Jimdo-website invoeren. Jimdo heeft het recht de indeling van de invoer overeenkomstig punt 3.2 van de AV te wijzigen. U erkent dat informatie mogelijk niet volledig kan worden weergegeven in de door u verzonden vorm omdat individuele directorypartners bepaalde indelingen niet ondersteunen of vanwege de technische specificaties van individuele directorypartners.

4.3 Supportaanvragen dienen via de gebruikelijke supportkanalen uitsluitend aan ons te worden gericht: https://help.jimdo.com/hc/nl/articles/115005552246-Hoe-neem-ik-contact-op-met-Support- .

5. Vrijstelling

5.1 Uw plicht tot vrijstelling overeenkomstig punt 18 van de AV omvat tevens claims, schade en kosten waarop in verband met de volgende omstandigheden aanspraak wordt gemaakt resp. die daardoor ontstaan: claims waarop derden uit hoofde van of in verband met het gebruik van de bedrijfslocatiegegevens tegen ons of de technisch dienstverlener aanspraak maken, met dien verstande dat mogelijke verhaalsaanspraken van u tegenover ons onverlet blijven.

5.2 Wanneer u, Jimdo, de technisch aanbieder en/of een directorypartner geconfronteerd wordt met een dergelijke claim, of wanneer het u bekend wordt dat de bedrijfslocatiegegevens inbreuk kunnen maken op rechten van derden op basis van intellectuele eigendom, bent u direct nadat u hiervan kennis hebt gekregen op eigen kosten verplicht, (i) het gebruiksrecht van de bedrijfslocatiegegevens overeenkomstig punt 3.1 van deze aanvullende voorwaarden te verwerven, of (ii) de bedrijfslocatiegegevens te wissen, vervangen of wijzigen, zodat u geen inbreuk meer maakt op de rechten van derden.

6. Verwijdering en blokkering

6.1 Onverminderd de rechten tot verwijdering en blokkering op grond van punt 20 van de AV hebben wij het recht de bedrijfslocatiegegevens te wissen en/of uw toegang te blokkeren wanneer en indien wij dit billijk achten met het oog op de bedrijfslocatiegegevens punt ‎3.1 van deze aanvullende voorwaarden en/of wanneer niet is voldaan aan punt ‎7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 en 7.9 van de AV. Bij bekendwording van een dergelijke inbreuk zullen wij u hierover binnen drie (3) werkdagen per e-mail informeren.

6.2 U erkent en verklaart ermee akkoord te gaan dat zodra (alle of een deel van) de bedrijfslocatiegegevens door een directorypartner en/of diens klant werden gebruikt, wij niet verplicht zijn de verwijdering van de bedrijfslocatiegegevens van alle diensten, systemen of apparaten van de directorypartners of diens klanten en het niet wijzigen en niet gebruiken hiervan door de directorypartner, diens klanten of overige derden te garanderen.

6.3 U gaat ermee akkoord dat u voor het verwijderen van bedrijfslocatiegegevens die zijn gepubliceerd via directorypartners rechtstreeks contact moet opnemen met de directorypartners.

G. Aanvullende voorwaarden voor Jimdo-appintegratie

1.1 Wij bieden gebruikers een eigen Jimdo-integratietool voor diverse diensten van derden (apps), die door Jimdo via een derde dienstverlener beschikbaar kunnen worden gesteld. Hierbij kan de gebruiker door het invoegen van een URL van de te integreren website resp. service content op zijn website inbedden (zgn. framing). Wij bieden Jimdo-appintegratie als onderdeel van een pakket of als individuele aanvullende dienst en behouden ons voor de uitbreiding als betaalde of gratis service aan te bieden.

1.2 De gebruiker kan in het dashboard zelf bepalen of en zo ja, welke apps moeten worden geïntegreerd. Hierbij kunnen onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens aan de betreffende dienst van een derde worden doorgegeven, waarop Jimdo geen invloed heeft en Jimdo ook geen toegang heeft tot deze gegevens.

1.3 Wanneer apps worden geïntegreerd en websitebezoekers op de website van de gebruiker toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van cookies of soortgelijke technologieën, worden in bepaalde omstandigheden ook persoonsgegevens van uw websitebezoekers aan de dienst van een derde doorgegeven. De verwerking van de gegevens van de websitebezoekers door middel van de ingeschakelde dienst van een derde is overeenkomstig de privacywetgeving gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende websitebezoeker overeenkomstig art. 6 (1), lid 1 a AVG.

1.4 Bij gebruik van Jimdo-appintegratie worden onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens van de websitebezoekers van de gebruiker verwerkt, zodat de gebruiker eventueel aanpassingen aan zijn eigen privacyverklaring moet doen. Dit geldt niet wanneer de gebruiker gebruikmaakt van de manager voor juridische teksten, omdat in dit geval de teksten automatisch worden aangepast door uw partner TrustedShops.

1.5 Denk eraan dat Jimdo niet aansprakelijk is voor correcte en legale integratie van vreemde content op uw website en dit niet kan garanderen. Hetzelfde geldt voor de content en juistheid van de gekoppelde voorbeeldteksten. Als u hierover vragen hebt, adviseren wij u contact op te nemen met een juridisch expert. Het is niet mogelijk bij Jimdo een claim in te dienen inzake permanente terbeschikkingstelling van een dienst van een derde.

H. Aanvullende voorwaarden voor Jimdo-boekingen

Indien u Jimdo-boekingen als uitbreiding hebt geboekt, gelden in dit opzicht naast de AV de volgende aanvullende voorwaarden:

1.1 Wij bieden gebruikers een boekingstool van Jimdo (“Boekingen”) dat op de gebruikerswebsite kan worden geïmplementeerd en waarmee u uw bezoekers de mogelijkheid biedt tegen betaling bindende reserveringen te doen en te annuleren. Betalen van de reserveringen via de boekingstool is niet mogelijk. Bovendien kunt u de boekingen van uw klanten via de boekingstool bekijken en beheren. Bij gebruik en vormgeving van de boekingstool en de in dat verband aangeboden diensten bent u er als exploitant van de website voor verantwoordelijk om aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

1.2 Tussen ons en uw bezoekers of klanten komt geen contractuele relatie en/of zakelijke relatie over het gebruik van de boekingstool of over diensten tot stand en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het uitvoeren van opdrachten tegenover of door klanten en in het bijzonder niet voor de beschikbaarstelling van de boekingstool of de door u via de boekingstool aangeboden diensten en voor verklaringen of overige handelingen van u of van uw klanten.

1.3 Uw plicht tot vrijstelling overeenkomstig punt 18 van de AV omvat tevens claims, schade en kosten waarop in verband met de volgende omstandigheden aanspraak wordt gemaakt resp. die daardoor ontstaan: claims van klanten of derden die daar op basis van of in verband met de beschikbaarstelling van de boekingstool door en/of de koop of het gebruik van door u via de boekingstool aangeboden diensten aanspraak op maken, met dien verstande dat mogelijke verhaalsrechten van u tegenover ons onverlet blijven.

1.4 U erkent dat de boekingstool niet voldoet aan de vereisten van de grondbeginselen voor correct bijhouden en bewaren van boeken, aantekeningen en documenten in elektronische vorm evenals voor toegang tot gegevens (GoBD) en dat met behulp van de boekingstool geen facturen, kwitanties of overige voor u evt. belastinggerelateerde documentatie kunnen worden gemaakt. 1.5 U alleen bent verantwoordelijk voor de vastlegging van gegevens overeenkomstig de wettelijke vereisten, in het bijzonder overeenkomstig fiscale en commerciële wetgeving.

1.6 Er mogen geen diensten worden aangeboden die wettelijk zijn verboden. Voor het overige zijn onze Algemene voorwaarden en onze community standards van toepassing.

1.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor het voldoen van de boekingstool aan wettelijke eisen met betrekking tot het aanbod van diensten.

1.8 Bij gebruik van de boekingstool worden onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens van u en uw bezoekers verwerkt om de boekingstool te kunnen gebruiken. Daarom moet u als gebruiker mogelijk uw privacyverklaring aanpassen. Dit geldt niet wanneer u gebruikmaakt van de manager voor juridische teksten (LTG), omdat in dit geval de teksten automatisch worden aangepast door uw partner TrustedShops.

I. Aanvullende voorwaarden voor Contacten

1.1 Met Contacten kunt u uw klantgegevens eenvoudig aan een klantenlijst toe te voegen, deze te gebruiken, te beheren en te exporteren.

1.2 Daarnaast kunt u optioneel via uw Jimdo-website toestemmingen voor nieuwsbrieven verzamelen. Hiervoor krijgen uw klanten bijv. in een contactformulier een selectievakje te zien, dat ze kunnen aanvinken als ze graag voor reclamedoeleinden informatie van u willen ontvangen. In uw lijst met contactpersonen kunt u zien of de klant toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven heeft gegeven.

1.3 De Jimdo-lijst met contactpersonen is beschikbaar voor gebruikers met het webshop-pakket “Business” en “VIP”.

1.4 Tussen ons en uw bezoekers of klanten komt geen contractuele relatie of zakelijke relatie tot stand en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het uitvoeren van diensten tegenover of door uw klanten en in het bijzonder niet voor de beschikbaarstelling van Contacten of de door u via Contacten aangeboden diensten en voor verklaringen of overige handelingen van u of van uw klanten.

1.5 U als exploitant van de website bent ervoor verantwoordelijk om bij gebruik van Contacten aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Hetzelfde geldt voor de wettelijk voorgeschreven vereisten met betrekking tot het bewaren van gegevens (in het bijzonder overeenkomstig fiscale en commerciële regelgeving).

1.6 Uw plicht tot vrijstelling overeenkomstig punt 18 van de Algemene voorwaarden van Jimdo omvat tevens claims, schade en kosten waarop in verband met claims van klanten of derden, of in verband met het gebruik van Contacten (inclusief het beheer en gebruik van toestemmingen voor nieuwsbrieven) aanspraak maken.

1.7 Bij gebruik van Contacten worden persoonsgegevens van u en uw klanten of bezoekers verwerkt. Daarom moet u als gebruiker mogelijk uw privacyverklaring aanpassen. Dit geldt niet wanneer u gebruikmaakt van de Juridische tekstgenerator, omdat in dit geval de privacyverklaring automatisch wordt aangepast door onze partner Trusted Shops.

J. Herroepingsbeleid en voorbeeldformulier voor herroeping

Herroepingsrecht

Alleen voor consumenten, niet voor zakelijke klanten

Je hebt het recht dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van het contract.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, breng je ons (Jimdo GmbH, Stresemannstr. 375, 22761 Hamburg, Duitsland, support@jimdo.com, faxnr. +49 40 - 8 22 44 998, telefoonnr. +49 40 - 8 22 44 997) door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte van je beslissing het contract te herroepen. Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Je kunt je opzegging ook informeel per e-mail, fax of brief aan ons doorgeven. Zorg er wel voor dat je ons informatie stuurt waarmee we je contract of website kunnen identificeren.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende als je de kennisgeving van de uitoefening van je herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als je het contract herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de herroeping terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt.

Let op:

Bij beëindiging van de contractuele relatie verwijdert Jimdo de domein(en) van de Jimdo-gebruiker die niet zijn overgedragen aan een nieuwe provider, evenals de bijbehorende e-mailaccounts (inclusief de e-mails in de inboxen).

Alleen voor Creator-klanten:

Onze geld-terug-garantie voor rankingCoach.

Jimdo geeft je een 30 dagen geld-terug-garantie op je bestelling van de SEO-trainer rankingCoach. Voor consumenten geldt deze garantie naast het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen, maar alleen met betrekking tot deze tool. De proefperiode van 30 dagen gaat in bij de bestelling. Als je binnen deze periode gebruik wilt maken van de garantie, stuur ons dan je duidelijke verklaring, bijvoorbeeld in tekstvorm naar: support@jimdo.de of per post naar Jimdo GmbH, Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg of per fax: +49 40 - 8 22 44 998. We storten je pro-rata betaling met betrekking tot de SEO-Trainer rankingCoach binnen 2 weken terug via het betaalmiddel waarmee wij de betaling hebben ontvangen.