Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Jimdo is een service van Jimdo GmbH (hierna "aanbieder" genoemd). Door u bij Jimdo aan te melden, aanvaardt u (hierna "Jimdo gebruiker" genoemd) deze Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden genoemd) voor het gebruik van Jimdo.

 

1.2. De service is uitsluitend voor personen met een minimumleeftijd van veertien jaar. Indien de gebruiker met Jimdo een webwinkel exploiteert (zie 2.1), dan bedraagt de minimumleeftijd 18 jaar.

 

1.3. De aanbieder behoudt zich het recht voor om diensten uit te breiden, aan te passen, te beëindigen en te verbeteren, vooral indien dit de technische vooruitgang dient en noodzakelijk wordt geacht om misbruik te voorkomen. Dergelijke aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de verschijningsvorm van de Jimdo website wordt veranderd. De aanbieder zal deze aanpassingen alleen doorvoeren in zoverre deze redelijk en acceptabel zijn voor de Jimdo gebruiker of de aanbieder hiertoe is verplicht op grond van wettelijke voorschriften. 

 

1.4. Verder kan de aanbieder met toestemming van de Jimdo gebruiker de inhoud van het bestaande contract als ook van deze Algemene Voorwaarden aanpassen. De toestemming voor de aanpassing geldt als verleend, indien de Jimdo gebruiker geen bezwaar tegen de aanpassing indient binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de aanpassing. De aanbieder verplicht zich ertoe in het kader van de mededeling van de aanpassing de Jimdo gebruiker attent te maken op de gevolgen van een nagelaten bezwaar.


2. Doel van het contract, aanpassing van het contract

2.1. Jimdo stelt een online service ter beschikking, waarmee de Jimdo gebruikers een eigen Jimdo website kunnen ontwerpen. De ter beschikking gestelde service maakt het voor de gebruikers mogelijk om het design van de eigen Jimdo website zelfstandig aan te passen, eigen inhoud te creëren en een webwinkel te runnen.

 

2.2. Jimdo biedt de gebruikers drie verschillende pakketten: een gratis pakket (“JimdoFree”) en twee pakketten met een betalingsverplichting (“JimdoPro” en “JimdoBusiness”). Een overzicht met een up-to-date beschrijving van de diensten van de pakketten kan hier worden gevonden.

 

2.3. De gebruiker van JimdoPro en JimdoBusiness gaat ermee akkoord, dat zijn/haar factuur langs electronische weg (per email) wordt opgestuurd. Deze is geldig zonder handtekening.

 

2.4. Vrijwillige gratis diensten en prestaties van de aanbieder kunnen op elk ogenblik worden beëindigd. De gebruiker heeft in dit geval geen aanspraak op voortzetting van de service.

 

2.5. Als een gebruiker van JimdoFree 180 dagen lang niet op zijn website inlogt, kan de aanbieder de website en alle daartoe behorende inhoud onherroepelijk verwijderen en de toegang tot Jimdo blokkeren.

 

2.6. De JimdoFree-website bevat reclame. De gebruiker heeft niet het recht om de geplaatste reclame te bewerken, te verwijderen of te verbergen.

 

2.7. De websites van de JimdoFree gebruiker worden gepubliceerd onder een subdomein (bijvoorbeeld onder gebruikersnaam.jimdo.com). De JimdoFree gebruiker heeft niet het recht om een extern gehost domein naar zijn Jimdo website om te leiden resp. de JimdoFree website op een externe website te tonen (bijvoorbeeld integratie via frame of iframe).

 

2.8. De aanbieder behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op derden voor het leveren van zijn prestaties.


3. Persoonlijke gegevens

3.1. De Jimdo gebruiker garandeert, dat de geregistreerde persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. De Jimdo gebruiker gaat ermee akkoord, dat zijn gegevens bij de aanbieder worden geregistreerd en elektronisch worden opgeslagen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij de Jimdo gebruiker daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat of het noodzakelijk is de gegevens door te geven om de service te kunnen leveren (bijvoorbeeld als gegevens voor de registratie van een domein moeten worden doorgegeven aan de registrar). Elke Jimdo gebruiker is verplicht de persoonlijke gegevens te actualiseren. De Jimdo gebruiker is tevens verplicht de inloggegevens geheim te houden om misbruik door onbevoegde derden te voorkomen.


4. Duur en beëindiging van het contract, beëindiging van de service, terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen

4.1. Een JimdoFree-website kan op elk ogenblik door de gebruiker zelf direct worden verwijderd. De gebruiker dient zich daartoe in te loggen op zijn of haar website en in het control panel te kiezen voor "Instellingen" en "Account verwijderen".

 

4.2. In zoverre uit de beschrijving van de service niets anders blijkt, heeft het contract van de pakketten met een betalingsverplichting een looptijd van twaalf maanden en wordt telkens met dezelfde periode verlengd als het contract niet één maand voor het einde van de looptijd online wordt opgezegd. De opzegging per email moet vanaf het emailadres verzonden worden, dat de gebruiker als contactadres op zijn Jimdo-website heeft vastgelegd. Bij de opzegging moeten de geregistreerde gebruikersnaam en de opzeggingsdatum worden aangegeven.

 

4.3. De aanbieder heeft het recht de contractuele verhouding eenzijdig en zonder opgaaf van reden met een termijn van 3 maanden op te zeggen. Een proportionele terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen is in dit geval van toepassing. De opzegging kan bij kennisneming van het niet nakomen van de verplichtingen door de Jimdo gebruiker (zie hoofdstuk 5) met onmiddellijke ingang gebeuren. Een dergelijke contractbreuk kan verder civielrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen voor de gebruiker zelf hebben. Een proportionele terugbetaling van vooraf betaalde vergoedingen vindt in dit geval niet plaats. De aanbieder heeft het recht de website van de gebruiker te verwijderen en de toegang tot Jimdo te blokkeren als de vergoedingen niet zijn betaald. In dit geval heeft de aanbieder verder het recht het domein van de gebruiker te laten verwijderen. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verstrekt de gebruiker uitdrukkelijk het recht voor een dergelijke opzeggingsverklaring.

 

4.4. De opzegging van extra gekozen opties met een betalingsverplichting laat de contractuele verhouding voor het overige onaangetast.

 

4.5. Na beëindiging van de contractuele verhouding is de aanbieder er niet meer toe verplicht contractuele services te leveren. Hij kan alle op de server voorhanden gegevens van de Jimdo gebruiker – inclusief emails in de postvakken – wissen. Een overdracht van alle gegevens behorende tot de Jimdo website van de gebruiker naar een server van een andere aanbieder is niet mogelijk. Daarom is de Jimdo gebruiker verantwoordelijk voor de tijdige opslag en beveiliging van de gegevens. Bovendien heeft de aanbieder na beëindiging van het contract het recht domeinen van de Jimdo gebruiker, die niet naar een nieuwe provider zijn overgezet, bij de betreffende registrar te laten verwijderen.

Dafür meldet der Jimdo-User sich auf seiner Jimdo-Page an, geht in die Einstellungen und kann seinen Account hier löschen


5. Algemene plichten van de Jimdo gebruiker

5.1. De Jimdo gebruiker is verantwoordelijk voor elke vorm van inhoud die op zijn Jimdo website beschikbaar wordt gesteld of is opgeslagen. De aanbieder is niet verplicht de Jimdo websites van de Jimdo gebruiker op eventuele wetsovertredingen te controleren.


5.2. De gebruiker is verplicht alle geldige nationale voorschriften als ook die van de Bondsrepubliek Duitsland na te leven. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor eventuele extra geldende wettelijke voorschriften voor het exploiteren van een webwinkel.

 

5.3. De gebruiker is verplicht bij het gebruik van de service geen handelingen te verrichten, die de rechten van derden (inclusief hun persoonlijkheidsrechten) schenden.

 

5.4. De gebruiker is verplicht geen inhoud ter beschikking te stellen dat in strijd is met wettelijke verboden, de goede zeden (vooral pornografische, racistische, xenofobische, extremistische of andere verwerpelijke inhoud) of rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, handelsmerk-, naams- en auteursrechten). Verder is de Jimdo gebruiker verplicht zijn website niet voor spamdoeleinden en zijn JimdoFree pagina niet voor "linkbuilding" te gebruiken. Als wegens een wederrechtelijke inhoud, die de gebruiker op zijn website ter beschikking stelt, aan Jimdo een eis wordt gesteld (bijvoorbeeld op nalating, herroeping, rectificatie, schadevergoeding enz.) is de gebruiker ertoe verplicht Jimdo alle daardoor ontstaande kosten te vergoeden. De gebruiker is ook verplicht Jimdo op elke mogelijke manier te helpen een dergelijke eis af te weren.

 

5.5. De Jimdo gebruiker is verplicht geen directe downloads van andere websites met zijn Jimdo website te linken.

 

5.6. De Jimdo gebruiker is verplicht alle juridische eisen inzake de verstrekking van contactgegevens (of de overeenkomstige wettelijke plicht van het land van gebruik) in acht te nemen.

 

5.7. De Jimdo gebruiker moet alle bestanden en software-instellingen, waartoe hij toegang heeft, zelf regelmatig beveiligen. De gegevens moeten in elk geval worden beveiligd, voordat de Jimdo gebruiker veranderingen doorvoert als ook voordat de aanbieder onderhoudswerkzaamheden uitvoert, in zoverre deze door de aanbieder zijn meegedeeld. De backup die door de Jimdo gebruiker wordt gemaakt, mag in geen geval op de Jimdo server worden opgeslagen.

 

5.8. Zonder de toestemming van de desbetreffende ontvanger mag de Jimdo gebruiker geen emails met telkens dezelfde inhoud massaal (“spam”) via de systemen resp. de server van de aanbieder verzenden.

 

5.9. De Jimdo gebruiker zal de door Jimdo ter beschikking gestelde designs alleen voor zijn Jimdo website gebruiken. Het is uitdrukkelijk verboden de Jimdo website op te slaan en op een externe server verder te gebruiken.


6. Registratie en opzegging van het domein, verandering van provider

6.1. De pakketten met een betalingsverplichting bevatten één of meerdere domeinen. Bij het bezorgen en/of onderhouden van domeinen is de aanbieder, in het kader van de verhouding tussen de Jimdo gebruiker en de desbetreffende organisatie voor de domeintoewijzing (“registrar”), alleen als bemiddelaar actief. De verschillende topleveldomeinen (bijvoorbeeld “.de”) worden beheerd door een groot aantal verschillende, meestal nationale organisaties. Elke organisatie voor het toewijzen van domeinen heeft eigen voorwaarden voor de registratie en het beheer van domeinen. Aanvullend gelden daarom de voor het te registreren domein relevante registratievoorwaarden en richtlijnen, bijvoorbeeld bij .de-domeinen de registratievoorwaarden -en richtlijnen van DENIC eG. Deze maken deel uit van het contract. Voor de registratie van andere topleveldomeinen gelden dienovereenkomstig de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instantie, die de aanbieder desgewenst aan de Jimdo gebruiker toestuurt en die bovendien via het internet bij de desbetreffende toewijzende instantie kunnen worden opgeroepen.

 

6.2. Voor de registratie van het domein is de Jimdo gebruiker in het bijzonder verplicht de juiste en volledige gegevens van de domeineigenaar ("registrant") en de administratieve contactpersoon ("admin-C") aan te geven. Technische contactpersoon is altijd Jimdo GmbH. Onafhankelijk van de desbetreffende registratievoorwaarden dienen de volgende contactgegevens verstrekt te worden: naam, officieel postadres (geen postbusadres of anoniem adres), emailadres en telefoonnummer. Als de gegevens voor de domeineigenaar veranderen, moet de Jimdo gebruiker dit aan de aanbieder meedelen.

 

6.3. De aanbieder zal na het afsluiten van het contract ervoor zorgen dat het gewenste domein bij de bevoegde registrar kan worden aangevraagd. De aanbieder heeft het recht een domein pas te activeren nadat de vergoeding, die voor de registratie werd overeengekomen, is betaald. De aanbieder heeft geen invloed op de domeintoewijzing door de desbetreffende organisatie. De aanbieder garandeert niet dat de voor de Jimdo gebruiker aangevraagde domeinen worden toegewezen en/of toegewezen domeinen vrij van rechten van derden zijn of op lange termijn blijven bestaan. De informatie van de aanbieder over het feit dat een bepaald domein nog vrij is, wordt verstrekt op basis van gegevens van derden en betreft alleen het tijdstip van het inwinnen van de informatie door de aanbieder. Pas met de registratie van het domein voor de Jimdo gebruiker en de registratie in de databank van de registrar is het domein aan de Jimdo gebruiker toegewezen.

 

6.4. Voordat een domein wordt aangevraagd, controleert de Jimdo gebruiker of dit domein geen rechten van derden schendt of in strijd is met geldend recht. De Jimdo gebruiker garandeert dat hij deze verplichting heeft vervuld en dat deze controle geen aanwijzingen voor een schending van het recht heeft opgeleverd.

 

6.5. Een wijziging van het aangevraagde domein na registratie bij de desbetreffende registrar is uitgesloten. Indien een aangevraagd domein reeds aan iemand anders is toegewezen gedurende de tijd die benodigd is om de aanvraag naar de registrar door te sturen, dan kan de Jimdo gebruiker een ander domein kiezen. Dit geldt niet als bij een verandering van provider de vorige provider deze verandering weigert. In dit geval zorgt de Jimdo gebruiker ervoor dat de vorige provider het domein vrijgeeft of via de aanbieder om een extra domein verzoekt tegen een aanvullende betaling. Mochten afzonderlijke domeinen door de Jimdo gebruiker of op grond van bindende beslissingen in domeingeschillen zijn opgezegd, bestaat geen aanspraak op het aanvragen van een gratis vervangend domein.

 

6.6. Bij alle via de aanbieder geregistreerde domeinen kan de Jimdo gebruiker met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van de desbetreffende toewijzende instantie op elk ogenblik naar een andere provider overstappen voor zover deze het overeenkomstige topleveldomein (bijvoorbeeld ".de") aanbiedt resp. de verandering van provider, in overeenstemming met de vereiste omstandigheden en technische eisen, ondersteunt. De desbetreffende contractuele verhouding van een van de pakketten met betalingsverplichting wordt door een dergelijke verandering niet aangetast. Wat dit betreft, is altijd een uitdrukkelijke opzegging vereist. Alle verklaringen betreffende het domein – in het bijzonder opzegging van het domein, verandering van provider, verwijdering van het domein – moeten schriftelijk gebeuren. Als de aanbieder de aanvraag tot verandering van provider (KK-aanvraag) van de nieuwe provider van de Jimdo gebruiker niet op tijd kan inwilligen, omdat de aanvraag door de nieuwe provider of de Jimdo gebruiker te laat tot stand werd gebracht of de voor de toestemming noodzakelijke voorwaarden niet zijn vervuld, heeft de aanbieder uitdrukkelijk het recht het opgezegde domein tegen de opzeggingstermijn bij de desbetreffende toewijzende instantie te laten verwijderen. De aanbieder behoudt zich het recht voor pas aan KK-aanvragen te voldoen, nadat alle onbetwiste openstaande vorderingen van de Jimdo gebruiker zijn betaald.

 

6.7. Indien hij de rechten van een voor hem geregistreerd domein verliest, is de Jimdo gebruiker verplicht dit onmiddellijk aan de aanbieder mede te delen.


7. Storingen van de prestaties

7.1. De aanbieder zorgt voor een continue beschikbaarheid en foutloze functionaliteit. De gebruiker erkent echter dat om technische redenen en op grond van de afhankelijkheid van externe factoren, zoals bijvoorbeeld  telecommunicatienetwerken, een ononderbroken beschikbaarheid van de Jimdo websites niet kan worden gegarandeerd, waardoor voor de gebruiker geen continue toegangsmogelijkheid bestaat. Tijdelijke toegangsbeperkingen geven geen recht op schadeclaims of buitengewone opzegging. Naast de verhindering van de toegang op grond van externe invloeden, die de aanbieder niet kan beheersen, behoudt deze zich een tijdelijke en/of omvangrijke beperking van de toegang voor, in het bijzonder een tijdelijke blokkering van de Jimdo website voor het uitvoeren van verbeteringen, het elimineren van fouten en storingen enz.

 

7.2. Voor het onberispelijk functioneren van de Jimdo websites zijn enkele systeemvoorwaarden noodzakelijk. Hier vind je een actueel overzicht van deze voorwaarden. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor storingen ten gevolge van het gebruik van andere systeemconfiguraties.


8. Aansprakelijkheid

8.1. De aanbieder is niet aansprakelijk voor het gegevensverlies van de gebruiker of het onbevoegd verkrijgen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker door derden (bijv. door hackers).


8.2. De aanbieder is ook niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens en inlichtingen, die de gebruiker zelf voor derden toegankelijk heeft gemaakt.


8.3. De aanbieder is niet aansprakelijk voor de inhoud en de activiteiten van de gebruiker.

 

8.4. De aanbieder is niet aansprakelijk voor omzetverlies of andere schade die voortvloeit uit een functiestoring of niet-beschikbaarheid van Jimdo. Voor zover het niet om schade betreffende leven, lichaam en gezondheid gaat, zijn andere schadevorderingen t.o.v. Jimdo GmbH uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing op schade die resulteert uit grove tekortkoming van Jimdo GmbH of een opzettelijke of grove tekortkoming van een wettelijke vertegenwoordiger van Jimdo GmbH.

 

8.5. Elke aansprakelijkheid van de aanbieder of geaffilieerde aanbieders is beperkt tot de jaarlijkse vergoeding die de gebruiker heeft betaald.


9. Gegevensbescherming

9.1. De aanbieder verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de Jimdo gebruiker. Verdere informatie over de gegevensverwerking en de gegevensbescherming kan in de privacy verklaring gevonden worden.

 

9.2. De Jimdo gebruiker is op de hoogte, dat de op de server opgeslagen inhoud vanuit technisch oogpunt door de aanbieder op elk ogenblik kan worden ingezien. Bovendien is het theoretisch mogelijk dat de gegevens van de Jimdo gebruiker bij de gegevensoverdracht via het internet door onbevoegde derden worden ingezien.


10. Herroepingsrecht

10.1. Gebruikers hebben een herroepingsrecht. Klik hier voor de herroepingsvoorwaarden.

 

De Europese commissie heeft een platform voor online geschillen. Jimdo is op het moment geen deelnemer aan dit platform.

 


11. Slotbepalingen

11.1. Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Hiermee wordt overeenkomstig §33, lid 1 van de Duitse Federale Wet op de Gegevensbescherming (BDSG) als ook §4 van de Teledienst Gegevensbeschermings Verordening (Teledienst Datenschutz-Verordung) erop gewezen, dat de gegevens van de gebruiker door computers in machinaal leesbare vorm worden verwerkt.

 

11.2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Dit geldt ook bij de registratie van gebruikers uit andere landen. De bevoegde rechtbank is deze waar de zetel van de aanbieder zich bevindt.


Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 7 september 2011.