Jimdo Bedrijfsvermeldingen Gebruiksvoorwaarden


Belangrijke informatie: op pakket-upgrades en aankopen die na 07.02.2022 gedaan worden zijn de nieuwe Jimdo Algemene voorwaarden van toepassing.

Meer informatie over de nieuwe Algemene voorwaarden, die alle individuele productinformatie op één pagina samenbrengen, vindt u hier.

Op alle upgrades of aankopen die gedaan zijn voor 07.02.2022 zijn de volgende individuele Productvoorwaarden van toepassing, tenzij u de nieuwe Jimdo Algemene voorwaarden reeds hebt geaccepteerd.


1. Algemeen

1.1 Jimdo biedt de aanvulling Bedrijfsvermeldingen aan, waarmee Jimdo-gebruikers (ook ‘gebruiker’ genoemd) hun bedrijfslocatiegegevens zoals bedrijfsnaam, adres, contactgegevens, foto’s, logo’s enz. (hierna ‘bedrijfslocatiegegevens’ genoemd) op verschillende online en GPS-systemen kunnen controleren, publiceren en bijwerken. De aanvulling Bedrijfsvermeldingen kan naar goeddunken van Jimdo als onderdeel van een pakket of als individuele aanvulling worden aangeboden.

1.2 De Bedrijfsvermeldingen is een dienst voor bedrijfslocatiegegevens van de technische aanbieder Uberall GmbH, gevestigd te Hussitenstraße 32-33, 13355 Berlijn, Duitsland (hierna: ‘technische aanbieder’) en wordt door Jimdo ter beschikking gesteld. Met betrekking tot de relatie tussen de Jimdo-gebruiker en Jimdo gelden de volgende Jimdo Bedrijfsvermeldingen Gebruiksvoorwaarden.

1.3 De Jimdo-gebruiker kan de Bedrijfsvermeldingen alleen aanschaffen als hij reeds een betaald pakket van Jimdo (zie prijslijst) heeft gekocht. Daarom zijn naast de Algemene voorwaarden van Jimdo GmbH de volgende Jimdo Bedrijfsvermeldingen Gebruiksvoorwaarden (hierna ‘Bedrijfsvermeldingen Gebruiksvoorwaarden’ genoemd) in de betreffende versie van toepassing. Indien de Algemene voorwaarden van Jimdo bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze Bedrijfsvermeldingen Gebruiksvoorwaarden, dan hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang.

1.4 Het onderwerp van de overeenkomst is het door Jimdo ter beschikking gestelde aanvulling Bedrijfsvermeldingen, die in het administratiegedeelte van de website wordt weergegeven. Jimdo geeft geen garantie op gebreken. Jimdo garandeert tegelijkertijd dat de services met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid worden uitgevoerd.

2. De Bedrijfsvermeldingen

2.1 De aanvulling Bedrijfsvermeldingen is een betaalde service overeenkomstig punt 14.5 van de Algemene voorwaarden van Jimdo. De ‘Bedrijfsvermeldingen’ wordt geleverd via het Jimdo-platform, met behulp van de technologie van de technische aanbieder. De technische aanbieder biedt een centrale oplossing voor digitale locatiemarketing, via welke locatiegegevens op verschillende online en GPS-platforms kunnen worden gecontroleerd, gepubliceerd en bijgewerkt.

2.2 Door het invoeren van zijn bedrijfslocatiegegevens en door gebruik te maken van de Bedrijfsvermeldingen en door het accepteren van de Bedrijfsvermeldingen Gebruiksvoorwaarden sluit de Jimdo-gebruiker een bindende overeenkomst met Jimdo inzake het gebruik van de Bedrijfsvermeldingen.

2.3 Jimdo zal de bedrijfslocatiegegevens van de gebruiker via de Jimdo-interface of API in de database van de technische aanbieder invoeren. Jimdo is verantwoordelijk voor het aanmaken, beheren en verwijderen van gebruikersaccounts.

2.4 Als een gebruiker al een account bij de technische aanbieder heeft, kan de technische aanbieder, die door Jimdo wordt vertegenwoordigd, weigeren om een extra account aan te maken of het extra account verwijderen. Jimdo zal deze maatregelen aan de betreffende gebruiker melden.

2.5 Zodra de Jimdo-gebruiker zijn gegevens heeft ingevoerd en de Bedrijfsvermeldingen heeft geactiveerd, zal de technische aanbieder, die wordt vertegenwoordigd door Jimdo, alle commercieel redelijke pogingen ondernemen om de ingediende bedrijfslocatiegegevens automatisch aan de verschillende directorypartners (in de zin van punt 3 van deze voorwaarden) van de technische aanbieder ten behoeve van publicatie ter beschikking stellen.

2.6 De Jimdo-gebruiker erkent dat publicatie tot 3 maanden kan duren, in het bijzonder voor GPS-directorypartners resp. -platforms. De technische aanbieder probeert de publicatie evenwel binnen enkele uren of dagen te voltooien.

2.7 In individuele gevallen behoudt Jimdo zich het recht voor om de door de gebruiker verstrekte bedrijfslocatiegegevens (bijvoorbeeld per post of telefoon met invoer van een pincode, platformverificatie/aanmelding, enz.) voorafgaand aan publicatie te verifiëren. De gebruiker erkent dat hij de verificatie indien nodig moet voltooien om volledig gebruik te kunnen maken van de Bedrijfsvermeldingen. Hiertoe behoudt Jimdo zich, van geval tot geval en in elk geval op verzoek van een directorypartner, het recht voor om een bewijs van de bedrijfsidentiteit en een bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de betreffende onderneming te vragen. De directorypartners kunnen de Jimdo-gebruiker ook vragen om zich aan te melden op hun respectieve zakelijke account op het platform van de betreffende directorypartner (bijv. Facebook, Google, enz.) om de controle van de gegevens van de bedrijfslocatiecontent van de Business Location af te sluiten. De Jimdo-gebruiker erkent en stemt ermee in om dergelijke verificatiestappen (zoals hierboven beschreven) uit te voeren om volledig gebruik te kunnen maken van de Bedrijfsvermeldingen en de zichtbaarheid bij alle beschikbare directorypartners te garanderen. Het niet uitvoeren van de nodige verificatiestappen kan voor de Jimdo-gebruiker leiden tot beperkingen of onnauwkeurigheden in de Bedrijfsvermeldingen, waarvoor Jimdo geen aansprakelijkheid aanvaardt.

2.8 Jimdo behoudt zich het recht voor om aanvullende statistieken en tips in verband met de bedrijfslocatiegegevens van de Jimdo-gebruiker aan te bieden in het administratiegedeelte. De gebruiker kan geen aanspraak maken op de beschikbaarstelling van dergelijke informatie. De statistieken (zoals klikfrequentie, paginaweergave) zijn het resultaat van volledig geanonimiseerde gegevens, die door elke directorypartner rechtstreeks op het platform worden verzameld en naar goeddunken en na vaststelling van de technische aanbieder naar Jimdo worden verzonden voor weergave in het administratiegedeelte. De eventueel beschikbare extra statistieken kunnen niet (afzonderlijk) worden uitgeschakeld. Bij het opstellen, evalueren en beschikbaar stellen van de statistieken en tips gaan Jimdo of de technische aanbieder uiterst zorgvuldig te werk. Alle opgenomen en gepresenteerde informatie, statistieken en mededelingen worden zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie ter beschikking gesteld. Voor de correctheid, volledigheid, wettigheid en betrouwbaarheid van de statistieken en tips wordt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard. Ook biedt Jimdo geen garantie dat de informatie aansluit op de specifieke omstandigheden van de gebruiker.

3. De directorypartner

3.1 Jimdo behoudt zich het recht voor om de Bedrijfsvermeldingen voortdurend uit te breiden, aan te passen en te verbeteren om de meest actuele directorypartners en directoryplatforms aan de gebruiker ter beschikking te stellen. De gebruiker begrijpt dat de directorypartners die worden vermeld in de Bedrijfsvermeldingen gedurende de looptijd van de overeenkomst in uitzonderlijke gevallen waarvoor Jimdo niet verantwoordelijk is (bijv. het faillissement van de directorypartner, enz.) kunnen wijzigen. Schadeclaims of verzoeken om korting van de Jimdo-gebruiker ten aanzien van Jimdo en/of de technische aanbieder zijn uitgesloten. De actuele lijst met directorypartners kan op elk gewenst moment worden geopend in de Bedrijfsvermeldingen in het administratiegedeelte van de respectieve Jimdo-website.

3.2 De Jimdo-gebruiker is ervan op de hoogte dat Jimdo de integratie van bepaalde directorypartners niet kan garanderen. In de Bedrijfsvermeldingen staan de specifieke directorypartners vermeld met wie de bedrijfslocatiegegevens van de Jimdo-gebruiker kunnen worden gekoppeld en gesynchroniseerd. De Jimdo-gebruiker heeft niet het recht om de ontkoppeling/koppeling van een specifieke directorypartner te eisen.

3.3 De Jimdo-gebruiker is ervan op de hoogte dat de weergave, het tijdstip van de publicatie en de publicatie van de bedrijfslocatiegegevens bij de geselecteerde directorypartners niet kunnen worden gegarandeerd, voor zover dit is toe te schrijven aan redenen waarover Jimdo geen controle heeft. Dit geldt vooral bij (i) ruimtebeperkingen, (ii) de onverenigbaarheid van de bedrijfslocatiegegevens met de toepassing van directorypartner, (iii) het gebruik door de directorypartners van andere bronnen voor bedrijfslocatiegegevens, (iiii) de publicatie- en updatecycli van de directorypartner, en (v) de onmogelijkheid voor Jimdo om bepaalde locaties van de klant te lokaliseren.

In deze gevallen is de aansprakelijkheid van Jimdo uitgesloten, tenzij de klant kan bewijzen dat bovengenoemde redenen aan Jimdo toe te schrijven zijn. In dit verband werkt Jimdo nauw samen met de technische aanbieder om aan alle contractuele zorgvuldigheidsplichten te voldoen.

4. Licentieoverdracht/gebruiksrechten

4.1 Om de Bedrijfsvermeldingen beschikbaar te kunnen stellen moet de technische aanbieder de directorypartner bepaalde rechten verlenen met betrekking tot het gebruik en de eigendom van de betreffende bedrijfslocatiegegevens. Om deze rechten zo nodig op de directorypartner te kunnen overdragen, verplicht de Jimdo-gebruiker zich ertoe om bij gebruik van deze services, de rechten vermeld in punt 4.2 aan Jimdo over te dragen.

4.2 De Jimdo-gebruiker verleent aan Jimdo en de technische aanbieder, inclusief de directorypartner, kosteloos de noodzakelijke, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde gebruiksrechten voor onbepaalde tijd, ten behoeve van het volgende exclusieve doel:

(i) het combineren, wijzigen en/of opwaarderen van de via de Jimdo-website aan de technische dienstverlener verstrekte bedrijfslocatiegegevens met de eventueel bij de technische dienstverlener of zijn gelieerde ondernemingen aanwezige gegevens; (ii) het intern, binnen het platform van de technische aanbieder gebruiken van de bedrijfslocatiegegevens; (iii) het opnemen van de bedrijfslocatiegegevens in de database van de technische aanbieder; (iiii) het verkopen, reproduceren, promoten en uitvoeren van producten die bedrijfslocatiegegevens bevatten; (v) het verspreiden van de bedrijfslocatiegegevens en/of afgeleide werken daarvan (rechtstreeks of via een distributieketen) aan een van de directorypartners van de technische aanbieder, en (vi) het indirect gebruiken van de bedrijfslocatiegegevens door klanten van de directorypartner.

4.3 Duidelijk wordt gesteld dat het Jimdo is toegestaan om derden in te schakelen voor het uitvoeren van de Bedrijfsvermeldingen en om hen sublicenties te verlenen voor de rechten onder deze overeenkomst. Indien de Jimdo-gebruiker bedrijfslocatiegegevens verwijdert, toevoegt of wijzigt, heeft dit op geen enkele wijze invloed op een door Jimdo, de technische aanbieder, de directorypartner en/of zijn gelieerde ondernemingen toegekende sublicentie, voor zover dergelijke verwijderde, toegevoegde of gewijzigde bedrijfslocatiegegevens door de technische aanbieder, de directorypartner of hun partners werden gebruikt.

5. Privacy

5.1 Verwijderen van gegevens: Zodra de Jimdo-gebruiker zijn bedrijfsgegevens heeft ingevoerd, opgeslagen en verzonden naar de directorypartner, kunnen Jimdo en de technische aanbieder niet langer garanderen dat deze gegevens volledig worden verwijderd noch kunnen zij deze gegevens volledig verwijderen. Dit betekent dat noch Jimdo, noch de technische aanbieder vanaf dat moment ervoor kan instaan of kan garanderen dat bedrijfslocatiegegevens uit services, systemen of apparaten onder controle van en beheerd door de technische aanbieder, zijn directorypartners, zijn gebruikers of enige andere derde partij worden gewist of verwijderd, of ervoor kan instaan of kan garanderen dat de bedrijfslocatiegegevens door deze partijen, hun gebruikers of andere derde partijen niet worden gewijzigd of niet worden gebruikt.

5.2 De Jimdo-gebruiker gaat ermee akkoord dat hij voor het verwijderen van content die is gepubliceerd via een directorypartner rechtstreeks contact moet opnemen met de betreffende directorypartner.

5.3 Jimdo heeft met de technische aanbieders van de Bedrijfsvermeldingen een opdrachtverwerkingsovereenkomst afgesloten.

5.4 Bij het verstrekken van de bedrijfslocatiegegevens (bijv. naam, postadres, telefoonnummer, enz.) en het voltooien van het registratieproces voor de Bedrijfsvermeldingen, zal Jimdo de ingevoerde bedrijfslocatiegegevens delen met de technische dienstverleners, die in het netwerk van hun directorypartners naar de ingevoerde gegevens zoeken en deze met de gegevens in het netwerk van hun directorypartners vergelijken. Jimdo slaat de door de gebruiker verstrekte bedrijfsgegevens op om deze in het administratiegedeelte voor verder gebruik aan de gebruiker ter beschikking te stellen. Jimdo GmbH, Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg, Duitsland (privacy@jimdo.com) is de verantwoordelijke instantie voor deze gegevensverwerking in de zin van het Bundesdatenschutzgesetz (de Duitse wet op de gegevensbescherming) en het Telemediengesetz (Duitse telecommunicatiewet).

5.5 De Jimdo-gebruiker erkent door het invoeren van zijn gegevens en het verstrekken van de in punt 4 genoemde en aan de directorypartners ter beschikking gestelde licentie dat de directorypartner verantwoordelijk is voor de verdere verwerking van de verstrekte bedrijfslocatiegegevens.

5.6 Informatie over hoe Jimdo de content gebruikt en opslaat en over de rechten van de Jimdo-gebruiker met betrekking tot zijn content, is te vinden in de Jimdo Privacyverklaring en in de specifieke Privacyverklaring voor Jimdo Dolphin.

5.7 Alle statistische gegevens (Insights) die door de directorypartners via Jimdo ter beschikking worden gesteld, zijn anoniem en geven Jimdo dus geen enkele indicatie over de identiteit van de gebruiker. Meer informatie over deze functie is te vinden in de privacyverklaring van de directorypartners, bijvoorbeeld<https://policies.google.com/privacy?hl=nl> en Facebook: <https://nl-nl.facebook.com/policy.php>

6. Algemene plichten van de Jimdo-gebruiker

6.1 De Jimdo-gebruiker verklaart en garandeert dat hij bevoegd en gemachtigd is om deze overeenkomst af te sluiten.

6.2 De Jimdo-gebruiker verzekert dat de door Jimdo geleverde bedrijfslocatiegegevens is verkregen, verzameld, verwerkt, verzonden en in licentie is gegeven in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief de privacywetgeving).

6.3 De Jimdo-gebruiker verstrekt Jimdo vooraf alle documenten, informatie en materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeengekomen services. De gebruiker moet er hierbij voor zorgen dat de verstrekte documenten, informatie en materialen correct zijn en vrij van fouten. Aansprakelijkheid van Jimdo vanwege de verwerking van incorrecte informatie, documenten of materialen is uitgesloten. De Jimdo-gebruiker verzekert naar beste weten dat de bedrijfslocatiegegevens geen virussen, spyware of andere schadelijke broncode of materialen bevatten.

6.4 De Jimdo-gebruiker dient de bedrijfslocatiegegevens door middel van de Bedrijfsvermeldingen in het administratiegedeelte van de website aan Jimdo over te dragen. Hierbij moet hij kiezen voor een indeling die voldoet aan de richtlijnen van Jimdo. De gebruiker is ervan op de hoogte dat informatie mogelijk niet volledig kan worden weergegeven in de door de gebruiker verzonden vorm omdat individuele directorypartners bepaalde indelingen niet ondersteunen of vanwege de technische specificaties van individuele directorypartners.

6.5 De Jimdo-gebruiker verklaart en garandeert dat alle aan Jimdo verstrekte bedrijfslocatiegegevens inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten het rechtmatige bezit zijn van, in licentie zijn gegeven aan of zijn overgedragen aan de Jimdo-gebruiker. Bovendien garandeert de Jimdo-gebruiker zijn rechten op de bedrijfslocatiegegevens bij het verlenen van de onder punt 4 van deze bepalingen vermelde licentie aan Jimdo. Hij garandeert verder dat de licentie vrij is van rechten, claims of belangen van derden en dat de aan Jimdo verstrekte bedrijfslocatiegegevens geschikt zijn voor integratie in alle producten van de technische aanbieder en de directorypartners. Jimdo en zijn agenten zijn bevoegd, maar niet verplicht, om alle bedrijfslocatiegegevens en alle ter beschikking gestelde informatie en materialen voorafgaand aan verzending op rechtmatigheid te controleren. Mocht er sprake zijn van een overtreding van de wet of een strijdigheid met de goede zeden, dan kan Jimdo weigeren dergelijke informatie of materialen te verwerken. Jimdo zal de klant hiervan zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen.

6.6 De Jimdo-gebruiker verzekert naar beste weten dat de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten, noch in strijd is met zijn bestaande verplichtingen of overeenkomsten of deze belemmert.

6.7 De Jimdo-gebruiker verzekert naar beste weten dat zijn bedrijfslocatiegegevens op geen enkele wijze onwettig, hinderlijk, obsceen, pornografisch, geweldverheerlijkend, schadelijk voor minderjarigen of anderszins ongepast zijn of inbreuk maken op de rechten van derden, en dat de bedrijfslocatiegegevens voldoen aan de Algemene Voorwaarden van Jimdo, (in het bijzonder punt 6).

6.8 Alle supportaanvragen moeten via de gebruikelijke supportkanalen aan Jimdo worden gericht: <https://help.jimdo.com/hc/nl/articles/115005552246>. De Jimdo-gebruiker erkent dat Jimdo, en niet de technische aanbieder, de support aanbiedt.

7. Wijzigingen in deze voorwaarden en wijzigingen in de Bedrijfsvermeldingen

7.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle updates en verbeteringen van de Jimdo Bedrijfsvermeldingen, tenzij deze onderwerp zijn van een afzonderlijke overeenkomst. In dat geval is de aparte overeenkomst van de betreffende update of de uitbreidingen bepalend. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan Jimdo.

7.2 Jimdo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de services van de Jimdo Bedrijfsvermeldingen te wijzigen, uit te breiden en bij te werken wanneer dat de technische vooruitgang bevordert en/of om Jimdo’s beoogde gebruikerservaring te verbeteren en/of dit noodzakelijk lijkt en/of om misbruik te voorkomen. Jimdo zal altijd rekening houden met de rechtmatige belangen van de Jimdo-gebruiker, en in het bijzonder punt 10.12 en 17.5 van de Algemene voorwaarden van Jimdo.

8. Vrijstelling

8.1 De Jimdo-gebruiker is verplicht Jimdo en zijn werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen, inclusief de technische aanbieder en de directorypartner vrij te stellen van, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle kosten, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, die ontstaan om de volgende redenen:

  • eventuele aanspraken van derden op basis waarvan de bedrijfslocatiegegevens de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij schenden of hierop een inbreuk vormen; en

  • eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de privacy- of vertrouwelijkheidsverplichtingen van de Jimdo-gebruiker;

  • aanspraken van derden die voortvloeien uit onjuistheid en/of onvolledigheid van de bedrijfslocatiegegevens;

  • schending van de in punt 6 bedoelde verklaringen en garanties.

  • aanspraken van derden gebaseerd op een plichtsverzuim onder deze aanvulling gebruiksvoorwaarden en de kosten die voortvloeien uit de aanspraken van derden, in het bijzonder juridische kosten, tenzij de Jimdo-gebruiker kan bewijzen dat Jimdo, de technische aanbieder of de directorypartner geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de inbreuk.

    8.2 Zodra partijen van een dergelijke aanspraak op de hoogte zijn, zullen zij elkaar hierover onmiddellijk informeren.

    8.3 Als de Jimdo-gebruiker, Jimdo, de technische aanbieder en/of een directorypartner met een dergelijke aanspraak worden geconfronteerd, of als de Jimdo-gebruiker van mening is dat de bedrijfslocatiegegevens inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, moet de Jimdo-gebruiker onmiddellijk na het verkrijgen van deze kennis voor eigen rekening

(i) het gebruiksrecht van de bedrijfslocatiegegevens voor Jimdo, de technische aanbieder, de directorypartner en zijn dochterondernemingen opschorten, of (ii) de bedrijfslocatiegegevens verwijderen, vervangen of wijzigen, zodat ze geen inbreuk meer maken op rechten.

8.4 In gevallen waarin Jimdo of de technische aanbieder of de directorypartners op de hoogte worden gesteld van een inbreuk op de rechten van derden door de Jimdo-gebruiker met hun bedrijfslocatiegegevens, behouden Jimdo, de technische aanbieder en de directorypartners zich het recht voor om de publicatie van de bedrijfslocatiegegevens van de Jimdo-gebruiker op te schorten totdat de kwestie rechtsgeldig is opgelost. Na kennisgeving van een dergelijke inbreuk zal Jimdo de Jimdo-gebruiker binnen 3 werkdagen per e-mail via het bij Jimdo bekende e-mailadres op de hoogte stellen van de gevolgen.

8.5 Wat betreft de inhoudelijke verantwoordelijkheid en de opschorting van de toegang tot een Jimdo-account en daarmee tot de Bedrijfsvermeldingen wordt de Jimdo-gebruiker hierbij verwezen naar punt 14 van de Algemene Voorwaarden van Jimdo.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 Jimdo is aansprakelijk voor de fundamentele contractuele verplichtingen waaraan volgens de wettelijke bepalingen moet worden voldaan. Als fundamentele contractuele verplichtingen worden daarbij abstract zodanige verplichtingen aangeduid, waaraan moet zijn voldaan wil de overeenkomst zelf goed zijn uitgevoerd en waarop de Jimdo-gebruiker als regel mag vertrouwen dat deze zijn nagekomen. In deze gevallen is aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van te voorziene, typisch optredende schade, maar ten hoogste het bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor de betreffende Jimdo-website.

9.2 Jimdo is niet aansprakelijk voor de foutieve verwerking (integratie, koppeling, enz.) van bedrijfslocatiegegevens van de gebruiker, voor zover Jimdo de fout voor beide partijen binnen een passende termijn corrigeert.

9.3 Aansprakelijkheid voor gevolgschade, atypische of indirecte schade, voor verloren of verwachte winst of omzet, verlies van gebruik, verlies van gegevens, operationeel verlies, verlies van reputatie of verloren zakelijke mogelijkheden is uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van Jimdo is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers, de technische aanbieder, de directorypartners en uitvoeringsagenten van Jimdo.

9.4 Het is de Jimdo-gebruiker bekend dat het bij de huidige stand van de techniek niet mogelijk is om software te maken die binnen alle toepassingen en combinaties foutloos werkt. In het geval van een technische storing werkt Jimdo met de zorgvuldigheid van een goede huisvader aan het oplossen van de storing. Aansprakelijkheid van Jimdo is hierbij uitgesloten, tenzij de technische storing onredelijk lang is en Jimdo niet met de zorgvuldigheid van een goede huisvader heeft geprobeerd de storing te verhelpen.

9.5 Jimdo is uitsluitend aansprakelijk voor schade als deze het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Jimdo of een van zijn uitvoeringsagenten.

9.6 Jimdo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit gebrekkig of ontoereikend beheer of gebruik van de Bedrijfsvermeldingen door de klant.

9.7 De aansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

10. Slotbepalingen

10.1 Wanneer de Bedrijfsvermeldingen als aanvulling op een Jimdo-pakket wordt aangeschaft, zijn in het bijzonder punt 10 en 12 van de Algemene Voorwaarden van Jimdo van toepassing op alle betalingen, verlenging en herroeping. Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de Instructies voor herroeping en het herroepingsformulier van Jimdo.

10.2 In het geval van afwijkingen die voortvloeien uit de vertaling, is de Duitse tekst doorslaggevend.

10.3 Mocht een bepaling in deze Bedrijfsvermeldingen Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

10.4 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat hier te vinden is. Jimdo is niet verplicht tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure van een consumentenbemiddelingsorgaan.

Jimdo GmbH
Stresemannstr. 375
22761 Hamburg
Duitsland
info@jimdo.com
www.jimdo.com

CEO: Matthias Henze
Inschrijving: Amtsgericht Hamburg
Inschrijving: HRB 101417
Btw-nr.: DE814864138

Versie: 24-4-2019