Aanvullende algemene voorwaarden – Jimdo Dolphin


Belangrijke informatie: op pakket-upgrades en aankopen die na 07.02.2022 gedaan worden zijn de nieuwe Jimdo Algemene voorwaarden van toepassing.

Meer informatie over de nieuwe Algemene voorwaarden, die alle individuele productinformatie op één pagina samenbrengen, vindt u hier.

Op alle upgrades of aankopen die gedaan zijn voor 07.02.2022 zijn de volgende individuele Productvoorwaarden van toepassing, tenzij u de nieuwe Jimdo Algemene voorwaarden reeds hebt geaccepteerd.


Inleiding

Met het Dolphin modulaire websitesysteem biedt Jimdo een innovatieve, datagestuurde modulaire websiteconstructie-tool, waarmee in korte tijd een innovatieve website kan worden gebouwd. Voor het datagestuurde Dolphin product is een permanente onderbrekingsvrije informatiestroom nodig ten aanzien van gebruikersinteractie, feedback en het verzamelen, opslaan, analyseren en evalueren van deze informatie.

Terwijl Jimdo Dolphin streeft naar een op de gebruiker toegesneden ervaring, biedt Jimdo zijn diensten tegelijkertijd aan voor een algemeen en breed spectrum van gebruikers. Jimdo beoogt voortdurend de sterke punten van datagedreven, innovatieve en flexibele technologieën te laten aansluiten op de wensen en het budget van het brede gebruikersspectrum. Met de bouw van een website erkent de gebruiker dat dit innovatieve en dynamische websitebouwproces veranderingen en ontwikkelingen kan inhouden, met name met betrekking tot marktontwikkeling, veranderende technologieën en kosten evenals de desbetreffende eisen van gebruikers.

Bij deze innovatieve en dynamische productontwikkelingen kunnen bovendien subcontractanten uit de gehele wereld geïntegreerd zijn. Naast dienstverleners uit de Europese Unie maakt Jimdo ook gebruik van dienstverleners van buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld uit de VS. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen zorgt Jimdo ervoor dat alle maatregelen worden genomen die op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming vereist zijn. Een actuele lijst van de door Jimdo ingeschakelde subcontractanten kan te allen tijde in de privacyverklaring worden opgeroepen.

1. Toepasselijkheid

1.1 De actuele versie van onderstaande Aanvullende algemene voorwaarden is van toepassing naast de Algemene voorwaarden van Jimdo GmbH. Deze zijn via de volgende link op te vragen: Algemene voorwaarden. Mochten de Algemene voorwaarden bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze Aanvullende algemene voorwaarden, dan hebben in dat geval de bepalingen van deze Aanvullende algemene voorwaarden voorrang.

1.2 Deze Aanvullende Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle uitbreidingen van de Dolphin diensten die door Jimdo in het gebruikersgedeelte beschikbaar worden gemaakt, voor zover deze niet onderwerp zijn van een aparte overeenkomst. In dat geval is de aparte overeenkomst voor de uitbreidingen bepalend.

1.3 De gebruiker verplicht zich zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jimdo, geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst te verveelvoudigen, te kopiëren, door te verkopen of te gelde te maken.

2. De Dolphin statistieken

2.1 De in het beheerdersgedeelte aangeboden “Statistieken” worden door website-analysetools van Jimdo opgesteld en deze maken weer gebruik van Google Analytics™. Deze kunnen in het beheerdersgedeelte worden in- en uitgeschakeld en bieden gebruikers van bepaalde pakketten de mogelijkheid een veelzeggend overzicht en een analyse van statistische gegevens van de eigen Dolphin website op het dashboard te bekijken.

2.2 Met deze statistiekfunctie worden de door Google Analytics™ verzamelde bezoekersgegevens voor de betreffende Jimdo website van Jimdo geselecteerd, geanalyseerd, geïnterpreteerd en in het Dolphin beheerdersgedeelte gepresenteerd.

2.3 Google Analytics™ is een dienst van Google Inc. (“Google”) voor analyse van websites. Kijk hier voor de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics™ van Google Inc. Voor de evaluatie van de statistieken van Google Analytics door Jimdo werd inmiddels een verzwerkersovereenkomst emet Google Inc. gesloten.

2.4 Jimdo kan de Jimdo gebruikers die een bepaald pakket hebben afgenomen en “tracking” (de statistiekfunctie) al in het dashboard hebben geactiveerd, de mogelijkheid bieden, een eigen Google Analytics-account aan hun website te koppelen om nog gedetailleerdere statistieken en eventueel evaluaties van de websitebezoekers te ontvangen. In dat geval zijn de betreffende Algemene voorwaarden van Google Analytics (Google Inc.) van toepassing. Voor zover de gebruiker gebruik maakt van de functie voor het gebruik van Google Analytics, gelden de Google voorwaarden voor gegevensverwerking voor reclameproducten (de “Google voorwaarden voor gegevensverwerking”) die beschikbaar zijn op https://privacy.google.com/businesses/processorterms.

2.5 Voor de gegevensverwerking in verband met de Dolphin statistieken zijn Jimdo en de gebruiker (hierna gezamenlijk “de verwerkingsverantwoordelijken” genoemd) gezamenlijk verantwoordelijk als bedoeld in art. 4 lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2.6 In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is Jimdo gerechtigd, een vermelding aangaande deze verantwoordelijkheid op de internetpagina van de gebruiker te tonen, om voor bezoekers van de website ten aanzien van de statistieken een contactpersoon te benoemen voor het uitoefenen van de rechten van betrokkenen als bedoeld in art. 12 e.v. van de AVG, en om de betrokkenen te voorzien van informatie over de wijze waarop met Google Analytics persoonsgegevens van Jimdo en de gebruiker worden verwerkt. De gebruiker is verplicht de door Jimdo voorgeformuleerde vermelding van Google Analytics te allen tijde op zijn website te tonen.

2.7 Jimdo is verplicht de gebruiker bij diens verplichting om verzoeken van betrokkenen overeenkomstig art. 12–23 van de AVG te bewerken, bijstand te verlenen, voor zover de gebruiker niet in staat is, zonder de medewerking van Jimdo GmbH aan de vorderingen te voldoen. In het kader van zijn verantwoordelijkheid is de gebruiker in verband met het gebruik van Google Analytics verplicht persoonsgegevens alleen dan te verwerken wanneer er een rechtsgrond voor de gegevensverwerking bestaat. Overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving en overige bepalingen en wetten is de gebruiker verplicht van de bezoekers van zijn website(s) overeenkomstig de wet op de gegevensbescherming conforme toestemming te verkrijgen voor het plaatsen van de Google Analytics cookies, voor zover dit wettelijk vereist is. Mocht dit naar inzicht van de gebruiker vanuit technisch oogpunt niet met de Jimdo module kunnen worden gerealiseerd, dan dient deze de trackingfunctie resp. de statistieken uit te schakelen.

2.8 De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn er steeds zelf voor verantwoordelijk een lijst van de verwerkingswerkzaamheden bij te houden, een inschatting te maken van de gevolgen ten aanzien van gegevensbescherming of te overleggen met de toezichthoudende instanties, voor zover deze maatregelen wettelijk vereist zijn. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn ertoe verplicht ten aanzien van de te verwerken gegevens passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen, om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking overeenkomstig de bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder art. 32 van de AVG, plaatsvindt.

2.9 Met betrekking tot een beoogde verwerking door een subcontractant hebben de verwerkingsverantwoordelijken de volgende verplichtingen: a) Voordat de subcontractant de persoonsgegevens voor het eerst verwerkt, moeten de verwerkingsverantwoordelijken met gepaste zorgvuldigheid garanderen dat de subcontractant in staat is, de in de bepalingen voor gegevensbescherming voorgeschreven bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen b) De verwerkingsverantwoordelijken moeten waarborgen, dat de overeenkomst met een dergelijke subcontractant is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst waarin de in artikel 28, par. 3 van de AVG genoemde bepalingen zijn opgenomen.

2.10 De verwerkingsverantwoordelijken informeren elkaar per omgaande over storingen in de bedrijfsprocessen, waarbij de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van gegevens gevaar loopt, met name bij het vermoeden van inbreuken in verband met persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijken overleggen over de inhoud van de melding en informeren elkaar voortdurend over de communicatie met de toezichthoudende instantie. Dit geldt eveneens indien er een wettelijke verplichting geldt, een gebruiker over de inbreuk in verband met persoonsgegevens te informeren.

2.11 De betrokkene kan zijn rechten met betrekking tot de verwerking van de Google Analytics gegevens tegenover beide verwerkingsverantwoordelijken doen gelden. Mochten op grond van de uitgeoefende rechten van de betrokkene maatregelen noodzakelijk zijn (bijv. rectificatie, wissing, beperking, mededelingen aan ontvanger, doorgifte en afgifte), dan voeren beide verwerkingsverantwoordelijken dit onder eigen verantwoordelijkheid uit. Voor zover een betrokkene zijn rechten met betrekking tot de verwerking van de Google Analytics gegevens tegenover een van de twee verwerkingsverantwoordelijken uitoefent, informeert deze de betreffende andere verwerkingsverantwoordelijke hierover per omgaande in schriftelijke vorm. Daarbij is die verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het nakomen van de rechten van de betrokkene, waarmee de betrokkene direct contact heeft opgenomen; deze verwerkingsverantwoordelijke neemt daarbij bijv. de communicatie met de betrokkene voor zijn rekening, verzamelt de vereiste informatie, controleert de vordering en brengt deze ten uitvoer. De verwerkingsverantwoordelijken zijn verplicht, elkaar bij de nakoming van dergelijke vorderingen te ondersteunen. Zij informeren elkaar voortdurend en zijn voornemens, omtrent alle wezenlijke stappen eensgezindheid te bereiken.

3. Geselecteerde partners

3.1 Jimdo kan het voor de gebruiker mogelijk maken diensten, producten en tools van geselecteerde partners via het beheerdersgedeelte aan zijn website te koppelen resp. deze te integreren. Het gebruik en/of de integratie van dergelijke partners, al dan niet door Jimdo gepresenteerd, wordt uitsluitend door de gebruiker bepaald en geschiedt op eigen risico. De aard en omvang van de gebruikmaking richten zich ook naar de betreffende Algemene voorwaarden en privacyverklaringen van de geselecteerde partner.

3.2 Met het oog op de geselecteerde partners erkent de gebruiker bij deze dat Jimdo, ongeacht de wijze waarop de geselecteerde partnerdiensten, -producten en -tools via Jimdo worden gepresenteerd of in de website kunnen worden geïntegreerd, uitsluitend als partner-presentatieplatform dient te worden beschouwd. Een eventuele contractuele relatie ontstaat uitsluitend tussen de gebruiker en de geselecteerde partner, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De contractuele relatie tussen de gebruiker en Jimdo blijft daardoor onverlet.

3.3 Jimdo is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door het gebruik van deze diensten of andere diensten van partners of derde aanbieders ontstaat, voor zover de gebruiker de integratie zelf heeft bewerkstelligd. Verder is Jimdo niet aansprakelijk voor:

  • het gebruik van het aanbod van partners,
  • de compatibiliteit van het aanbod van partners met de Jimdo service resp. met de website,
  • de controle van de relatie tussen de gebruiker en de geselecteerde partner,
  • de schade die door het gebruik van het product, de dienst en de tool van de partner kan ontstaan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de definitieve implementatie van het geselecteerde aanbod van partners, voor de beoordeling van de compatibiliteit van dit aanbod met zijn website en voor de relevante richtlijnen inzake gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van de partner.

3.4 Bij de voortdurende inspanningen om de Dolphin diensten verder te ontwikkelen en meer integratiemogelijkheden aan te bieden, wordt door Jimdo steeds rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de gebruiker en de gerechtvaardigde belangen van Jimdo. Vanwege het eigen gerechtvaardigde belang bij de verdere ontwikkeling van de Dolphin dienst behoudt Jimdo zich het recht voor, de momenteel in het beheerdersgedeelte getoonde geselecteerde partners te allen tijde uit te sluiten, te wijzigen of uit te breiden.

3.5 Jimdo is niet verplicht de geselecteerde partners te tonen. De gebruiker heeft geen recht op de geselecteerde partners, hun beschikbaarheid via het Jimdo platform of hun presentatie.

4. Ondersteuning en begeleiding

4.1 Jimdo wil de gebruiker in staat stellen diens website te maken en te ontwikkelen en deze daarbij ondersteuning bieden om de effectiviteit van zijn website te verbeteren. Om deze dienst te verlenen zal Jimdo de door de gebruiker beschikbaar gestelde gegevens (bijv. wanneer de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, of gegevens die door de gebruiker voor Jimdo zijn vrijgegeven of gegevens waarnaar Jimdo in opdracht van de gebruiker onderzoek heeft gedaan) verzamelen, analyseren en de gebruiker in de vorm van gecureerde content op diens website en/of in het beheerdersgedeelte van zijn website ter beschikking stellen.

4.2 De gebruiker kan – waar van toepassing – Jimdo toestemming verlenen, de door hem gebruikte gegevensbronnen uit te breiden, om de beschikbaar gestelde informatie preciezer op de specifieke behoeften van de diverse gebruikers/gebruikersgroepen af te stemmen. In dergelijke gevallen zal Jimdo de gebruiker duidelijk informeren over welke gegevens en toegangsrechten het gaat.

4.3 Bij de uitwerking, evaluatie en beschikbaarstelling van de content die in het beheerdersgedeelte voor websites wordt getoond (hierna “informatie” genoemd), gaat Jimdo uiterst zorgvuldig te werk. Alle opgenomen en gepresenteerde informatie en aanwijzingen worden op basis van de op het tijdstip van de beschikbaarstelling beschikbare gegevens zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie ter beschikking gesteld. Voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van de in het beheerdersgedeelte en op de website beschikbaar gestelde informatie en content is Jimdo niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk. Ook biedt Jimdo geen garantie dat de informatie aansluit op de specifieke omstandigheden van de gebruiker.

4.4 Jimdo biedt een breed spectrum van gebruikers de technische mogelijkheid een eigen website te maken. Een gepersonaliseerde, geïndividualiseerde en op de specifieke situatie afgestemde aanpassing van de diensten aan individuele behoeften van de gebruiker is niet inbegrepen.

4.5 Links naar websites van derden (hierna externe websites genoemd) dienen niet te worden beschouwd als goedkeuring van die externe websites of de op de website aangeboden producten. Deze geven ook niet aan, dat deze websites vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke eigenschappen. Hoewel Jimdo zich bij de keuze van websites voor dergelijke links bijzonder behoedzaam opstelt, kan Jimdo geen verantwoording nemen voor de behandeling van uw persoonsgegevens door de exploitant van deze websites.

5. Gedeelde, gekoppelde, gezochte en gemaakte content

5.1 Jimdo kan de technische mogelijkheid voor koppeling van bepaalde socialmedia-accounts met een Jimdo-website aanbieden. De gebruiker heeft in dat geval toegang tot zijn eigen socialmedia-content en kan die rechtstreeks in zijn afbeeldingenbibliotheek opslaan resp. op zijn Jimdo-website gebruiken.

5.2 Met de invoer van zijn naam of zijn bedrijfsgegevens geeft de gebruiker Jimdo opdracht naar relevante, openbaar toegankelijke gegevens te zoeken, die met de aangegeven gegevens zijn gekoppeld. Jimdo zoekt vervolgens met behulp van een API automatisch naar relevante openbaar toegankelijke informatie en deze aan de gebruiker te presenteren voor selectie. Bij selectie van de meest relevante resultaten bevestigt de gebruiker dat hij het aantoonbare recht heeft, deze informatie te gebruiken, over te nemen en op de betreffende website bekend te maken . In individuele gevallen behoudt Jimdo zich het recht voor passend bewijs te vragen.

5.3 Wanneer de gebruiker content, die auteursrechtelijk of op andere wijze wettelijk beschermd is, met de Dolphin dienst direct of indirect via de koppeling van een socialmedia-account of door selectie van bepaalde zoekresultaten deelt, koppelt, overneemt, bevestigt of uploadt, kent hij Jimdo kosteloosen voor onbepaalde tijd de noodzakelijke, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde gebruiksrechten voor het volgende exclusieve doel toe: De content voor het leveren van de betreffende dienst en uitsluitend in de daarvoor noodzakelijke omvang (overeenkomstig zijn privacy- en app-instellingen) te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, verspreiden, wijzigen, exporteren, kopiëren, publiekelijk te tonen of weer te geven, op zijn website openbaar te maken (zoals bedoeld in het recht van beschikbaarstelling aan het publiek), te vertalen en daarvan afgeleide werken te maken.

5.4 Door het verlenen van de toegangs- en gebruiksrechten (inclusief het recht van beschikbaarstelling aan het publiek) aan Jimdo en door de bevestiging van de eigendom resp. de bevestiging van de desbetreffende bevoegdheden met betrekking tot de gegevens, bevestigt de gebruiker dat hij de betreffende content nauwgezet heeft gecontroleerd en dat hij ofwel de rechtmatige eigenaar van de content is, of in het bezit is van de betreffende aantoonbare rechten om deze natuurlijke of rechtspersoon online op de betreffende Jimdo website te vertegenwoordigen.

5.5 De gebruiker kan de toegekende gebruiksrechten te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken of wijzigen, door de content direct op zijn Jimdo website te wissen of te actualiseren/aan te passen of door de koppeling met het betreffende socialmedia-platform ongedaan te maken. Wanneer content alleen op het socialmedia-platform wordt gewist, kan deze nog steeds op het dashboard of op de website worden weergegeven. Meer informatie over de wijze waarop Jimdo content gebruikt en opslaat en over de rechten van de gebruiker met betrekking tot diens bij Jimdo opgeslagen gegevens vindt u in de Jimdo privacyverklaring en de Jimdo Dolphin privacyverklaring.

5.6 Jimdo is niet aansprakelijk voor content die niet met de gebruiksvoorwaarden van het betreffende socialmedia-platform in overeenstemming is, noch aansprakelijk, wanneer deze in strijd is met de Jimdo voorwaarden, of wanneer rechten van derden worden geschonden.

6. Verantwoordelijken en inhoudelijke verantwoording

6.1 Vanwege het gegevensgestuurde bouwproces van een Jimdo Dolphin website, verzamelt, registreert en analyseert Jimdo in opdracht van de gebruiker gegevens met als doel de gebruiker gecureerde website-content te presenteren.

6.2 Bij de selectie van content voor de gebruiker maakt Jimdo gebruik van Dolphin diensten en technologieën evenals externe diensten en aanbieders van foto’s die op basis van hun eigen automatische algoritmes en technologieën, de meest passende content voor de website van de gebruiker voorstellen.

6.3 De door Jimdo gebruikte en genoemde diensten en technologieën worden automatisch, op basis van de gegevens die op dat tijdstip beschikbaar zijn, geïmplementeerd. Jimdo doet zijn best om voor de gebruiker relevante bronnen en/of foto’s voor de geselecteerde content op zijn website beschikbaar te stellen. Jimdo kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld en geeft geen garantie voor de juistheid of betrouwbaarheid van de beschikbaar gestelde informatie of de betreffende content.

6.4 Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle door Jimdo (of door Jimdo ingeschakelde subcontractanten) voor diens website beschikbaar gestelde, geselecteerde of voorgestelde content voorafgaand aan het openbaarmaking zorgvuldig te controleren. Indien de gebruiker auteursrechtelijk of anderszins beschermde content op zijn website gebruikt of publiceert, is hij verplicht, alle content voorafgaand aan publicatie te controleren evenals de bronnen van deze content en, waar van toepassing, de bijbehorende gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder (regelmatig) te controleren en te waarborgen dat de vereiste gebruiksrechten aanwezig zijn en de relevante en actuele auteursrechtelijke informatie op zijn website aanwezig is. Door controle van de content en de daaropvolgende openbaarmaking van de website erkent de gebruiker dat uitsluitend hij als eigenaar van de website verantwoordelijk is voor alle content die op zijn website wordt openbaargemaakt, opgeslagen en ter beschikking wordt gesteld.

7. Websitebouw, -beheer en analyse

7.1 Jimdo wil gebruikers een voortdurend verbeterde gebruikerservaring bieden. Daartoe worden in de bewerkingsmodus van alle websites website-analysetools, inclusief website-analysetools van derde aanbieders gebruikt, die informatie verzamelen over hoe de gebruiker tijdens de ontwikkeling van zijn website met de dienst (apparaatoverkoepelend) interageert.

7.2 De Jimdo privacyverklaring bevat een actueel overzicht van de betreffende website-analysetools, informatie over de verzamelde gegevens en de rechten van de gebruiker in dat opzicht. De website-analysetools registreren het gedrag van de gebruiker in de bewerkingsmodus van de betreffende website. Door registratie van bezoekerssessies kan Jimdo de sessies analyseren en op basis hiervan de websitebeleving en het bouwproces voor de gebruiker verbeteren. Jimdo en de door Jimdo ingeschakelde subcontractanten slaan deze gegevens op en verzamelen deze in gepseudonimiseerde vorm. Jimdo behoudt zich het recht voor, verschillende website-analysetools te gebruiken. Daarover wordt in de privacyverklaringen geïnformeerd. Jimdo draagt er zorg voor dat bij gebruik van de website-analysetools een zorgvuldige keuze van de betreffende dienstverlener plaatsvindt en aan de voorwaarden inzake de gegevensbescherming bij gebruik van het betreffende systeem wordt voldaan.

8. Wijzigingen in de Dolphin prestaties en diensten

8.1 Onderwerp van de overeenkomst zijn de Dolphin prestaties van Jimdo, zoals deze in de betreffende pakketbeschrijving op het tijdstip van aanmelding van de klant worden aangeboden. Jimdo geeft geen garantie voor gebreken. Jimdo garandeert dat de diensten met gepaste zorgvuldigheid en expertise worden uitgevoerd.

8.2 Jimdo behoudt zich het recht voor, functies van de Dolphin diensten uit te breiden, te wijzigen, te wissen en verbeteringen door te voeren, in het bijzonder wanneer deze de technische vooruitgang dienen, en/of de door Jimdo bepaalde gebruikersbeleving te verbeteren, en/of noodzakelijk lijken en/of om misbruik te voorkomen. Jimdo is te allen tijde gerechtigd om in de Jimdo Dolphin diensten gratis beschikbaar gestelde functies te wijzigen, nieuwe functies gratis of tegen betaling beschikbaar te stellen en/of de beschikbaarstelling van gratis functies stop te zetten. Jimdo zal daarbij steeds rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de Jimdo gebruikers, punt 10.12 en punt 17.5 van de Algemene voorwaarden van Jimdo, evenals de bepalingen met betrekking tot de aanwijzing van subcontractanten in de orderverwerkingsovereenkomst.

9. Het Shop product

9.1 Het Dolphin Shop product is niet geschikt voor de verkoop van digitale producten.

9.2 Het Dolphin Shop systeem werd, voor zover het zich niet in bèta-fase bevindt, bedacht voor de verkoop van ondernemers aan consumenten (B2C). Verkoop van ondernemers aan ondernemers (B2B) geschiedt op eigen risico en wordt niet door Jimdo ondersteund.

9.3 De gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk gewezen op de relevante bepalingen in de Algemene voorwaarden van Jimdo, o.a. punt 2.5, 3.1, 5.2 en 5.5.

10. Slotbepalingen

10.1 In het geval van afwijkingen die voortvloeien uit de vertaling van deze Aanvullende voorwaarden is de Duitse tekst bindend.

10.2 Mocht een bepaling in deze Aanvullende voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

10.3 Op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/ biedt de Europese Commissie de mogelijkheid een klachtenprocedure voor onlinegeschillenbeslechting voor verbruikers (ODR) te voeren. Jimdo is niet bereid en niet verplicht aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een consumentenbemiddelingsorgaan deel te nemen.

Stand: 22.11.2018