Gebruiksvoorwaarden Logo Creator

1. Algemeen

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het online aanbod "Logo Creator" van Jimdo GmbH, Stresemannstr. 375, 22761 Hamburg (hierna "Jimdo" genoemd), waarmee gebruikers van Jimdo (d.w.z. gebruikers die een Jimdo-account hebben aangemaakt, hierna "Jimdo-gebruiker" of "Gebruiker" genoemd) op het Jimdo-platform een logo kunnen aanmaken, bewerken en downloaden.

1.2 De actuele versie van de gebruiksvoorwaarden kan hier worden opgevraagd en afgedrukt.

1.3 De taal van de overeenkomst is Nederlands.

1.4 De diensten in dit verband worden uitsluitend geleverd op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Voor zover het ontwerpen van een logo met Logo Creator onderdeel is van een pakket, gelden bovendien de Algemene voorwaarden van Jimdo GmbH. Het verwijzen naar afwijkende Algemene voorwaarden van een gebruiker wordt nu reeds afgewezen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Logo Creator, moet de Jimdo-gebruiker een gratis Jimdo-account aanmaken resp. een actief Jimdo-account hebben; hiervoor gelden bovendien de Algemene voorwaarden van Jimdo GmbH. Indien de Algemene voorwaarden van Jimdo bepalingen bevatten die strijdig zijn met de Logo Creator gebruiksvoorwaarden, dan hebben voor wat Logo Creator betreft de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden voorrang.

2.2 Door na het voltooien van het ontwerp op knop "Gratis downloaden" te klikken, wordt er met Jimdo een overeenkomst gesloten over het gratis gebruik van het gemaakte logo.

3. Reikwijdte

3.1 Met Logo Creator heeft de gebruiker de beschikking over bepaalde symbolen/grafieken ("Symbolen"), lettertypes, kleuren en andere vormgevingselementen (samen met de symbolen of afzonderlijk hierna "Vormgevingselementen" genoemd), waarmee de Jimdo-gebruiker via een modulair systeem zijn eigen logo kan ontwerpen en aanpassen. Via het Jimdo-account heeft de gebruiker toegang tot het door hem ontworpen logo.

3.2 De symbolen worden geleverd door Jimdo of door een derde (bijv. "The Noun Project"), die de symbolen van de betreffende maker afneemt.

3.3 Jimdo kan diverse versies van Logo Creator aanbieden. Alle gratis logo's die met Logo Creator op het Jimdo-platform zijn gemaakt, worden in een gangbaar formaat op het dashboard van het Jimdo-account klaargezet en kunnen via het Jimdo-account worden gedownload.

3.4 Het staat Jimdo vrij het gratis gebruik van Logo Creator naar eigen goeddunken met ingang van dat moment te beëindigen of vanaf dat moment tegen betaling aan te bieden.

3.5 Jimdo is niet verplicht de met Logo Creator ontworpen logo's te controleren op mogelijke schending van rechten. Jimdo heeft het recht (maar niet de plicht) naar eigen goeddunken content die via Logo Creator wordt gemaakt, af te wijzen of van zijn websites te verwijderen.

3.6 Met betrekking tot de beschikbaarheid van de dienst gelden punt 9.2 en 9.3 van de Algemene voorwaarden van Jimdo.

4. Plichten en verplichting tot medewerking van de gebruiker

4.1 Bij het gebruik van Logo Creator dient de gebruiker zich te houden aan de voor het gebruik noodzakelijke zorgvuldigheidsplichten. Met name is hij verplicht, regelmatig een back-up te maken van zijn gegevens, met name het door hem ontworpen logo, zodat deze in geval van verlies of een rechtmatige blokkering van het Jimdo-account van de gebruiker weer kunnen worden hersteld. Jimdo is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, voor zover dit verlies niet te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van Jimdo.

4.2 Het is de gebruiker verboden met het via Jimdo ontworpen logo of met de vormgevingselementen activiteiten te ondernemen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wetgeving en/of die de rechten van derden schenden. De gebruiker verplicht zich ertoe, bij het maken en gebruiken van eigen content in verband met het ontwerpen en gebruiken van het logo en het gebruik van het logo zelf, zich te houden aan de geldende wetgeving (bijv. straf-, mededingings- en jeugdbeschermingsrecht) en geen rechten van derden (bijv. naam-, merk- auteurs- en gegevensbeschermingsrechten) te schenden.

4.3 Jimdo kan de toegang tot gebruik van Logo Creator of het Jimdo-platform te allen tijde en naar eigen goeddunken blokkeren of beëindigen wanneer er concrete aanwijzingen voor zijn dat de Jimdo-gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder punt 4.2 en/of de wet heeft overtreden. Bij de beslissing over een eventuele blokkering zullen wij op passende wijze rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van alle betrokken partijen.

4.4 Op verzoek van Jimdo dient de gebruiker een passend identiteitsbewijs en/of het bewijs van rechten en licenties voor het gebruik van de door de gebruiker op of met Logo Creator gebruikte/gemaakte intellectuele eigendom te kunnen overleggen.

5. Gebruiksrechten en vrijstelling

5.1 Jimdo verstrekt de gebruiker bij dezen een niet-exclusieve, onherroepelijke en niet overdraagbare wereldwijde licentie voor onbepaalde tijd, voor gebruik van het op het Jimdo-platform ontworpen logo, ten behoeve van weergave van en werving voor zijn privé-, bedrijfs- en/of beroepsmatige activiteiten. Dit omvat het recht op openbaarmaking, verspreiding en reproductie evenals het recht op beschikbaarstelling aan het publiek voor dit doel. Dit omvat niet het recht tot bewerking en aanpassing van het logo (§ 23 van de Duitse wet op het auteursrecht).

5.2 De door Jimdo of zijn contractpartners beschikbaar gestelde afzonderlijke vormgevingselementen van het logo vallen niet onder het verleende gebruiksrecht. De gebruiker heeft met name niet het recht om afzonderlijke of meerdere vormgevingselementen of een deel van de vormgevingselementen los van het logo te gebruiken of te verwerken. Alle andere rechten inzake het logo, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het logo, blijven eigendom van Jimdo en/of zijn deelnemers.

5.3 De toekenning van de in punt 5 verleende gebruiksrechten voor het ontworpen logo is voor het gebruik in verband met een artikel begrensd op wederverkoop van maximaal 100 (honderd) per verkregen licentie. Een artikel voor wederverkoop is elk materieel goed, waarbij de substantiële waarde van het product het resultaat is van het gebruikte symbool (bijv. merchandise-artikelen).

5.4 Jimdo ziet af van zijn recht op auteursvermelding conform § 13 van de Duitse wet op het auteursrecht.

6. Privacy

6.1 Om de diensten in verband met het gebruik van Logo Creator te kunnen leveren, is verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker vereist. Het algemene Privacybeleid van Jimdo GmbH is van toepassing.

7. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden / Logo Creator

7.1 Jimdo spant zich in om Logo Creator te verbeteren en verder te ontwikkelen, maar is hiertoe niet verplicht. Jimdo behoudt zich het recht voor om nieuwe functies kosteloos of tegen betaling beschikbaar te stellen en/of het verstrekken van gratis functies te beëindigen, Logo Creator resp. de bijbehorende diensten na kennisgeving aan de gebruiker naar eigen goeddunken te wijzigen, uit te breiden en te actualiseren. In het bijzonder behoudt Jimdo zich dit recht voor wanneer de wijzigingen de technische vooruitgang bevorderen en/of om de door Jimdo bepaalde gebruikerservaring te verbeteren en/of deze noodzakelijk lijken en/of om misbruik te voorkomen. Jimdo zal altijd rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de Jimdo-gebruikers, en in het bijzonder met punt 10.12 en punt 17.5 van de Algemene voorwaarden van Jimdo.

7.2 Voor zover diensten in verband met Logo Creator voor de Jimdo-gebruiker kosteloos worden geleverd, heeft de Jimdo-gebruiker uitsluitend aanspraak op gebruik van Logo Creator in het kader van de door Jimdo daadwerkelijk geleverde beschikbaarheid.

8. Vrijstelling

8.1 In het geval derden bij Jimdo rechten opeisen wegens mogelijke schendingen van rechten als gevolg van de door de gebruiker voor het ontwerpen van het logo aangepaste content, verplicht de gebruiker zich, Jimdo te vrijwaren van dergelijke aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende kosten en wel ook in zoverre kosten moeten worden gemaakt om aanspraken van derden met betrekking tot de overgedragen rechten te pareren. Dit geldt dienovereenkomstig voor de medewerkers, vertegenwoordigers en gelieerde ondernemingen van Jimdo en The Noun Project.

8.2 Zodra partijen van een dergelijke aanspraak op de hoogte zijn, zullen zij elkaar hierover onmiddellijk informeren.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 Bij opzet of grove nalatigheid is Jimdo aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

9.2 Bij lichte nalatigheid is Jimdo onbeperkt aansprakelijk in geval van overlijden, lichamelijk letsel en gezondheidsschade.

9.3 Voor het overige is Jimdo bij lichte nalatigheid alleen aansprakelijk voor het niet nakomen van een essentiële contractverplichting, waarvan de goede uitvoering van de overeenkomst afhangt en op nakoming waarvan de gebruiker regelmatig mag vertrouwen (hoofdverplichting). In geval van aansprakelijkheid door lichte nalatigheid is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van zodanige schade die bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien en met het ontstaan waarvan er typisch rekening moet worden gehouden.

9.4 Aansprakelijkheid voor gevolgschade, atypische of indirecte schade, voor verloren of verwachte winst of omzet, verlies van gebruik, verlies van gegevens, operationeel verlies, verlies van reputatie of verloren zakelijke mogelijkheden is uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van Jimdo uitgesloten of beperkt is, geldt dat eveneens voor uitvoeringsagenten van Jimdo.

9.5 De aansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

10. Slotbepalingen

10.1 Voor zover toegestaan is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, waarbij de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.

10.2 Is de Jimdo-gebruiker een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk beleggingsfonds, dan is voor alle geschillen die voortkomen uit de overeenkomst uitsluitend de rechtbank in de vestigingsplaats van Jimdo de bevoegde rechtbank.

10.3 Mocht een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

10.4 Interpretatie van de inhoud van de overeenkomst en de rechten en plichten van de partijen in deze overeenkomst dient altijd te zijn gebaseerd op de Duitse versie van deze gebruiksvoorwaarden.

10.5 Het platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (het zog. ODR-platform) van de Europese Commissie is te vinden onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jimdo is in principe niet bereid noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Jimdo GmbH

Stresemannstr. 375

22761 Hamburg

Germany

info@jimdo.com

www.jimdo.com

CEO: Matthias Henze

Inschrijving: Amtsgericht Hamburg

Inschrijving: HRB 101417

Btw-nr.: DE814864138

Versie: augustus 2021