Gebruiksvoorwaarden voor de Jimdo Creator App

Belangrijke informatie: Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u doorgaat met het gebruik van de Jimdo Creator App. Door acceptatie van deze voorwaarden komt een overeenkomst over het gebruik van de Jimdo Creator App tussen u en Jimdo GmbH (Jimdo) tot stand.

1. Toepassingsgebied

1.1 De onderstaande gebruiksvoorwaarden voor de Jimdo Creator App gelden in de betreffende versie naast de algemene voorwaarden van Jimdo GmbH. Deze kunnen via de volgende link worden opgeroepen: algemene voorwaarden. Als de algemene voorwaarden bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, gelden in dat geval de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

1.2 De gebruiksvoorwaarden voor de Jimdo Creator App gelden ook voor alle updates en uitbreidingen van de Jimdo Creator App en diensten die door Jimdo voor het downloaden ter beschikking worden gesteld, voor zover deze niet onderwerp van een aparte overeenkomst zijn. In dat geval is de aparte overeenkomst van de betreffende updates resp. uitbreidingen doorslaggevend. Alle overige rechten zijn aan Jimdo voorbehouden.

1.3 De Jimdo Creator App biedt Jimdo Creator App-gebruikers de mogelijkheid gratis en zeer eenvoudig een professionele en responsieve website inclusief blog te maken en deze overal en altijd te bewerken.

1.4 De Jimdo Creator App wordt als mobiele app voor diverse eindapparaten via diverse aanbieders (bijv. Google resp. Google Play Store of Apple resp. iTunes App Store) gratis als download aangeboden ('App Store(s)'). Voor zover voor de ontvangst en het gebruik van de app de aanmelding bij een door derden beschikbaar gesteld platform (bijv. Apple iTunes Store, Google Play Store etc.) noodzakelijk is, gelden voor dit gedeelte daarnaast de gebruiksvoorwaarden van de betreffende platformbeheerder.

1.5 Jimdo gebruikt Google Analytics™ om misbruik van onze diensten te verhinderen en het Firebase-platform als technisch platform voor de Jimdo Creator App. Door het gebruik van de Jimdo Creator App stemt de gebruiker van de Jimdo Creator App in met de bepalingen inzake gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van Google Inc. en de Firebase-diensten alsmede met het gebruik en de integratie van deze diensten in de Jimdo Creator App. Nadere informatie en het betreffende privacybeleid van Firebase en Google Analytics ™ kunt u via de volgende links oproepen:

Google: https://www.google.com/policies/privacy/ - https://www.google.com/analytics/terms/ Firebase: https://firebase.google.com/policies/analytics/ - https://firebase.google.com/terms/crashlytics/

2. Inhoud en omvang van de Jimdo Creator App en technische eisen

2.1 De Jimdo Creator App-diensten zijn vrijblijvend. Onderwerp van de overeenkomst worden Jimdo Creator App-diensten van Jimdo, zoals die in de beschrijving van de betreffende app op het moment van aanmelding van de klant worden aangeboden.

2.2 Voor het gebruik van de Jimdo Creator App is bovendien een mobiel eindapparaat noodzakelijk, dat aan bepaalde systeemvereisten voldoet. Een overzicht van de actuele systeemvereisten vindt u hier. Jimdo is niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de systeemvereisten. Daarvoor is alleen de gebruiker verantwoordelijk.

2.3 De Jimdo Creator App, en alle daarbij inbegrepen diensten, kunnen altijd door de Jimdo Creator App-gebruiker op apparaatniveau worden via de instellingen worden gewist resp. verwijderd.

3. Medewerkingsplichten

3.1 Bij het gebruik van de Jimdo Creator App-diensten moet de Jimdo Creator App-gebruiker de voor een gebruik noodzakelijke zorvuldigheidsplichten naleven. Hij is vooral verplicht regelmatig een tijdige back-up van zijn gegevens te maken, zodat deze in geval van verlies kunnen worden hersteld. Jimdo is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, voor zover dit niet opzettelijk of door grove nalatigheid van Jimdo werd veroorzaakt.

3.2 Bovendien heeft Jimdo na beëindiging van de overeenkomst het recht gegevens die zich in de app bevinden of via de Jimdo Creator App-diensten werden geproduceerd, te wissen.

4. Gebruiks- en auteursrechten

4.1 De Jimdo Creator App is auteursrechtelijk beschermd. Voor het gebruik van de via de app verleende diensten verkrijgt de klant voor zich het enkelvoudige, niet-exclusieve, niet aan derden overdraagbare en tot de gebruiksduur van de app beperkte gebruiksrecht op de Jimdo Creator App.

4.2 Het is verboden om de Jimdo Creator App te verkopen of anderszins tegen betaling aan derden voor gebruik ter beschikking te stellen (inclusief verhuur, verpachting, uitlenen of de afgifte van sublicenties). Bovendien is het verboden om de programmacode van de Jimdo Creator App of delen daarvan te veranderen, terug te ontwikkelen (Reverse Engineering), te decompileren, te demonteren of de broncode op andere wijze te achterhalen alsmede afgeleide werken van de app te maken. Dit heeft geen gevolgen voor de rechten overeenkomstig §§ 69d, 69e UrhG (Duitse Wet op het auteursrecht).

5. De Jimdo Creator App-diensten en -dienstverbeteringen

5.1 Jimdo garandeert niet de inhoudelijke juistheid, actualiteit en volledigheid van de met de Jimdo Creator App ter beschikking gestelde diensten, inhoud, de keuze ervan en de app zelf. De Jimdo Creator App-gebruiker accepteert dat bij de analyse van gebruiksgegevens volgens de huidige stand der techniek technisch veroorzaakte onnauwkeurigheden en afwijkingen niet kunnen worden uitgesloten.

5.2 De Jimdo Creator App-diensten worden 'in de huidige staat', overeenkomstig de door Jimdo bepaalde en in de betreffende App Store beschreven omvang ter beschikking gesteld en Jimdo is niet aansprakelijk voor gebreken hiervoor.

5.3 Zonder beperking van het voorgaande garandeert Jimdo met name niet dat (i) het gebruik van de Jimdo Creator App-diensten overeenkomt met de behoefte van de betreffende Jimdo Creator App-gebruiker of ononderbroken, veilig en foutvrij mogelijk is, (ii) dat fouten worden verholpen, (iii) dat de Jimdo Creator App-diensten geen virussen of schadelijke componenten bevatten of (iv) dat het gebruik van de app en/of het gebruik van de Jimdo Creator App-diensten en overige in verband met de Jimdo Creator App-diensten beschikbaar gestelde informatie juist, nauwkeurig, actueel of in een andere vorm betrouwbaar mogelijk is.

5.4 Jimdo garandeert niet dat de Jimdo Creator App-diensten met de hardware en software van het mobiele eindapparaat van de klant compatibel zijn. Bovendien garandeert Jimdo niet dat deze inhoud altijd of op bepaalde tijdstippen onbeperkt ter beschikking staat of aan bepaalde prestatie- en functie-eisen voldoet.

5.5 Jimdo behoudt zich het recht voor het aanbod van de Jimdo Creator App-diensten geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te beëindigen.

5.6 Jimdo streeft naar de verbetering en verdere ontwikkeling van de Jimdo Creator App-diensten, is hiertoe echter niet verplicht. Jimdo behoudt zich het recht voor functies van de Jimdo Creator App-diensten uit te breiden, te wijzigen, te wissen en te verbeteren, met name indien dit bijdraagt aan de technische vooruitgang, noodzakelijk lijkt of om misbruik te voorkomen. Jimdo heeft te allen tijde het recht de in de Jimdo Creator App-diensten gratis beschikbaar gestelde functies te wijzigen, nieuwe functies gratis of tegen betaling beschikbaar te stellen en/of de beschikbaarstelling van gratis functies te beëindigen. Jimdo zal daarbij telkens rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de Jimdo Creator App-gebruikers.

5.7 Prijswijzigingen blijven voorbehouden.

6. Aanmelding, toegangsgegevens en mededelingen

6.1 De Jimdo Creator App-gebruiker is verplicht de aanmeldingsgegevens geheim te houden, om misbruik door onbevoegde derden te vermijden. De Jimdo Creator App-gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle handelingen die bij gebruik van zijn toegangsgegevens worden uitgevoerd. Wanneer de Jimdo-gebruiker reden heeft om aan te nemen dat onbevoegde derden op de hoogte zijn of kunnen zijn van zijn toegangsgegevens, dient hij ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Jimdo-gebruiker is in dat geval tevens verplicht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

6.2 De Jimdo-gebruiker gaat ermee akkoord dat hij voor contractuele doeleinden (bijv. facturen, belangrijke informatie over de overeenkomst of ingrijpende technische wijzigingen) elektronische berichten van Jimdo ontvangt. Als de Jimdo Creator App-gebruiker de genoemde, voor de Jimdo Creator App-overeenkomst relevante mededelingen niet wil ontvangen, kan hij de Jimdo Creator App niet meer gebruiken.

6.3 Mededelingen: Over nieuwe producten etc. kan Jimdo de Jimdo Creator App-gebruiker volgens de Privacyverklaring voor de Jimdo Creator App direct per e-mail of met een mobiel Push-bericht naar zijn mobiel eindapparaat informeren. Push-berichten kunnen te allen tijde op apparaatniveau worden gedeactiveerd. In elke mail bij de Newsletter vindt u informatie over afmelding van de Jimdo Newsletter.

7. Gegevensbescherming

7.1 Om de diensten in verband met het gebruik van de Jimdo Creator App-diensten te kunnen verlenen, is de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker en eventueel van de sitebezoekers van de Jimdo Creator App-gebruiker noodzakelijk. Gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de Jimdo Creator App-gebruiker uitdrukkelijk daarmee heeft ingestemd of het doorsturen nodig is om de diensten te verlenen. Relevante externe dienstverleners worden in de Privacyverklaring voor de Jimdo Creator App genoemd. Jimdo stelt alleen het technisch platform ter beschikking en zal de verzamelde gegevens uitsluitend gebruiken voor het verlenen van de Jimdo Creator App-diensten en functies.

7.2 Van toepassing zijn de Privacyverklaring voor de Jimdo Creator App en de algemene Privacyverklaring van Jimdo GmbH en de Privacyverklaring van Google Inc., die via de volgende links kunnen worden opgeroepen:

7.3 De Jimdo-gebruiker is verplicht alle in het desbetreffende land geldende wettelijke voorschriften na te leven. Dit geldt expliciet voor de eventueel aanvullende geldende wettelijke voorschriften voor de gegevensbescherming.

7.4 Voor elke verzameling en verwerking van gegevens die de Jimdo Creator App-gebruiker via de Jimdo Creator App-diensten uitvoert, is de Jimdo Creator App-gebruiker verantwoordelijk.

7.5 Bij het gebruik van de Jimdo Creator App-diensten vindt een gegevensverwerking in de zin van artikel 28 AVG plaats, waarbij Jimdo als dienstverlener (verwerker resp. opdrachtnemer) persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke (verwerkingsverantwoordelijke resp. opdrachtgever resp. de Jimdo Creator App-gebruiker). Daarom geldt de algemene Jimdo verwerkingsovereenkomst, die de Jimdo Creator App-gebruiker hier kan downloaden en (evt. elektronisch) kan ondertekenen, naast deze gebruiksvoorwaarden. Bij een tegenstrijdigheid tussen deze gebruiksvoorwaarden en de bepalingen over de verwerking, hebben de bepalingen van de verwerking prioriteit.

8. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden voor de Jimdo Creator App

8.1 Jimdo kan de afspraken resp. deze gebruiksvoorwaarden af en toe en naar eigen oordeel wijzigen. Meestal hebben dergelijke wijzigingen geen betrekking op gegevensverzamelingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Af en toe voeren wij redactionele wijzigingen van de verwerking door, die geen invloed hebben op de huidige overeenkomst met ons. Tot dergelijke wijzigingen behoren bijv. de correctie van typefouten of actualiseringen van contactgegevens die in de overeenkomst worden genoemd.

8.2 Wanneer wij wijzigingen van de overeenkomst resp. van de gebruiksvoorwaarden doorvoeren, die van invloed zijn op de huidige overeenkomst met de Jimdo Creator App-gebruiker, zullen wij de gebruiker in opvallende en op de omstandigheden afgestemde vorm daarover informeren. Dit kan een opvallende mededeling in de Jimdo Creator App of een e-mail zijn. Deze mededeling zal informatie over de door te voeren wijzigingen bevatten alsmede het recht van de gebruiker om deze af te wijzen en de gevolgen van een afwijzing. De wijzigingen wordt geacht te zijn geaccepteerd als wij geen afwijzing ontvangen resp. als het gebruik va de diensten ook na afloop van de bezwaartermijn wordt voortgezet. Wanneer wij deze methode gebruiken, zullen wij geen wijzigingen doorvoeren die betrekking hebben op het contractuele evenwicht tussen de dienst en de tegenprestatie van de Jimdo Creator App-gebruiker. Als de Jimdo Creator App-gebruiker de diensten in het kader van de nieuwe afspraken niet verder wil gebruiken, kan hij de afspraken opzeggen door de app te wissen.

9. Beperking van de aansprakelijkheid

9.1 Jimdo is niet aansprakelijk voor verminderingen, beperkingen of dienstbelemmeringen alsmede onderbrekingen of storingen van de Jimdo Creator App, die door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheden van Jimdo zijn veroorzaakt.

9.2 Jimdo is bij opzet of grove nalatigheid onbeperkt aansprakelijk voor alle door Jimdo veroorzaakte schade. Bij gewone nalatigheid zijn wij onbeperkt aansprakelijk voor overlijden, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid.

9.3 Daarnaast is Jimdo alleen aansprakelijk voor zover een wezenlijke contractuele verplichting werd geschonden. Als wezenlijke contractuele verplichtingen worden daarbij abstract de verplichtingen aangemerkt waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig mag vertrouwen. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, meestal voorkomende schade.

9.4 Voor zover de aansprakelijkheid van Jimdo volgens de voorgaande voorschriften uitgesloten of beperkt wordt, geldt dit ook voor plaatsvervangers. De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid wordt daardoor niet aangetast. Ten opzichte van commerciële klanten is de aansprakelijkheid vanwege verloren winst uitgesloten.

9.5 De Jimdo Creator App-gebruiker vrijwaart Jimdo bij het eerste verzoek van alle vorderingen die derden tegen ons indienen vanwege een schending door de Jimdo Creator App-gebruiker van wettelijke voorschriften, rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, auteurs- en merkenrechten) of van contractuele verplichtingen, waarborgen of garanties, met inbegrip van de kosten van de noodzakelijke rechtsbijstand (advocaatkosten en gerechtskosten in wettelijke hoogte). De Jimdo-gebruiker is verplicht wanneer dergelijke vorderingen worden ingediend, direct en volledig medewerking te verlenen bij de opheldering van de toedracht en Jimdo de nodige informatie op een gepaste manier ter beschikking te stellen.

10. Slotbepalingen

10.1 Voor zover wettelijk toegestaan is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, waarbij het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Indien de Jimdo Creator App-gebruiker handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is uitsluitend de rechter van onze statutaire zetel bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst.

10.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, wordt werkzaamheid van de overige bepalingen niet aangetast

10.3 Voor de uitleg van de inhoud van de overeenkomst en van de rechten en plichten van de contractanten moet altijd de Duitstalige versie van deze gebruiksvoorwaarden worden geraadpleegd.

10.4 De Europese Commissie biedt op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/ de mogelijkheid een klacht in te dienen voor de online geschillenbeslechting voor consumenten (OGB). Jimdo is niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting via een instantie voor geschillenbeslechting met consumenten.

Stand: 06.05.2018

Jimdo GmbH
Stresemannstr. 375
22761 Hamburg
Duitsland

Tot vertegenwoordiging bevoegde directeur:
Matthias Henze
Registerrechtbank: Kantongerecht Hamburg
HRB 101417