Community Richtlijnen


Omdat we weten dat juridische teksten vaak erg verwarrend en ingewikkeld zijn, hebben we een klein overzicht van onze Community-richtlijnen voor je samengesteld.

Bedenk echter dat de hier vermelde inhoud slechts een klein deel is van onze Community-richtlijnen. Deze inhoud vervangt de Community-richtlijnen op geen enkele manier en in niet wettelijk bindend. Lees daarom ook onze volledige Community-richtlijnen door!


De Jimdo Community-richtlijnen

Jimdo is een gemakkelijk te gebruiken sitebuilder waarmee je logo’s en websites kunt maken. We willen de kracht van ondernemers aanwakkeren en je de kans geven je creativiteit de vrije teugel te geven, je bereik te vergroten en je bedrijf te laten groeien.

Met Jimdo zijn al meer dan 20 miljoen websites gebouwd. Elk daarvan is net zo uniek als de persoon achter de website. Bij Jimdo zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid en we willen dat elke gebruiker de vrijheid heeft zich te ontwikkelen.

Deze vrijheid kent echter grenzen als het gaat om overtredingen van de geldende wetgeving, het in gevaar brengen van kinderen en jongeren of het schenden van de rechten van derden.

Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben we onze Community-richtlijnen opgesteld, die wereldwijd voor alle Jimdo-klanten gelden en die bepalen welke inhoud niet geaccepteerd wordt.

I. Lichamelijke en geestelijke integriteit

Jimdo komt op voor universele mensenrechten. Dit omvat de onschendbaarheid van de menselijke waardigheid en, daarmee samenhangend, de onbeperkte vrijwaring en aanvaarding van de lichamelijke en geestelijke integriteit.

Jimdo-websites mogen daarom nooit gericht zijn op het in gevaar brengen van de lichamelijke en geestelijke integriteit, of inhoud publiceren die dit weerspiegelen, bevorderen of hiertoe aanzetten.

Dit omvat in het bijzonder de volgende inhoud:

 • bevordering en verheerlijking van zelfbeschadigend gedrag, bijvoorbeeld eetstoornissen en zelfdoding,
 • bevordering en verheerlijking van seksuele uitbuiting,
 • tonen van geweld, andere vormen van misbruik of mishandeling of oproepen daartoe,
 • tonen en bevorderen van pesterijen, intimidatie, persoonlijkheidsschendingen (bijv. doxing).

II. Illegale en frauduleuze bedrijfsactiviteiten

Jimdo biedt een platform voor eerlijke en wettige bedrijfsactiviteiten. Illegale bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan en wordt door ons verwijderd zodra ze ontdekt worden.

Drugs en verdovende middelen

Onder drugs en verdovende middelen worden alle stoffen verstaan in de zin van artikel 1, lid 1 jo. bijlagen I-III van de Duitse wet op verdovende middelen [BtMG].

Bovendien zijn nieuwe psychoactieve stoffen ("legal highs") zoals badzout en kruidenmengsels, bepaalde planten en kruidenproducten zoals peyote-cactussen, coca-thee en paddenstoelen die psilocybine bevatten ("paddo's") verboden, evenals toebehoren en artikelen voor de productie van verdovende middelen of "legal highs".

Het is in het bijzonder niet toegestaan websites te gebruiken om:

 • de handel of andere bemiddeling in verdovende middelen mogelijk te maken of te bevorderen,
 • informatie, plannen en recepten voor de productie van drugs en verdovende middelen te verspreiden,
 • het gebruik van drugs en verdovende middelen te bagatelliseren of actief te promoten en er reclame voor te maken.

Wapens en gevaarlijke voorwerpen

Onder wapens verstaan we vuurwapens of andere, even gevaarlijke voorwerpen. Bovendien worden alle draagbare voorwerpen die bedoeld zijn of door hun aard bijzonder geschikt zijn om mensen mee te verwonden, in het bijzonder snij- en slagwapens, als wapens beschouwd (art. 1, lid 2 van de Duitse Wapenwet [WaffG]).

Tot deze voorwerpen behoren ook toebehoren bij en onderdelen van wapens, in het bijzonder munitie, maar ook replica's en explosieven, airsoft-wapens, knipmessen of messen met een vast lemmet en een lengte van meer dan 12 cm (art. 42a van de Duitse wapenwet [WaffG]) en instructies voor het maken van wapens (bijvoorbeeld via 3D-printen).

Jimdo-websites mogen daarom niet gebruikt worden om dit soort wapens of gevaarlijke voorwerpen te promoten, verkopen, kopen, ruilen, produceren of op een andere manier te verkrijgen.

Bedreigde dier- en plantsoorten

Bij Jimdo streven we ernaar onze planeet en haar flora en fauna duurzaam en met respect te behandelen. Het behoud van de aarde in al haar verscheidenheid voor toekomstige generaties heeft voor ons de hoogste prioriteit. Daartoe moeten dieren en planten beschermd worden.

Daarom verbieden we websites waarop de volgende dier- en plantensoorten of voorwerpen die van dieren of planten zijn afgeleid te koop worden aangeboden of op een andere manier worden verkregen:

 • items die gemaakt zijn van of met bedreigde of met uitsterven bedreigde diersoorten (zie daarvoor Listed Animals (fws.gov) Appendix),
 • ivoor of botten van ivoordragende dieren, met inbegrip van slagtanden, elandivoor, fossiel ivoor en mammoetivoor,
 • diensten om het stropen van bedreigde diersoorten te coördineren. \

Gereglementeerde verkoop van waren en bijzondere diensten

Gebruikers mogen de door hen gemaakte Jimdo-website niet gebruiken om de volgende producten en diensten aan te bieden:

 • CBD (Cannabidiol),
 • alcohol,
 • tabak,
 • tabaksproducten (bv. vloeistoffen, pruimtabak, snuiftabak, enz.) en apparaten die voor de consumptie daarvan bedoeld zijn (bv. e-sigaretten, vape-pennen, enz.),
 • alle seksuele diensten. \

Handel in, betaling met of mining van cryptomunten

Aangezien cryptomunten vaak gebruikt worden in verbinding met illegale praktijken, mogen gebruikers op hun websites virtuele valuta’s zoals Bitcoin en Ethereum en andere cryptomunten niet aanbieden. Hetzelfde geldt voor contracten voor het delven (‘mining‘) van virtuele valuta’s. \

Vervalste documenten

Jimdo-websites mogen niet gebruikt worden om vervalste documenten te vervaardigen, te verspreiden, te verkopen of er reclame voor te maken, of om instructies voor het vervaardigen van vervalsingen te publiceren.

Hieronder vallen in het bijzonder:

 • vaccinatiebewijzen of andere gezondheidscertificaten,
 • identiteitsbewijzen,
 • rijbewijzen,
 • diploma‘s. \

Frauduleuze handelingen en concurrentiebeperkend gedrag

Jimdo bevordert eerlijke en open concurrentie en verbiedt concurrentiebeperkende of -verstorende praktijken. Bovendien moeten consumenten en ondernemers tegen fraudeurs worden beschermd.

Daarom zijn de volgende soorten Jimdo-websites verboden:

 • sites die ondernemers of consumenten schade toebrengen door hen over bepaalde zaken te misleiden en van hen te profiteren,
 • sites die piramidespelen en ponzischema’s, multilevelmarketing of vergelijkbaar aanbieden,
 • sites waarop kansspelen, lotto- en roulettesystemen en sportweddenschappen aangeboden worden,
 • sites die gebruikt worden om ongevraagde reclame of spam te versturen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: ongevraagde en hinderlijke reclame via e-mail, kettingbrieven, en inhoud voor SEO- of zoekmachinespam),
 • sites die gebruikt worden voor het downloaden of anderszins verspreiden van bestanden of programma's die virussen, trojans, keyloggers, of andere malware bevatten die de werking van hardware, software, of andere telecommunicatieapparatuur kunnen belemmeren,
 • sites waarop software en diensten aangeboden worden die bedoeld zijn om spamberichten te versturen of e-mailadressen te verzamelen,
 • sites die gebruikt worden om illegaal inloggegevens en/of wachtwoorden voor andere websites, software of diensten te verkrijgen (“phishing“),
 • sites die gebruikt worden om kredietkaartgegevens, of andere soorten bankgegevens, persoonlijke contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-maillijsten en adressen, burgerservicenummers, en soortgelijke vertrouwelijke informatie vast te leggen, te uploaden, of op andere wijze toegankelijk te maken,
 • sites die artikelen of inhoud verkopen die de aanwezigheid op sociale media (bv. Facebook, Instagram, TikTok, enz.) kunstmatig opblazen via kliks, profielbezoeken, "vind ik leuk" of abonnees,
 • sites waarop artikelen of inhoud aangeboden worden die verband houden met lidmaatschapsrekeningen, vouchers, coupons, codes, virtuele tijdkredieten, vermeende premium- of VIP-toegang,
 • sites waarop artikelen of inhoud aangeboden worden die verband houden met ruilbeurzen (“file sharing”) of die dienen als linkverzamelingen voor inhoud op ruilbeurzen.

III. Strafbare en beledigende inhoud

Jimdo zet zich ervoor in dat leden van de Jimdo Community op een respectvolle, geweldloze en niet-discriminerende manier met elkaar omgaan. Wij tolereren geen websites die deze principes schenden en die in bepaalde situaties zelfs strafrechtelijk vervolgd zouden kunnen worden. Wanneer de situatie daarom vraagt, zullen wij deze sites bij de politie aangeven.

“Hate speech” en “fake news”

Wij staan voor een brede waaier aan meningen, zijn ruimdenkend en tolerant. We zijn ons ervan bewust dat meningen kunnen verschillen. We zetten ons in voor een open debat en steunen een breed discours.

Daarbij mag de waardigheid van mensen echter niet worden aangetast, mogen bepaalde groepen en minderheden niet worden gedenigreerd, uitgesloten, opgejaagd of mogen andere mensen niet worden aangezet tot geweld tegen hen.

De volgende inhoud wordt daarom op websites niet getolereerd:

 • beledigingen, smaad, laster, haat, opruiing en dreiging met geweld of oproepen tot geweld (“hate speech”),
 • beweringen waarvan bewezen is dat ze onjuist zijn, of leugens over wetenschappelijke, politieke of andere zaken, evenals misleidende informatie en beweringen die het algemeen welzijn in gevaar brengen (d.w.z. nepnieuws). Deze beperking heeft in het bijzonder betrekking op het volgende:
  • desinformatie over medische aspecten van de lichamelijke gezondheid van mensen (bijv. het opzettelijk verspreiden van valse informatie over het vermeende effect van vaccins),
  • beweringen dat de Bondsrepubliek Duitsland niet bestaat en dat haar instellingen bestreden moeten worden ("Reichsbürger"),
  • complottheorieën (zowel die welke potentieel gevaarlijk zijn, als die waarvan bewezen is dat ze onwaar zijn).

Bescherming van kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren hebben speciale bescherming nodig. Toegang tot het internet kan betekenen dat kinderen en jongeren inhoud te zien krijgen die gevaarlijk is, en ze kunnen zelfs zelf het slachtoffer worden van geweld of (seksueel) misbruik.

Als bedrijf dat een deel van de online wereld mede vorm geeft, vinden we dat we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben tegenover kinderen en jongeren en daarom nemen we resoluut maatregelen tegen de volgende websites:

 • sites die kinder- en/of jeugdpornografische inhoud publiceren, verspreiden of te koop aan te bieden,
 • sites die instructies voor seksueel misbruik van kinderen verspreiden,
 • sites die sekspoppen verkopen die op kinderen lijken,
 • sites die waarop minderjarigen te zien zijn die niet volledig gekleed zijn, of modelfoto's en -video's van minderjarigen in het algemeen,
 • sites die inhoud bevatten die in strijd is met het VN-verdrag inzake de rechten van het kind,
 • sites die tekeningen, animaties of andersoortige tekeningen publiceren waarop kinderen en jongeren te zien zijn die aan de hierboven genoemde criteria voldoen.

Nationaalsocialistische en opruiende inhoud

Nationaalsocialistisch gedachtengoed en gedragingen die gericht zijn op het verstoren van de openbare vrede zijn niet verenigbaar met de waarden van Jimdo. Wij veroordelen elke verheerlijking of bagatellisering van het naziregime en nemen resoluut maatregelen tegen de publicatie van dit soort inhoud.

De volgende inhoud, waren of daarmee vergelijkbare producten worden op Jimdo-websites niet getolereerd:

 • medailles of insignes die in verband worden gebracht met de nazidictatuur, of andere versierselen die bij naziorganisaties horen (bijv. insignes en armbanden van het Legioen Condor),
 • alle artikelen of inhoud met een afbeelding van Adolf Hitler en andere vooraanstaande nazifunctionarissen, en voorwerpen met een hakenkruis of symbolen die in strijd zijn met de Duitse grondwet,
 • alle artikelen of inhoud met symbolen die beschouwd worden als in strijd met de Duitse grondwet,
 • alle artikelen of inhoud die de genocide op de Europese Joden en andere etnische groepen, en de gebeurtenissen die in de concentratiekampen hebben plaatsvonden ontkennen, verheerlijken of bagatelliseren,
 • boeken en andere gegevensdragers met discriminerende en vernederende inhoud over de nazi-ideologieën en de expansiepolitiek van de nationaalsocialisten (o.a. niet-geannoteerde versies van Adolf Hitlers boek Mein Kampf en andere publicaties die de oorlog verheerlijken),
 • artikelen of inhoud die het nationaalsocialisme of verwante organisaties verheerlijken of bagatelliseren,
 • kledingmerken die door extreemrechtse groepen gebruikt worden om zich te identificeren,
 • artikelen of inhoud die verwijzen naar extremistische en/of organisaties die in strijd zijn met de Duitse grondwet.

IV. Intellectueel eigendom

Jimdo hecht er bijzonder veel belang aan dat de intellectuele eigendom van creatieve mensen beschermd wordt. Zodra we kennis krijgen van dergelijke inbreuken op Jimdo-websites, zullen we actie ondernemen. Ga daarom, voordat je iets publiceert, altijd na of het inbreuk zou kunnen maken op de intellectuele eigendom van derden.

Beschermde intellectuele eigendom omvat in het bijzonder:

 • auteursrechten,
 • merkrechten,
 • octrooirechten,
 • modelrechten,
 • het recht op eigen naam en beeltenis.

V. Jimdo-infrastructuur

Het is van vitaal belang dat ons platform vlekkeloos werkt, zodat we jou en andere gebruikers de best mogelijke service kunnen bieden. Daarom tolereert Jimdo geen websites die erop gericht zijn:

 • de infrastructuur van Jimdo, de systemen van Jimdo of de met de diensten van Jimdo verbonden netwerken bloot te stellen aan onevenredige belasting (DOS- of DDOS-aanvallen),
 • de werking van de diensten, servers of netwerken van Jimdo op een andere manier te verstoren of te onderbreken,
 • via “scraping“ en “crawling“ toegang te krijgen tot de diensten, gebruikersaccounts, gelicentieerde inhoud of gebruikersinhoud van Jimdo,
 • de veiligheidsmaatregelen van de diensten, systemen of netwerken van Jimdo te omzeilen of uit te schakelen door "hacken", het "minen" van wachtwoorden of op enige andere ongeoorloofde of verboden manier,
 • de software van Jimdo te verstoren, de datanetwerken van Jimdo of onderaannemers van Jimdo te infiltreren,
 • virussen, trojans of andere malware naar het platform te zenden,
 • de diensten, systemen of netwerken van Jimdo, of verwante netwerken, te scannen en te onderzoeken om kwetsbare plekken of tekortkomingen in de beveiliging op te sporen,
 • trefwoorden voor zoekmachines, andere pay-per-click trefwoorden (zoals Google Ads), of domeinnamen die de Jimdo merken bevatten, evenals variaties of verkeerd gespelde versies van Jimdo, te kopen,
 • je eigen gebruikers-ID's en wachtwoorden of andere inloggegevens met derden te delen of beschikbaar te stellen.

VI. Inhoudelijke vragen en & “take-down-proces”

In het geval dat een overtreding wordt ontdekt of gemeld, zal Jimdo onmiddellijk actie ondernemen om de overtreding aan te pakken en de toepasselijke inhoud te blokkeren. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding behoudt Jimdo zich ook het recht voor de website te blokkeren en juridische stappen te ondernemen.

Als we een overtreding ontdekken, neemt Jimdo contact op met de beheerder van de website en informeert hem over de aanstootgevende inhoud. Tegelijkertijd wordt de beheerder van de website verzocht de aanstootgevende inhoud onmiddellijk te verwijderen.

Als hier niet op gereageerd wordt en de inhoud niet verwijderd wordt, zullen we verdere stappen ondernemen, zoals het deactiveren van de betrokken website. De websitebeheerder krijgt de gelegenheid om op de klacht te reageren, bijvoorbeeld per e-mail.