Gegevensverwerkingsovereenkomst

(A) De partijen hebben een serviceovereenkomst ("Hoofdovereenkomst") gesloten volgens welke Jimdo GmbH, Stresemannstr. 375, 22761 Hamburg, Duitsland ("Jimdo", de "Gegevensverwerker") de overeengekomen online service (de "Service") aan u ("Klant") aanbiedt.

(B) Krachtens Art. 28 1) van EU-verordening 2016/679 – Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"), volgens welke de verwerking moet worden uitgevoerd namens een verwerkingsverantwoordelijke, mag de Klant alleen een beroep doen op verwerkers die voldoende garanties bieden om ervoor te zorgen dat de technische en organisatorische maatregelen beantwoorden aan de voorschriften van de AVG en de rechten van de betrokkene worden beschermd. In overeenstemming met Art. 28 (3) van de AVG wordt de verwerking door een verwerker namens een verwerkingsverantwoordelijke geregeld in een overeenkomst die bindend is voor Jimdo met betrekking tot de Klant en waarin de materie en duur van de verwerking worden beschreven, alsook de aard en het doel van de verwerking, het soort_ Persoonsgegevens_, de categorieën van betrokkenen en de rechten en plichten van de Klant. In die overeenkomst worden met name de verplichtingen van Jimdo krachtens Art. 28 (3) van de AVG beschreven.

(C) Met deze overeenkomst, met inbegrip van de documenten waar hierin naar wordt verwezen, ("Gegevensverwerkingsovereenkomst" of** "GVO**"), willen de partijen de vereiste contractuele basis aanbieden voor de verwerking van Persoonsgegevens door Jimdo bij het leveren van Jimdo’s Service. Persoonsgegevens heeft de betekenis die in Artikel 4 (1) van de AVG is beschreven. Voor de doeleinden van deze GVO zijn de definities in de AVG van toepassing op alle _cursieve termen in deze GVO, _in het bijzonder de termen die beschreven zijn in Artikel 4 van de AVG. Subverwerkers betekent verwerkers van Jimdo, zijnde externe partijen die uit hoofde van deze GVO gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in de Hoofdovereenkomst om delen van de Service en eventueel gerelateerde technische ondersteuning te verlenen.

De partijen komen daarom als volgt overeen:

1. Omvang en details van de verwerking

 1. Voor de uitvoering van bepaalde delen van de Service krachtens de Hoofdovereenkomst verwerkt Jimdo _persoonsgegevens (Art. 4 (1) van de AVG) als Verwerker (Art. 4 (8) van de AVG) namens de Klant als_Verwerkingsverantwoordelijke (Art. 4 (7) van de AVG).
 2. De materie, de specifieke Service die door Jimdo wordt geleverd namens de Klant, de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen zijn beschreven in de Hoofdovereenkomst.
 3. De omvang en de details van de Service kunnen wijzigen, overeenkomstig de bepalingen van de Hoofdovereenkomst.

2. Rechten en plichten van de Klant

 1. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen die krachtens de AVG van toepassing zijn op de Verwerkingsverantwoordelijke, in het bijzonder de naleving van de beginselen inzake de verwerking van Persoonsgegevens krachtens hoofdstuk II van de AVG en de naleving van de rechten van de betrokkenen krachtens hoofdstuk III van de AVG.
 2. De bepalingen van deze GVO, met name de details van de verwerking overeenkomstig 1.2, dienen als algemene instructies om _Persoonsgegevens _te verwerken voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het leveren van de Service.
 3. Jimdo verbindt zich ertoe de Klant, op verzoek, te voorzien van alle nodige informatie over zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en, in het bijzonder, de uitvoering van de Technische en organisatorische maatregelen te bewijzen, zoals gedefinieerd in Artikel 32 van de AVG. Om de Klant in staat te stellen dergelijke toezichthoudende rechten en plichten uit te oefenen voor en tijdens de contractuele relatie, zal Jimdo op verzoek de Klant een uittreksel verschaffen van een onafhankelijke instantie in overeenstemming met Art. 42 van de AVG, d.w.z. een auditverslag geschreven door de functionaris voor gegevensbescherming betreffende de regelmatige controle van Jimdo's beheersysteem voor gegevensbescherming en de Technische en organisatorische maatregelen die Jimdo heeft genomen. Het verslag wordt in overeenstemming met de reguliere controle die door de functionaris voor gegevensbescherming van Jimdo wordt uitgevoerd, ten minste om de 24 maanden geactualiseerd.

3. Rechten en plichten van Jimdo

3.1 Jimdo verwerkt de Persoonsgegevens alleen na gedocumenteerde instructies van de Klant. Dit is eveneens van toepassing op doorgifte van Persoonsgegevens aan een Derde land of een internationale organisatie, uitgezonderd in gevallen waarin Jimdo wettelijk verplicht is om Persoonsgegevens te verwerken. In dergelijke gevallen zal Jimdo de Klant vóór de verwerking van deze wettelijke vereiste op de hoogte stellen, tenzij het Jimdo wettelijk verboden is om deze informatie te verschaffen, bijv. om gewichtige redenen van algemeen belang.

3.2 Jimdo verzekert dat personen die gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken waarop deze_ _GVO van toepassing is, verplicht zijn om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en eerder al vertrouwd zijn gemaakt met de gegevensbeschermingvoorschriften die betrekking hebben op hun werk.

3.3 Jimdo neemt alle Technische en organisatorische maatregelen die vereist zijn krachtens Art. 32 van de AVG. Details van de meest voorkomende maatregelen zijn hier beschreven. Deze maatregelen zijn onderhevig aan technologische vooruitgang en verbetering. Daardoor mag Jimdo deze maatregelen tijdens de looptijd van deze GVO wijzigen of aanpassen, voor zover Jimdo blijft voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

3.4 Jimdo brengt de Klant onverwijld op de hoogte nadat Jimdo kennis heeft genomen van een Inbreuk op persoonsgegevens met betrekking tot Persoonsgegevens waarop deze GVO betrekking heeft.

3.5 De Klant geeft hierbij toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens buiten de bedrijfsruimten van de verwerker (bijv. bij telewerken, thuiswerken, mobiel werken). Overeenkomstig de verwerking in dergelijke gevallen bepaalt Jimdo de passende Technische en organisatorische maatregelen die vereist zijn voor dit doel.

3.6 De Klant geeft hierbij algemeen toestemming voor de gebruikmaking van Subverwerkers (zoals bepaald in paragraaf "C" hierboven) voor het leveren van de Service. De Subverwerkers die momenteel voor Jimdo werken, zijn hier vermeld. De Klant is verplicht om zich via deze link minstens één keer per kalendermaand te informeren over wijzigingen in de lijst met Subverwerkers. Wijzigingen in de lijst met Subverwerkers zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden:

 • a) De Klant kan bezwaar maken (bijv. via e-mail of het contactformulier) tegen een update binnen de periode die vermeld is in de lijst met Subverwerkers, maar alleen als – rekening houdend met alle omstandigheden en door de belangen van beide partijen af te wegen – de update onredelijk is voor de Klant in verband met de bescherming van _Persoonsgegevens _waarop deze GVO van toepassing is. In dat geval zal Jimdo naar eigen goeddunken maatregelen nemen die het passend acht om de oorzaak van het bezwaar weg te nemen. Daarna zal Jimdo de Klant informeren over de getroffen maatregelen. Indien het bezwaar van de Klant niet binnen 30 dagen nadat Jimdo het bezwaar heeft ontvangen, naar tevredenheid van beide partijen is opgelost, kan elk van de partijen de Hoofdovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. In dat geval is paragraaf 3.9 van deze GVO van toepassing.

 • b) Indien Jimdo een Subverwerker inschakelt, wordt hetzelfde niveau van verplichting tot gegevensbescherming zoals vermeld in deze GVO_ _opgelegd aan die andere Subverwerker.

 • c) Indien die Subverwerker zijn verplichtingen tot gegevensbescherming niet nakomt, blijft Jimdo tegenover de Klant volledig aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van die Subverwerker.

3.7 Rekening houdend met de aard van de verwerking ondersteunt Jimdo de Klant door passende Technische en organisatorische maatregelen te nemen, voor zover dit mogelijk is, zodat de Klant kan voldoen aan de verplichting om te reageren op verzoeken om uitoefening van de rechten van de Betrokkene zoals beschreven in hoofdstuk III van de AVG inzake Persoonsgegevens waarop deze GVO van toepassing is.

3.8 Op verzoek verleent Jimdo redelijke bijstand aan de Klant zodat deze aan zijn verplichtingen krachtens Artikel 32 tot 36 van de AVG kan voldoen, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover Jimdo beschikt met betrekking tot Persoonsgegevens waarop deze GVO van toepassing is.

3.9 Vier weken na de beëindiging van de overeenkomst wist Jimdo alle Persoonsgegevens waarop deze GVO van toepassing is, met inbegrip van alle bestaande kopieën, tenzij het Unierecht of lidstatelijke recht de verdere opslag van de Persoonsgegevens vereist.

4. Doorgifte van Persoonsgegevens aan Derde landen

Jimdo en/of zijn Subverwerkers geven Persoonsgegevens waarop deze GVO van toepassing is, alleen doorgeven aan en/of verwerken in Derde landen wanneer aan de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk V van de AVG, is voldaan.

5. Contact

Bij eventuele vragen over deze Gegevensverwerkingsovereenkomst kunt u via e-mail of per post met Jimdo contact opnemen: Jimdo GmbH, Legal Department, Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg, Duitsland, privacy@jimdo.com

6. Slotbepalingen

6.1 Deze GVO wordt bij het sluiten van de Hoofdovereenkomst van kracht. De looptijd van deze GVO komt overeen met de looptijd van de Hoofdovereenkomst.

6.2 Jimdo is gerechtigd om deze GVO zoals vereist te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke wet of om de Service verder te ontwikkelen, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen de relatie tussen de Klant en Jimdo niet aanzienlijk zullen veranderen in het voordeel van Jimdo. Jimdo zal de Klant (30) dagen van tevoren in kennis stellen van eventuele wijzigingen in de voorwaarden van deze GVO alvorens deze van kracht worden. De kennisgeving mag worden verstrekt via e-mail of via het inloggedeelte van de Klant, alwaar de GVO kan worden gedownload en/of geprint. De gewijzigde GVO wordt van kracht indien de Klant binnen de in de kennisgeving vermelde termijn geen schriftelijk bezwaar indient (bijv. via e-mail) en de Service na afloop van die termijn blijft gebruiken. Jimdo zal de klant via de kennisgeving apart op de hoogte stellen van de gevolgen bij niet-aanvaarding. De beëindigingsrechten van zowel de Klant als Jimdo blijven ongewijzigd.

6.3 Indien een bepaling van deze GVO volledig of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige of onuitvoerbare bepaling samen te vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige of onuitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele weglatingen in deze GVO.

6.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze GVO en andere overeenkomsten tussen de Partijen, met name de Hoofdovereenkomst, hebben de bepalingen van deze GVO voorrang.

Details van de Verwerking

De volgende beschrijvingen bevatten de details van de gegevensverwerking in het kader van de door Jimdo geleverde Service. Het overzicht is een aanvulling op de Gegevensverwerkingsovereenkomst.

Onderwerp

Het onderwerp van de verwerking is het leveren van de Service zoals beschreven in de Hoofdovereenkomst.

Beschrijving van de ServiceLevering van de Service door Jimdo
Duur van de Verwerking

De duur van de verwerking wordt bepaald door de duur waarin de Service wordt geleverd.

Doel van de Verwerking
 • De verwerking dient om de Service te kunnen leveren zoals beschreven in de Hoofdovereenkomst.

 • Anonimisering van Persoonsgegevens voor gebruik door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Categorieën van Betrokkenen

Klanten van de Verwerkingsverantwoordelijke, klanten of bezoekers van de website of webshop van de verwerkingsverantwoordelijke, medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke, belanghebbenden.

Soorten Persoonsgegevens
 • Analytische gegevens
 • Communicatiegegevens en/of e-mailberichten
 • Informatie over de overeenkomst
 • Classificering van klanten
 • Klantgeschiedenis
 • Master data (bijv. contactgegevens)
 • Marketinggegevens
 • Bestelgegevens
 • Gebruiksgegevens van websitebezoekers
Sub/Verwerkers

De lijst met Subverwerkers is vanaf hier bereikbaar.