Algemene voorwaarden Jimdo

Belangrijke informatie: Voor gebruikers van Dolphin-diensten zijn tevens de aanvullende Dolphin Algemene voorwaarden van Jimdo van toepassing, tenzij in deze Algemene voorwaarden anders bepaald is.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) regelen de rechten en plichten in verband met het gebruik van de diensten van aanbieder Jimdo GmbH (hierna te noemen Jimdo of “wij”) en de Jimdo-gebruiker in verband met het gebruik van onze diensten en de overige services, toepassingen, mobiele applicaties en functies die door Jimdo worden aangeboden, tenzij wij uitdrukkelijk anders vastleggen.

1.2 Uitsluitend onze AV zijn van toepassing. Voorwaarden die strijdig zijn met deze AV of van deze AV afwijkende voorwaarden van de Jimdo-gebruiker worden niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Deze AV gelden ook indien wij in kennis van strijdige voorwaarden of van deze AV afwijkende voorwaarden van de Jimdo-gebruiker onze diensten zonder voorbehoud aan de Jimdo-gebruiker leveren.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt - tenzij individueel anders overeengekomen - pas tot stand nadat het registratieproces volledig is voltooid. Het registratieproces is pas volledig voltooid wanneer wij dit per e-mail hebben medegedeeld.

2.2 De Jimdo-gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid deze AV (tekst overeenkomst) te printen. Hiervoor kan de printfunctie van de browser gebruikt worden.

2.3 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het sluiten van een overeenkomst. Het staat ons vrij het aanbod van een Jimdo-gebruiker tot het sluiten van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

2.4 Voorwaarde voor registratie van een Jimdo-website is dat de Jimdo-gebruiker minimaal 16 jaar oud is. Jimdo registreert bewust geen enkele informatie van minderjarigen of andere personen die uit hoofde van de wet niet bevoegd zijn tot het gebruik van onze diensten en websites. Indien ons bekend wordt dat wij persoonsgegevens van minderjarigen hebben geregistreerd, zullen wij deze onmiddellijk vernietigen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

2.5 Voor het exploiteren van een webshop op een Jimdo-pagina door een Jimdo-gebruiker geldt de minimumleeftijd van 18 jaar.

3. Onze diensten

3.1 Jimdo stelt een online dienst ter beschikking waarmee de Jimdo-gebruiker een account (Jimdo-account) kan aanmaken. Via dit Jimdo-account kan de Jimdo-gebruiker een of meer Jimdo-pagina's (hierna te noemen “Jimdo-pagina('s) of “Jimdo-website(s)”) bouwen, beheren en bewerken. Met de ter beschikking gestelde dienst kan de gebruiker het ontwerp van zijn Jimdo-website aanpassen, eigen content plaatsen en/of een webshop exploiteren.

3.2 Jimdo biedt zijn dienst in verschillende versies aan die worden omschreven als "pakketten". Alle actuele details over deze betaalde en gratis pakketten zijn te vinden op https://nl.jimdo.com/prijzen/.

3.3 De vrijwillige, gratis services en diensten van de aanbieder kunnen te allen tijde beëindigd worden. De Jimdo-gebruiker heeft in dat geval geen recht op voortzetting van de service.

3.4 In bepaalde dienstenpakketten kan op de openbare Jimdo-website reclame worden getoond. De Jimdo-gebruiker is niet bevoegd de geplaatste reclame te bewerken, verwijderen of af te schermen.

3.5 De door de gebruiker aangemaakte Jimdo-pagina wordt via een door de gebruiker gekozen of door het systeem gegenereerd subdomein gepubliceerd. De Jimdo-gebruiker is niet bevoegd een domein met een externe host te linken aan een gratis Jimdo-pagina of de gratis Jimdo-pagina te tonen in een externe website (bijv. via een frame of iFrame).

3.6 In de bewerkingsmodus van alle Jimdo-producten registreren wij gegevens met behulp van Google Analytics ten behoeve van de kwaliteitsborging. Het registreren van deze gegevens geschiedt pagina-overschrijdend. De hiermee verzamelde informatie gebruiken wij om fouten te verhelpen en de gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod verder te verbeteren. Wij behouden ons het recht voor gebruik te maken van systemen voor webanalyse. Wij zullen daarover informatie verstrekken via onze privacyverklaring. Wij zien erop toe dat er voor de inzet van webanalysesystemen een zorgvuldige selectie plaatsvindt bij de keuze van de desbetreffende aanbieder en dat de wettelijke voorwaarden voor de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd bij de toepassing ervan.

3.7 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor gebruik te maken van de diensten van derden met inachtneming van de voor Jimdo geldende juridische voorschriften voor het leveren van de diensten alsmede de overeenkomst inzake gegevensverwerking in opdracht.

3.8 Jimdo kan voor de uitbreiding van de dienstenpakketten diensten van derden aanbieden die geïntegreerd kunnen worden in de internetpagina's van de Jimdo-gebruiker. De AV en verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens van deze derden zijn van toepassing op de aard en omvang van hun inzet, waar wij specifiek naar verwijzen. Gebruik van deze diensten van derden is voor eigen risico; Jimdo is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door de inzet van de diensten van derden. U dient de verklaring omtrent de beveiliging van persoonsgegevens en algemene voorwaarden van deze derden altijd te controleren voordat u overgaat tot integratie of koppeling van hun diensten, aangezien zij via de integratie toegang kunnen krijgen tot de door u bepaalde persoonsgegevens. Zo kunnen persoonsgegevens die Jimdo doorgeeft aan een account van een derde aanbieder of een platform (bijv. een social media-account) afhankelijk van de voorwaarden voor de beveiliging van persoonsgegevens of het platform bijvoorbeeld weer worden doorgegeven aan bepaalde derden, inclusief het algemeen publiek.

3.9 Al naar gelang van het gekozen dienstenpakket bieden wij gebruikers de mogelijk tot integratie van door Jimdo ter beschikking gestelde webanalyse-instrumenten op basis van Google Analytics. De gebruikers krijgen in dat geval toegang tot onze webanalysegegevens die hun Jimdo-websites betreffen.

3.10 Jimdo behoudt zich het recht voor diensten of functies uit te breiden, te wijzigen, te schrappen en te verbeteren, met name indien zulks bijdraagt aan de technische vooruitgang, noodzakelijk lijkt of om misbruik te voorkomen. Wij voeren dergelijke wijzigingen uitsluitend door indien redelijkerwijze van de Jimdo-gebruiker verwacht mag worden dat deze ermee akkoord gaat of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

3.11 De presentatie en vormgeving van het administratiegedeelte (bijv. in het dashboard of CMS) valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Jimdo. Jimdo behoudt zich het recht voor om productgerelateerde advertenties en andere commerciële of gesponsorde inhoud weer te geven in het administratiegedeelte die volgens Jimdo waardevol of nuttig kan zijn voor de Jimdo-gebruiker bij het creëren, vormgeven of onderhouden van zijn Jimdo-website. Om te ervaren hoe tevreden de gebruiker met de Jimdo-producten is behoudt Jimdo zich het recht voor gebruikersenquêtes in het administratiegedeelte van de website en/of (als de gebruiker daar toestemming voor gegeven heeft) per e-mail aan de Jimdo-gebruiker te sturen. De gebruiker besluit voor elke enquête zelf of hij wenst deel te nemen en welke informatie hij Jimdo geeft (art. 6 lid 1a AVG).

4. Persoonsgegevens

4.1 De Jimdo-gebruiker garandeert dat de door hem opgegeven persoonsgegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. In bepaalde gevallen behouden wij ons het recht voor te verzoeken om een geschikt identiteitsbewijs.

4.2 De Jimdo-gebruiker is verplicht zijn persoonsgegevens actueel te houden.

4.3 Om gebruik door onbevoegde derden te voorkomen is de Jimdo-gebruiker verplicht zijn toegangsgegevens geheim te houden. Wanneer de Jimdo-gebruiker reden heeft om aan te nemen dat onbevoegde derden op de hoogte zijn of kunnen zijn van zijn toegangsgegevens dient hij ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Jimdo-gebruiker is in dat geval tevens verplicht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

4.4 De Jimdo-gebruiker gaat ermee akkoord dat hij in verband met contractuele doeleinden (bijv. facturen, belangrijke informatie over de overeenkomst of ingrijpende technische wijzigingen) elektronische berichten van Jimdo ontvangt. Het is daarom buitengewoon belangrijk dat de gegevens van het Jimdo-account (“account”) actueel gehouden worden. Jimdo aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid indien u geen berichten ontvangt per e-mail, omdat uw e-mailadres niet correct/actueel is. De Jimdo-gebruiker kan zijn toestemming voor de ontvangst van deze informatie langs de digitale weg te allen tijde voor de toekomst intrekken door een mededeling aan Jimdo (datenschutz@jimdo.com). In dat geval behoudt Jimdo zich het recht voor uw Jimdo-account overeenkomstig punt 14 resp. 3.3 te sluiten.

5. Algemene verplichtingen van de Jimdo-gebruiker

5.1 De Jimdo-gebruiker is verantwoordelijk voor alle content die hij toegankelijk maakt of opslaat op Jimdo-websites. Wij zijn niet verplicht de Jimdo-pagina's van de Jimdo-gebruiker te controleren op eventuele schendingen van de wet.

5.2 De Jimdo-gebruiker is verplicht alle in het desbetreffende land geldende wettelijke voorschriften alsmede die van de Bondsrepubliek Duitsland na te leven. Dit geldt expliciet voor de eventueel aanvullende geldende wettelijke voorschriften voor de exploitatie van een webshop.

5.3 De Jimdo-gebruiker dient eigener beweging het wettelijk verplichte colofon te plaatsen (of de daarmee overeenkomende in het land van gebruik van toepassing zijnde wettelijke verplichting na te leven). Een colofon (gegevens van de aanbieder) dient geplaatst te zijn zodra de internetpagina door derden geopend kan worden. Indien de Jimdo-gebruiker een onderneming is, dient er te allen tijde een natuurlijke persoon aangewezen te zijn als contactpersoon voor Jimdo. Wij dienen onverwijld geïnformeerd te worden bij wijziging van de contactpersoon.

5.4 Jimdo maakt regelmatig reservekopieën (back-ups) van zijn webservers. Individuele Jimdo-pagina's en/of content kunnen niet hersteld worden via deze back-ups. Het opslaan en beveiligen van gegevens en/of content van Jimdo-pagina's behoort tot de verantwoordelijkheid van de Jimdo-gebruiker. Jimdo-gebruikers dienen regelmatig back-ups te maken van alle content van hun Jimdo-pagina('s) om te schade door het verlies van gegevens te voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor gegevens over producten en kopers. Meer informatie hierover hebben wij samengevat in dit artikel: https://nl-help.jimdo.com/basiskennis/veelgestelde-vragen/backup-maken/

5.5 De webwinkeloplossingen van Jimdo voldoen niet aan de basisprincipes voor het goed bijhouden en bewaren van boeken, verslagen en documenten in elektronische vorm, alsmede voor gegevenstoegang (GOBD). Jimdo verstrekt geen facturen, kwitanties of andere fiscaal relevante documenten voor de winkeleigenaar. De Jimdo-gebruiker is verantwoordelijk voor de opslag van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, in het bijzonder het handels- en belastingrecht.

5.6 De Jimdo Shop-oplossingen voldoen niet aan alle vereisten voor de online verkoop van de volgende artikelen:

 • films of computerspellen met een leeftijdsbeperking voor kinderen en minderjarigen krachtens § 14 JuSchG (wet ter bescherming van minderjarigen);
 • alcoholische dranken, tabakswaar en andere nicotine bevattende producten;
 • producten die cannabidiol (CBD) bevatten en;
 • andere voor minderjarigen schadelijke inhoud, zoals geschetst in de wet ter bescherming van minderjarigen (JuSchG). In het geval dat de gebruiker goederen of diensten aanbiedt die onderworpen zijn aan de wet ter bescherming van minderjarigen of soortgelijke wetgeving in het betreffende land, is het raadzaam contact op te nemen met een bevoegde gespecialiseerde advocaat of deskundige. De verkoop van dergelijke producten of diensten via het Jimdo-systeem wordt niet aanbevolen door Jimdo en wordt tevens niet door Jimdo ondersteund, en geschiedt geheel op eigen risico.

5.7 De Jimdo-gebruiker mag de beheerde content van onze designsjablonen (foto's, teksten, lay-out, lettertypes) uitsluitend gebruiken op zijn Jimdo-website. Publicatie van deze content elders, bijv. in gedrukte media of op andere platforms is verboden.

6. Verboden handelingen

6.1 Het is de Jimdo-gebruiker verboden handelingen te plegen op Jimdo-pagina's die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, die inbreuk maken op rechten van derden of in strijd zijn met de beginselen van de bescherming van minderjarigen. Het is de Jimdo-gebruiker verboden het volgende te publiceren, te verspreiden, aan te bieden of er reclame voor te maken:

 • Pornografische, onzedelijke of obscene content;
 • Content, diensten en/of producten die in strijd zijn met de wet of neerkomen op oplichting en bedrog;
 • Content waarmee oorlog, terreur en ander geweld tegen mensen of dieren wordt verheerlijkt of gebagatelliseerd;
 • Content waarmee andere gebruikers of derden op grond van leeftijd, etnische of sociale afkomst, taal, religie, lichamelijke of mentale beperking, eslacht, seksuele oriëntatie etc. worden beledigd of belasterd;
 • Content resp. communicatie die geschikt is om racisme, radicalisme, fascisme, fanatisme, haat, fysiek of mentaal geweld of wederrechtelijke handelingen te bevorderen resp. te ondersteunen (expliciet of impliciet) of op andere wijze inbreuk te maken op de goede zeden;
 • Content die geschikt is om anderen te beledigen, verloochenen, bedreigen of belasteren;
 • Content, diensten en/of producten die beschermd worden door de wet of door rechten van derden (bijv. auteursrechten) zonder daartoe uitdrukkelijk bevoegd te zijn.

Deze verplichtingen gelden eveneens voor door de Jimdo-gebruiker op zijn Jimdo-website geplaatste verwijzingen (hyperlinks) naar content van deze aard op externe platforms of diensten.

6.2 Los van een eventuele overtreding van de wet bij publicatie van eigen content (bijv. door het plaatsen van links) op Jimdo-pagina's zijn de volgende activiteiten verboden:

 • het verspreiden van virussen, trojan horses en andere malware;
 • het verzenden van junk-, spam- of scammails of kettingbrieven;
 • Gebruiken van een Jimdo-website voor spam en het aanmaken van gratis Jimdo-websites voor linkbuilding resp. SEO-spam;
 • het lastigvallen van anderen, bijv. door ongewenst veelvuldig persoonlijk contact van de ander alsmede het bevorderen of ondersteunen van dit soort overlast;
 • het oproepen van anderen tot het prijsgeven van wachtwoorden of persoonsgegevens voor commerciële of onwettige dan wel wederrechtelijke doeleinden (phishing);
 • Het publiceren, verspreiden, aanbieden van of reclame maken voor bonussystemen, paid4mail-services, pop-up services, piramidesystemen of daarmee vergelijkbare systemen voor marketing- of reclamedoeleinden;
 • Het aanbieden van kansspelen of sportweddenschappen zonder vergunning van de bevoegde autoriteiten;
 • Commerciële bemiddeling bij kredieten resp. particuliere kredieten zonder schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten;

6.3 Voorts is elke handeling verboden die het storingsvrij functioneren van Jimdo-systeem kan aantasten.

6.4 Mocht Jimdo wegens wederrechtelijke content die de Jimdo-gebruiker plaatst op zijn website als derde of medeveroorzaker van storing worden aangesproken (bijv. ten behoeve van stoppen, herroepen, corrigerende maatregelen, schadevergoeding, enz.) dan is de Jimdo-gebruiker verplicht alle kosten te vergoeden die Jimdo daartoe moet maken. De Jimdo-gebruiker is tevens verplicht Jimdo te ondersteunen bij de verdediging tegen dergelijke vorderingen.

6.5 Het verzenden van e-mails aan een grote groep ontvangers (newsletters, reclame) via het Jimdo-mailsysteem is verboden. Onder het begrip “grote groep” verstaan wij de door onze mailaanbieder Rackspace vastgestelde en op de CAN_SPAM Act gebaseerde definitie: het verzenden van een e-mail aan meer dan 200 personen. De door ons gebruikte e-mailsystemen reageren automatisch op verzending van dit type e-mails en blokkeren de toegang tot het desbetreffende mailaccount en het mailbeheer op de Jimdo-website. Bij herhaaldelijke overtreding behouden wij ons het recht voor de toegang tot de e-mail permanent te blokkeren.

7. Domeinregistratie, opzegging, wisselen van provider

7.1 Bij het gebruik van dienstenpakketten tegen betaling (hierna “betaalde dienstenpakketten” of "premiumpakketten") heeft de Jimdo-gebruiker de mogelijkheid domeinen te registreren of te verhuizen. Bij de ter beschikkingstelling en/of het onderhoud van domeinen treden wij tussen de Jimdo-gebruiker en de desbetreffende organisatie voor de toewijzing van domeinen (“registrar”) op als bemiddelaar. De verschillende top-level domains (bijv. “.NL” of “.COM”) worden beheerd door diverse, doorgaans nationale organisaties. Elke organisatie voor de toekenning van domeinen hanteert haar eigen voorwaarden voor de registratie en het beheer van domeinen. Aanvullend gelden daarom de voor het te registreren domein doorslaggevende registratievoorwaarden en richtlijnen, bijv. bij DE-domeinen de DENIC-registratievoorwaarden en de DENIC-registratierichtlijnen van DENIC e.G. Deze maken deel uit van de overeenkomst. Voor de registratie van andere top-level domeinen gelden de relevante voorwaarden van de instantie die ze heeft toegewezen. Hier dienen de voorwaarden te worden opgevraagd.

7.2 Bij de registratie van domeinen is de Jimdo-gebruiker verplicht de gegevens van de domeinhouder (“owner-c”) en de administratieve contactpersoon (“admin-c”) correct en volledig te vermelden. Voorts is hij verplicht behalve zijn naam ook een geldig postadres (geen postbus of anoniem adres) alsmede een e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. Bij veranderingen in deze gegevens is de Jimdo-gebruiker verplicht ons onverwijld te informeren.

7.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen wij de mogelijkheid bieden het gewenste domein aan te vragen bij de bevoegde registrar. Wij zijn bevoegd een domein pas na betaling van de voor de registratie verschuldigde bedragen te laten activeren. Wij hebben geen invloed op de toekenning van een domein door de organisatie. Wij kunnen derhalve niet garanderen dat het door de Jimdo-gebruiker aangevraagde domein wordt toegekend en evenmin dat er aan toegekende domeinen rechten van derden verbonden zijn of op termijn ongewijzigd blijven. De informatie van de aanbieder of een bepaald domein nog vrij is baseren wij op informatie van derden en heeft uitsluitend betrekking op het tijdstip waarop deze informatie wordt opgevraagd bij de aanbieder. Pas na registratie van het domein door de Jimdo-gebruiker en na inschrijving in de databank van de registrar wordt het domein toegekend aan de Jimdo-gebruiker.

7.4 De Jimdo-gebruiker is verplicht vóór het aanvragen van een domein te controleren of het geen inbreuk maakt op de rechten van derden of de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

7.5 Gratis wijziging van het aangevraagde domein na registratie bij de desbetreffende registrar is uitgesloten. Los daarvan kan tegen betaling wel een extra domein worden geregistreerd en gekoppeld aan de Jimdo-pagina. Mocht een aangevraagd domein na het doorgeven van de aanvraag aan de registrar al vergeven zijn, dan kan de Jimdo-gebruiker een ander domein kiezen. Indien de Jimdo-gebruiker afzonderlijke domeinen heeft opgezegd of moeten opzeggen in verband met bindende besluiten bij domeinconflicten, kan geen aanspraak worden gemaakt op een gratis vervangend domein.

7.6 Via ons geregistreerde domeinen kunnen door de Jimdo-gebruiker met inachtneming van deze AV en onder de desbetreffende voorwaarden van de toewijzende instantie worden overgedragen (transferred) aan een andere aanbieder, mits deze het desbetreffende top-level domein (bijv. “.NL”) aanbiedt en de wisseling van provider conform de noodzakelijke omstandigheden en technische eisen ondersteunt. Indien de Jimdo-gebruiker een consument is, is een dergelijke transfer pas mogelijk na het verstrijken van de wettelijke termijn voor herroeping van een overeenkomst op afstand. Een dergelijke wisseling laat desbetreffende contractuele verhouding van betaalde pakketten onverlet. Overeenkomsten met ons kunnen uitsluitend afzonderlijk worden opgezegd. Alle mededelingen, en in het bijzonder opzegging van een domein, wisseling van provider of schrappen van een domein, dienen schriftelijk te geschieden of kunnen voor zover zulks in uw administratiezone wordt aangeboden, elektronisch worden gedaan door de Jimdo-gebruiker. Wanneer wij een verzoek om wisseling van provider niet tijdig kunnen honoreren omdat de nieuwe provider of de Jimdo-gebruiker dit te laat heeft ingediend of niet voldaan is aan de noodzakelijke voorwaarden, zijn wij of de desbetreffende provider voor het domein uitdrukkelijk bevoegd het opgezegde domein met ingang van de datum van opzegging te laten schrappen bij de toewijzende instantie (“CLOSE”).

7.7 De Jimdo-gebruiker is verplicht ons onmiddellijk te informeren indien hij de rechten op een voor hem geregistreerd domein verliest.

7.8 Indien aannemelijk is dat derden aanspraak kunnen maken op een domeinnaam, behouden wij ons het recht voor de desbetreffende domeinnaam te blokkeren totdat het geschil is opgelost. Indien wij een domeinnaam op bovenomschreven gronden blokkeren, laat dit de verplichtingen van de Jimdo-gebruiker jegens ons onverlet. De Jimdo-gebruiker verklaart zich akkoord met alle maatregelen die wij dienen te treffen voor uitvoering van uitvoerbare besluiten of beschikkingen. De Jimdo-gebruiker vrijwaart ons voorts van vorderingen van derden, met inbegrip van kosten en nadelige gevolgen.

8. Blokkering van de toegang

8.1 Wij kunnen de toegang tot onze diensten tijdelijk of permanent blokkeren bij concrete aanwijzingen dat de Jimdo-gebruiker inbreuk maakt of heeft gemaakt op deze AV en/of indien wij een ander gerechtvaardigd belang hebben bij blokkering.

8.2 Blokkering van de toegang kan voorts geschieden indien de Jimdo-gebruiker langer dan 30 dagen in verzuim is met de betaling. In dat geval zijn wij voorts bevoegd het domein namens hem te laten schrappen bij de desbetreffende toewijzende instantie (“CLOSE”).

8.3 Bij ons besluit omtrent blokkering zullen wij de gerechtvaardigde belangen van alle betrokken partijen naar behoren in acht nemen.

8.4 Indien een Jimdo-gebruiker zich niet binnen 180 dagen aanmeldt op zijn gratis Jimdo-pagina, zijn wij bevoegd deze website en alle daar aanwezige content onherroepelijk te schrappen.

9. Storingen

9.1 Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze services en diensten zoveel mogelijk zonder onderbrekingen gebruikt kunnen worden. De Jimdo-gebruiker onderkent evenwel dat het om technische redenen of door externe factoren (bijv. uitval van het communicatienetwerk, stroomstoring, hardware- en softwarefouten) niet mogelijk is de ononderbroken beschikbaarheid te waarborgen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op optimale beschikbaarheid. Tijdelijke beperkingen van de toegankelijkheid zijn geen grond voor aanspraak op de garantie en evenmin reden tot opzegging op bijzondere gronden. De actuele status van ons systeem kan hier worden bekeken.

9.2 Indien onze diensten gratis worden uitgevoerd voor de Jimdo-gebruiker kan hij uitsluitend aanspraak maken op het gebruik van onze diensten in het kader van de door ons feitelijk gerealiseerde beschikbaarheid.

9.3 Voor betaalde diensten waarborgen wij een beschikbaarheid van 98% op jaarbasis voor zover dat in onze macht ligt. Regelmatig onderhoud dat elke week 4 uur in beslag kan nemen valt buiten de berekening van de beschikbaarheid. Wij spannen ons in om de onderhoudstijden zoveel mogelijk te beperken.

9.4 Voor storingsvrij gebruik van het Jimdo-systeem moet voldaan worden aan bepaalde systeemeisen. Het overzicht van alle huidige systeemeisen vindt u hier. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor storingen of beperkingen van het gebruik van andere systeemconfiguraties.

10. Voorwaarden voor de betaling

10.1 Voor het gebruik van betaalde dienstenpakketten alsmede extra diensten/diensten van derden zijn vergoedingen verschuldigd die vooraf voor de looptijd dienen te worden voldaan.

10.2 De betaalopties worden de Jimdo-gebruiker getoond bij de productinformatie en/of tijdens het bestelproces.

10.3 De facturen voor betaalde dienstenpakketten ontvangt de Jimdo-gebruiker in PDF-formaat.

10.4 Het desbetreffende factuurbedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur volledig te worden voldaan aan Jimdo tenzij anders is overeengekomen.

10.5 Als tijdstip waarop betalingen geacht worden tijdig te zijn voldaan geldt het moment waarop wij er zonder voorbehoud over kunnen beschikken.

10.6 Jimdo wikkelt alle betalingen af via een externe financiële dienstverlener. Dit zijn onder anderen Ingenico (Globalcollect), Paypal en Stripe. De Jimdo-gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat Jimdo betalingen uitsluitend via deze dienstverleners ontvangt resp. dat deze dienstverlener de desbetreffende bedragen mogen afschrijven. Bij overmaking dient de betaling aan de bij het betaalproces vermelde financiële dienstverlener te worden voldaan.

10.7 Is er bij een Jimdo-overeenkomst een betalingsmethode vastgelegd, waarmee de kosten voor de contractverlenging automatisch moeten worden afgeboekt, dan zal Jimdo het verschuldigde factuurbedrag op de dag van de verlenging van de overeenkomst automatisch afboeken (incasseren). Indien automatische afboeking niet mogelijk is, zenden wij de Jimdo-gebruiker op de dag van de verlenging van de overeenkomst een betaallink. De betaling voor de nieuwe looptijd van de overeenkomst moet binnen 14 dagen via deze link plaatsvinden. Door de keuze van de betalingsmethode stemt de Jimdo-gebruiker in met de automatische incasso.

10.8 Bij overmaking dient het door ons vermelde kenmerk te worden vermeld. Indien de Jimdo-gebruiker een ander kenmerk invult, dient hij ons daarover onverwijld te informeren en ons een bewijs van betaling te doen toekomen. Op dit bewijs dienen de volgende gegevens volledig en leesbaar vermeld te zijn: Rekeningnummer (IBAN) van degene die overmaakt, naam van de eigenaar van de rekening, betaaldatum, bedrag, kenmerk en rekeningnummer (IBAN) van de ontvanger. De bewijslast voor betaling rust op de Jimdo-gebruiker.

10.9 De aanbieder is voorts bevoegd de website van de Jimdo-gebruiker uit te schakelen en te blokkeren indien de verschuldigde betalingen niet zijn verricht. In dat geval is de aanbieder voorts bevoegd het domein van de Jimdo-gebruiker te laten schrappen bij de desbetreffende toewijzende instantie (“CLOSE”). Door zich akkoord te verklaren met de AV, geeft de Jimdo-gebruiker Jimdo een uitdrukkelijke volmacht tot een dergelijke beëindiging.

10.10 Jimdo is niet aansprakelijk voor uitval, schade of gederfde omzet die ontstaat door blokkering van een site op grond van onjuiste of te late betaling, indien deze te wijten zijn aan de Jimdo-gebruiker.

10.11 Betalingen zijn verschuldigd in de desbetreffende valuta, zijnde EURO of USD.

10.12 Kortingen of acties hebben, tenzij anders bepaald, betrekking op het eerste termijn van de looptijd van het contract. Verlenging van de overeenkomst geschiedt vervolgens tegen de op dat moment geldende volledige prijs. Wij behouden ons het recht voor ons aanbod en de prijzen te wijzigen. Bij bestaande overeenkomsten met kosten worden de wijzigingen van kracht bij het begin van de volgende contracttermijn, waarbij we voor de kennisgeving een passende termijn van ten minste 6 weken hanteren. Indien de Jimdo-gebruiker binnen 6 weken na ontvangst van de mededeling geen bezwaar aantekent en het gebruik van de diensten ook na het verstrijken van de bezwaartermijn voortzet, worden de wijzigingen geacht van kracht te zijn met ingang van het verstrijken van de bezwaartermijn. In de mededeling omtrent de wijziging attenderen wij de Jimdo-gebruiker op zijn recht bezwaar aan te tekenen en op de gevolgen daarvan.

10.13 Alle prijzen zijn incl. btw. Het desbetreffende geldende btw-percentage wordt uiterlijk op de factuur vermeld. Indien de Jimdo-gebruiker resp. diens onderneming niet in Duitsland maar elders in de EU gevestigd is, kan de Jimdo-gebruiker een factuur ontvangen waarop geen btw vermeld is. De Jimdo-gebruiker vermeldt in dat geval bij de bestelling van een betaald dienstenpakket een btw-identificatienummer. De Jimdo-gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de belastingen (reverse charge). Jimdo-gebruikers buiten Europa ontvangen een netto-factuur.

11. Retourboekingen

11.1 Indien bij betaling een retourboeking plaatsvindt door de Jimdo-gebruiker, behouden wij ons het recht voor de desbetreffende Jimdo-website(s) resp. de betreffende Jimdo-accounts te blokkeren en de desbetreffende overeenkomst(en) op te zeggen.

11.2 De Jimdo-website of het Jimdo-account kan pas weer worden gebruikt zodra alle openstaande vorderingen zijn voldaan.

11.3 Kosten voor Jimdo door terugboeking, afwijzing van betaling of ten gevolge van een geschil kunnen worden verhaald op de Jimdo-gebruiker. De Jimdo-gebruiker kan bij vragen over een betaling vooraf contact opnemen met customer support.

11.4 Indien er problemen optreden bij de afschrijving van het factuurbedrag, behoudt Jimdo zich het recht voor de overmaking slechts specifieke betaalmethoden aan te bieden.

12. Herroepingsrecht

12.1 Consumenten hebben het recht van herroeping. Nadere informatie hierover is te vinden in de Informatie over herroeping.

12.2 Bij herroeping van een overeenkomst zullen wij de in het kader daarvan ontvangen bedragen onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het bericht van herroeping terugbetalen. Voor terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalmethode die de Jimdo-gebruiker heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

12.3 Na beëindiging van de overeenkomst schrapt Jimdo het domein van de Jimdo-gebruiker dat niet is overgedragen aan een nieuwe provider alsmede de bijbehorende e-mailaccounts (inclusief de e-mails die zich daarin bevinden).

12.4 Indien het domein ten tijde van de herroeping reeds geregistreerd is of het registratieproces al gestart was voordat de kennisgeving omtrent herroeping werd gedaan, behouden wij ons het recht voor het tarief voor registratie van dit domein in rekening te brengen of af te trekken van het terug te betalen bedrag.

13. Verantwoordelijkheid voor content

13.1 Wij bieden de Jimdo-gebruiker de mogelijkheid zelf content op zijn Jimdo-website te plaatsen en zodoende beschikbaar te maken voor derden. Voor het uitvoeren van de diensten om de site te voorzien van teksten, afbeeldingen en eventueel video's, dient de Jimdo-gebruiker aan Jimdo GmbH de gebruiksrechten over te dragen voor de vermenigvuldiging, bewerking en het algemeen toegankelijk maken van de content. Dit houdt niet in dat wij de content van de gebruiker verkopen aan derden. Het persoonlijke auteursrecht van de auteur blijft onverlet.

13.2 Met het plaatsen van content verleent de Jimdo-gebruiker ons kosteloos het gebruiksrecht van de desbetreffende content en in het bijzonder:

 • voor het opslaan van content op onze servers alsmede de publicatie ervan, in het bijzonder het algemeen toegankelijk maken (bijv. door vermelding van de content op onze internetpagina's)
 • voor het bewerken en vermenigvuldigen voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie resp. publicatie van de desbetreffende content

13.3 De Jimdo-gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de door hem gepubliceerde content. Jimdo is niet verplicht de content vooraf te controleren op volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, actualiteit, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

13.4 De Jimdo-gebruiker verklaart en waarborgt jegens ons dat hij de enige houder is van alle rechten ter zake van de door hem op zijn internetpagina geplaatste content en/of anderszins bevoegd is (bijv. op grond van een vergunning van de houder van het recht) de content op zijn internetpagina te plaatsen.

13.5 Wij behouden ons het recht voor het plaatsen van content te weigeren en/of reeds geplaatste content (inclusief privé-berichten) zonder aankondiging vooraf te blokkeren of te verwijderen, indien het plaatsen door de Jimdo-gebruiker of de geplaatste content zelf hebben geleid tot inbreuk op deze AV of er concrete aanwijzingen zijn dat er een ernstige inbreuk op deze AV zal worden gemaakt. Wij houden hierbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de Jimdo-gebruiker en treffen proportionele maatregelen voor het tegengaan en/of verwijderen van de inbreuk.

13.6 De Jimdo-gebruiker vrijwaart ons op eerste verzoek tegen alle vorderingen die derden jegens ons instellen wegens schending door de Jimdo-gebruiker van wettelijke voorschriften, rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, auteurs- en merkenrechten) of van contractuele verplichtingen, waarborgen of garanties, met inbegrip van de kosten van de noodzakelijke rechtsbijstand (advocaatkosten en gerechtskosten tot de wettelijke hoogte). De Jimdo-gebruiker is verplicht wanneer dergelijke vorderingen worden ingesteld, onverwijlde en volledige medewerking te verlenen bij de opheldering van de toedracht en ons de nodige informatie op een gepaste manier ter beschikking te stellen.

14. Overeenkomsten en opzegging

14.1 De Jimdo-gebruiker kan zijn gratis Jimdo-website te allen tijde verwijderen via de instellingen of het menu van zijn Jimdo-website. Een Jimdo-account kan door de Jimdo-gebruiker worden opgeheven via de instellingen op het Dashboard. Een Jimdo-gebruiker kan zijn Jimdo-account alleen opheffen als er gratis websites aan gekoppeld zijn. Indien een Jimdo-gebruiker betaalde Jimdo-websites gekoppeld heeft aan zijn Jimdo-account, dient de overeenkomst eerst conform de punten 14.2, 14.3, 14.4 en 14.5 van deze AV te worden opgezegd.

14.2 Voor zover uit de betreffende prestatiebeschrijving niet iets anders blijkt, wordt de overeenkomst over de betaalde pakketten met jaarlijkse verlenging steeds met de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij de overeenkomst een maand vóór afloop van de betreffende looptijd is opgezegd. De gebruiker wordt minstens zes weken voor de verlengingsdatum per e-mail geïnformeerd over de verlenging. Als de gebruiker geen bezwaar maakt tegen de verlenging, door het contract op te zeggen binnen de opzeggingstermijn, wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker met de verlenging akkoord gaat. In de e-mail over de aanstaande verlenging zal Jimdo de gebruiker informeren over het recht om bezwaar te maken of het contract op te zeggen, over de opzeggingstermijn en de gevolgen als de gebruiker het contract niet opzegt.

14.3 Voor zover uit de betreffende prestatiebeschrijving niet iets anders blijkt, wordt de overeenkomst over de betaalde maandelijks opzegbare pakketten steeds met een maand verlengd, tenzij de overeenkomst aan het einde van de betreffende looptijd is opgezegd.

14.4 De Jimdo-gebruiker kan de opzegging rechtstreeks via de instellingen van de op te zeggen Jimdo-website registreren of ons in tekstvorm (bijv. fax, e-mail, brief) doen toekomen. Bij opzegging via e-mail dient het bericht te worden verzonden via het e-mailadres dat de Jimdo-gebruiker op zijn Jimdo-website als contactadres heeft vermeld. Opzegging is mogelijk per eerstvolgende werkdag, of per einde van de looptijd van het huidige contract. De voorwaarden zoals opgesomd onder punt 14.4 hieronder zijn in het bijzonder van belang voor opzegging per eerstvolgende werkdag. Bij beëindiging van de overeenkomst worden betaalde Jimdo-pagina's omgezet in Jimdo gratis pagina's. Jimdo gratis pagina's kunnen uitsluitend door de Jimdo-gebruiker zelf verwijderd worden.

14.5 Bij opzegging of verwijdering voor het verstrijken van de looptijd worden vooruitbetaalde bedragen niet teruggestort.

14.6 De Jimdo-gebruiker heeft bij bepaalde dienstenpakketten de mogelijkheid betaalde extra diensten te bestellen. Indien de Jimdo-gebruiker een of meer van deze extra diensten opzegt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand.

14.7 De Jimdo-gebruiker heeft de mogelijkheid van dienstenpakket te wisselen. Upgrade van het dienstenpakket is te allen tijde mogelijk. Verzoeken om downgrade van het dienstenpakket dienen uiterlijk vier weken voor het einde van de looptijd te worden ingediend bij Jimdo. Downgrades worden uitgevoerd bij de verlenging van de overeenkomst.

14.8 Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst zonder opgave van redenen met een termijn van 3 maanden op te zeggen. Vooruitbetaalde bedragen worden in dit geval naar rato teruggestort.

14.9 Het recht tot opzegging op bijzondere gronden van beide partijen blijft onverlet.

14.10 Wij zijn met name bevoegd tot opzegging van de overeenkomst op bijzondere gronden zonder inachtneming van de opzegtermijn, indien feiten het aannemelijk maken dat de Jimdo-gebruiker opzettelijk of door nalatigheid “verboden handelingen” in de zin van de punten 6 en 13 van deze AV verricht heeft of inbreuk heeft gemaakt op overige verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden. Een dergelijke overtreding resp. veronachtzaming kan tevens leiden tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de Jimdo-gebruiker zelf. Vooruitbetaalde bedragen worden in dit geval niet teruggestort. Het staat de Jimdo-gebruiker vrij aan te tonen dat weigering van terugstorting in zijn geval “onredelijk” is.

14.11 Na beëindiging van de overeenkomst zijn wij niet langer verplicht tot het verrichten van de contractuele prestaties. Wij kunnen alle op de server geplaatste gegevens van de Jimdo-gebruiker inclusief de e-mails in zijn e-mailbox verwijderen. Verplaatsing van alle internetcontent naar de server van een derde aanbieder is niet mogelijk. Het tijdig opslaan en beveiligen van de gegevens behoort derhalve tot de verantwoordelijkheid van de Jimdo-gebruiker. Voorts zijn wij na beëindiging van de overeenkomst bevoegd de via Jimdo geregistreerde domeinen van de Jimdo-gebruiker die niet zijn overgedragen aan een nieuwe provider bij de desbetreffende toewijzende instantie te laten schrappen (“CLOSE”).

14.12 Aanvullend op de rechten van Jimdo uit hoofde van deze AV kan Jimdo nadere maatregelen treffen indien Jimdo vaststelt dat een inbreuk op de beveiliging van de website van een Jimdo-gebruiker leidt of kan leiden tot het onbevoegd openbaren van klantgegevens. Daarnaast kan Jimdo eisen dat de Jimdo-gebruiker Jimdo informatie doet toekomen over een dergelijke inbreuk.

15. Bescherming van persoonsgegevens

15.1 Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens van Jimdo-gebruikers uitsluitend geregistreerd, opgeslagen en bewerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, door de wettelijke voorschriften toegestaan wordt of door de wetgever verplicht wordt. Nadere informatie over de gegevensverwerking en beveiliging van persoonsgegevens is vermeld in de verklaring van Jimdo omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Deze vindt u hier.

15.2 Indien de Jimdo-gebruiker in het kader van het gebruik van onze diensten moet instemmen met de bescherming van de persoonsgegevens wordt erop gewezen dat de Jimdo-gebruiker zijn toestemming te allen tijde kan intrekken.

15.3 In het kader van de desbetreffende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens is de Jimdo-gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke resp. de verantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG ter zake van alle persoonsgegevens die via de door Jimdo aangeboden diensten in opdracht van Jimdo als gegevensverwerker verwerkt worden. De Jimdo-gebruiker stemt ermee in te voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die gelden voor verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van het gebruik van de Jimdo-diensten en in verband met deze algemene voorwaarden alsmede in verband met de door Jimdo ter beschikking gestelde overeenkomst voor de verwerking van gegevens in opdracht. De desbetreffende Jimdo-overeenkomst voor de verwerking van gegevens in opdracht kan hier worden gedownload en in elektronische vorm worden gesloten met Jimdo. De verwerkingsverantwoordelijke resp. de Jimdo-gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor de waarborging van de rechten van de betrokkenen.

15.4 Een dienst als Jimdo is in verband met de verwerking van gegevens, de inzet van derde aanbieders of diensten voortdurend aan verandering onderhevig. Jimdo zoekt voortdurend naar oplossingen om de diensten voor de Jimdo-gebruiker te verbeteren. In dit verband wijzigen wij in bepaalde gevallen ook details van de gegevensverwerking via onze internetpagina's. Jimdo zal de verwerkingsverantwoordelijke resp. Jimdo-gebruiker in het geval van een geplande wisseling van een relevante subverwerker of bij het gepland verstrekken van een opdracht aan een nieuwe subverwerker tijdig informeren, zoals omschreven in de gegevensverwerkingsovereenkomst (“Informatie“). Indien de verwerkingsverantwoordelijke bezwaar aantekent tegen deze wijziging, kan de verwerker de overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke opzeggen met een opzegtermijn van ten minste 14 dagen voor het einde van een kalendermaand. De verwerker zal bij de opzegtermijn naar behoren rekening houden met de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Indien binnen drie weken na ontvangst van de “Informatie“ geen bezwaar is aangetekend, wordt dit aangemerkt als instemming van de verwerkingsverantwoordelijke met de wisseling van resp. opdracht aan een nieuwe subverwerker.

15.5 IDe actuele informatie over het doel, de aard en de omvang van de registratie, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens is te vinden in de informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens die te allen tijde opgevraagd kan worden via de link “Bescherming van persoonsgegevensBescherming van persoonsgegevens“ alsmede in de overeenkomst voor de verwerking van gegevens in opdracht.

15.6 Jimdo kan, als onderdeel van zijn diensten, op de pagina van de Jimdo-gebruiker algemene voorbeelden van kennisgevingen over privacy, cookiegebruik, Impressum en andere (relevante) informatie, tekst of tekstgeneratoren aanbieden of deze in het Dashboard ter beschikking stellen. Deze algemene mededelingen en/of de technische mogelijkheden voor het genereren van deze teksten vormen geen juridisch advies in de zin van de Wet op de Juridische Diensten en Jimdo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of wettigheid van de inhoud of geschiktheid van deze teksten voor de specifieke website/het aanbod. Om er zeker van te zijn dat de relevante informatie op de betreffende website voldoet aan alle wettelijke vereisten, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

16. Beperking aansprakelijkheid

16.1 Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzettelijk of door grove nalatigheid door ons veroorzaakte schade.

16.2 Bij gewone nalatigheid zijn wij onbeperkt aansprakelijk voor overlijden, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid.

16.3 Voor het overige zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien wij een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst schenden. Als wezenlijke verplichting worden aangemerkt de verplichtingen die cruciaal zijn voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en waarvan de Jimdo-gebruiker erop mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare kenmerkende schade waarvan de hoogte beperkt is tot het jaarbedrag voor de desbetreffende Jimdo-pagina.

16.4 Indien onze aansprakelijkheid op basis van de voorgaande voorschriften uitgesloten of beperkt wordt, geldt zulks eveneens voor de derden die wij inschakelen voor de uitvoering.

16.5 De aansprakelijkheid uit hoofde van de wet op de productaansprakelijkheid blijft hierbij onverlet.

17. Slotbepalingen

17.1 Voor zover wettelijk toelaatbaar is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, waarbij het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods of CISG) wordt uitgesloten.

17.2 Indien de Jimdo-gebruiker handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is uitsluitend de rechter van onze statutaire zetel bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst.

17.3 Indien bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

17.4 Bij afwijkingen ontstaan door vertaling is de formulering van de Duitse versie doorslaggevend.

17.5 Wij behouden ons het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen waarbij zij van toepassing blijven op lopende overeenkomsten. Wij stellen de Jimdo-gebruiker ten minste 6 weken vóór de beoogde datum van inwerkingtreden in kennis van dergelijke wijzigingen. Indien de Jimdo-gebruiker binnen 6 weken na ontvangst van de mededeling geen bezwaar aantekent en het gebruik van de diensten ook na het verstrijken van de bezwaartermijn voortzet, worden de wijzigingen geacht van kracht te zijn met ingang van het verstrijken van de bezwaartermijn. In de mededeling omtrent de wijziging wordt de Jimdo-gebruiker door ons gewezen op zijn recht bezwaar aan te tekenen en de gevolgen daarvan. Indien bezwaar wordt aangetekend, zijn wij bevoegd de overeenkomst met de Jimdo-gebruiker per de datum van inwerkingtreding van de wijziging te beëindigen.

17.6 https://ec.europa.eu/consumers/odr/ biedt de Europese Commissie consumenten de mogelijkheid tot online geschillenbeslechting. Jimdo is niet bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting via een instantie voor geschillenbeslechting met consumenten.

Versie:

18.07.2017

Opmerking:

De voorheen geldende Algemene Voorwaarden van september 2011 hebben we gearchiveerd onder: Oude versie van de Algemene Voorwaarden